Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Som grunneier kan FeFo utvikle areal ved å regulere det til utbygging og selv eller i samarbeid med andre bygge det ut. FeFo kan inngå avtaler/opsjoner med kommuner el. private utbyggere som gir rett til å regulere,tiltre og bygge ut FeFo-grunn.

Målet med FeFos egen eiendomsutvikling er todelt. Det ene er å påvirke hvordan arealet best bør utnyttes. Det andre er at FeFo gjennom selv å utvikle arealet bidrar til at en større del av verdiskapningen tilfaller fellesskapet.

Når det gjelder boligtomter er det primært kommunene som står for detaljplanleggingen og i mange tilfeller også for utbygging av infrastruktur. Som hovedregel fester FeFo bort boligfeltene til kommunen. Alternativt fester FeFo bort tomtene direkte til boligbyggerne.

Trenden i den senere tiden er at boligbyggingen overtas av private entreprenører, til dels via boligbyggelag. Dette gjelder spesielt i byer og større tettsteder.

FeFo inngår opsjonsavtaler med utbyggere om utvikling av FeFo-grunn til ulike formål, hovedsakelig til næring/industri og bolig. Avtalen gir utbygger rett til å detaljregulere/omregulere arealet. Når planen er godkjent av kommunen gir avtalen rett til å inngå festekontrakt med formål å bygge ut arealet.

I noen tilfeller gis opsjonsavtaler for arealer som allerede er avsatt til det aktuelle formål i kommuneplanens arealdel. I andre tilfelle inngås opsjonsavtaler med utbyggere som ønsker å omregulere og utbygge FeFo-grunn som ikke er avsatt til utbygging i gjeldende kommunale planer. 

  
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no