Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Grensespørsmål
Foto: Ingvild Aleksandersen, FeFo

Grensespørsmål

Finnmarkseiendommen grenser til mange private eiendommer. Dette innebærer i en del tilfelle uklarheter om grenseforhold.

 

Utgangspunktet for en eiendoms grenser vil alltid være eiendomsdokumenter, som for eksempel målebrev eller gamle utmålsprotokoller. Noen ganger vil det ikke være mulig å finne en eller flere grensemerker og det blir vanskelig å rekonstruere eiendommens grenser.

Statsarkivet i Tromsø har digitalisert en del eiendomsdokumenter fra Finnmark. 
Se lenkene:
I noen tilfeller må grensetvister løses gjennom å fremme en sak for jordskifteretten. Retten vil med bakgrunn av de ulike dokumenter, påstander fra partene og befaring av eiendommene ta stilling til grenseforløpet. Jordskifterettens dom er bindende for partene. Dommen kan ankes til høyere rettsinstans.
 

Mange eiendommer er opprinnelig fradelt det som i dag er FeFo-grunn. Dette gjør at FeFo ofte får en del spørsmål om private eiendoms- og grenseforhold. FeFo har ikke ansvar for å kartlegge eller holde oversikt over privat grunn. Det er Kartverket og kommunene som har ansvar for eiendomsregistrene; Grunnbok og matrikkel.

 Finnmarkskommisjonen

Finnmarkslovens bestemmer at det skal opprettes en kommisjon som på selvstendig grunnlag skal kartlegge rettigheter som samer og andre har på FeFo-grunn.

Finnmarkskommisjonen er i dag i full drift og har sitt sete i Tana.

Personer eller grupper som mener å ha rettighetskrav må henvende seg direkte til Finnmarkskommisjonen.

FeFos rolle iht. Finnmarksloven § 34  vil være å ta stilling til om man er enig eller uenig i Finnmarkskommisjonens rapport, som beskriver hvem som har rettigheter og hva disse omfatter. FeFo blir slik loven legger opp til en form for motpart i forhold til de som fremmer rettighetskrav eller tilkjennes rettigheter direkte av Finnmarkskommisjonen.

 

 Grensespørsmål og svar
Hvor finner jeg kart og oversikt over privat grunn?

Kommunen har lokal oversikt. Kartverket kan også ha en del informasjon.

www.nordatlas.no og www.seeiendom.no finner du eiendomskart.

Har du bruksrett eller eiendomsrett på FeFo-grunn? 

Slike rettighetskrav som må sendes til Finnmarkskommisjonen. Kommisjonens oppgave er å kartlegge hvilke rettigheter som finnes på FeFo-grunn.

Hva er en kartforretning?

Kartforretning er selve den praktiske oppmålingen som skjer i marka av kommunen som oppmålingsmyndighet. Resultatet ble tidligere kalt målebrev, nå matrikkelbrev.

Hva er et målebrev/matrikkelbrev?

Et målebrev er et offentlig dokument som viser eiendommens/festeforholdets grenser/koordinater, naboer og hvilken eiendom den er utskilt fra.

Hva betyr fradeling?

Når man skal skille et mindre areal/grunnstykke fra hovedeiendommen foretar kommunen som offentlig delingsmyndighet en fradeling. Da skilles et mindre areal ut som en ny eiendom og gis et unikt eiendomsnummer (gårds- og bruksnummer), forkortet gnr. og  bnr.

Hva er grunnboka?

Grunnboka er et offentlig registersystem som forvaltes av Kartverket, tinglysingen. I dette registeret finnes alle tinglysinger. Her kan du finne ut hvem som har tingslyst hjemmel til alle eiendommer, dvs. står som formell eier av eiendommen. I tillegg finnes det en pantebok som viser hvilke tinglyste pant som finnes på eiendommen. Når banken din gir deg lån tar de ofte pant i hus eller hytte. Hvor stort pantet er framkommer av panteboka.

​​ ​​​​​​​​​

Vanlige spørsmål

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no