Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom
Foto: Kjell Sæther

Tomtefeste

FeFo har 12 000 festekontrakter til bolig-, fritids- og øvrige formål i Finnmark.
Kontrakten gir fester rett til å bruke tomta i tråd med formålet i festekontrakten. Det betales en årlig leie – festeavgift – for denne retten.

 

 Tomtefeste

Selv om festekontrakten gir rett til å ha bygg på tomta, må all bygging på forhånd godkjennes av kommunen. ​

Punktfeste 

Nyttes normalt til fritidshytter, naust, næringshytter og mindre bygg. Det måles kun ut ett punkt i terrenget hvor bygget skal stå. Derav navnet punktfeste. I medhold av tomtefesteloven disponerer fester et areal på 1 dekar (1000 m2) naturlig avgrenset rundt bygget. Et punktfeste får tildelt et unikt matrikkelnummer angitt som gårdsnummer, bruksnummer og festenummer.

 Arealfeste 

Her måles en tomt fysisk opp i marka med angitte grensepunkter. Tomta får dermed utmålt et bestemt areal som framkommer på matrikkelbrevet (tidligere kalt målebrevet). Et arealfeste får tildelt et eget unikt matrikkelnummer angitt som gårdsnummer og bruksnummer.

 Festekontraktens varighet 

Festeavtaler som gjelder bolig og hytte vil i praksis være evigvarende. Tomtefesteloven gir fester rett til å fornye kontrakten på samme vilkår som tidligere kontrakt. For andre avtaler er festetiden angitt i kontrakten.

 Festeavgift

Festeavgiften er en årlig leie som betales av fester til FeFo som grunneier for retten til å benytte tomta til det angitte formål. Avgiften reguleres med jevne mellomrom, som oftest hvert 10. år eller hvert år, avhengig av hva som er avtalt i kontrakten. Reguleringer skjer i tråd med endringene i konsumprisindeksen, dvs. i forhold til den gjennomsnittlige prisstigningen.

For nye festeforhold fastsettes festeavgiften til 5 % av råtomtverdien. I områder hvor det ikke er et kjent prisnivå innhenter FeFo uavhengige takster som angir råtomtverdien. All verdiøkning som er skjedd grunnet framføring av vann, veg, strøm m.v. skal ikke tas med i taksten. Heller ikke opparbeiding av selve tomta skal tas med i grunnlaget.

Blir partene ikke enige om festeavgiften kan det kreves skjønn.

Innløsing av festetomter

Bebygde boligtomter som festes kan kjøpes av fester. FeFo praktiserer en frivillig ordning noe som betyr at fester ikke behøver å forholde seg til de strenge formelle krav som angis i tomtefesteloven når det gjelder innløsning.

Hyttetomter selges ikke. Tomtefesteloven angir et unntak for innløsning av hyttetomter på Finnmarkseiendommen. I praksis er festekontrakten for hyttetomta evigvarende og fester har av den grunn full sikkerhet for sine investeringer på tomta. 

Disponering av festetomta.

Tomtefestelovens hovedregel er : «Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt.»

Vilkår i festekontrakten vil kunne regulere festers disposisjonsrett utover det som framkommer av tomtefesteloven.

All byggeaktivitet på festetomta reguleres av plan- og bygningsloven og kommunen som offentlig myndighet etter denne loven. All bygging er avhengig av kommunal tillatelse. Kommunen vil kunne gi informasjon om hvilke regler som gjelder for det aktuelle området i form av planbestemmelser eller øvrige regler.

 Overføring av festerett ved salg av bolig /hytte.

FeFo må i de fleste tilfeller godkjenne overføring av festekontrakten når du selger boligen eller hytta. Se utfyllende informasjon om overføring av festerett.

 Tomtas beliggenhet - kart

På www.seeiendom.no skriver du inn matrikkelnummeret på ditt feste. Du Du får opp et kart som viser hvor tomta ligger. Nettsiden har også et alternativ hvor tomta vises på et flybilde. 

OBS!  
1. Meld alltid fra om adresseendring
2. Ved dødsfall må arvinger melde så raskt som mulig om hvem som skal stå ansvarlig, inntil eventuelt arveoppgjør er gjennomført
 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no