Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar om eiendom
expand Spørsmål: Kan jeg få kjøpe min boligtomt som jeg i dag fester?
expand Spørsmål: Kan jeg få kjøpe min hyttetomt som jeg i dag fester?
Styret i FeFo har bestemt at hyttetomter ikke skal selges. Det er heller ikke innløsningsrett for hyttetomter på Finnmarkseiendommen jf. tomtefestelovens § 34.
expand Spørsmål: Er det mulig å få kjøpt tilleggsareal til privat boligtomt?
expand Spørsmål: Hva er plan- og bygningsloven?

Plan- og bygningsloven inneholder regler om arealplanlegging og byggesaksbehandling. Loven er kommunens viktigste verktøy for å styre arealutnyttelsen i kommunen. Kommunestyret kan vedta overordnete arealplaner og mer detaljerte reguleringsplaner som setter rammene for hvilken type virksomhet som kan foregå i forskjellige områder i kommunen. Også staten kan vedta en reguleringsplan dersom det er nødvendig for å gjennomføre tiltak av stor samfunnsmessig betydning.

Det kan også settes vilkår for den virksomhet som kan drives i de ulike delene av kommunen. For eksempel kan kommunen bestemme at det i et område skal kunne drives industri, og samtidig stille krav om begrensning av utslipp og støy for industrivirksomhet som etablerer seg i området.

Fylkeskommunen, nabokommunene og statlige fagmyndigheter kan fremme innsigelse mot kommunens forslag til arealplan og reguleringsplan. I så fall må areal- eller reguleringsplanen sendes til departementet for endelig godkjenning. Rett til å fremme innsigelse betyr ikke at man har rett til å nekte at reguleringsplanen vedtas, men man kan kreve at departementet tar stilling til saken. Sametinget har innsigelsesrett i saker som berører samisk kulturminnevern.

expand Spørsmål: Hva er festekontrakt:
expand Spørsmål: Hvordan søker jeg om tomt til bolig?

Fyll ut FeFo søknadsskjema og legg ved kart som viser ønsket tomteplassering. Kommunen kan være behjelpelig med kart og kan også si noe om det vil være mulig å få tomt i området, dvs. om det i kommunes planer er avsatt boligtomter der du ønsker å bygge.

 

expand Spørsmål: Hvordan søker jeg om tomt til hytte?
expand Spørsmål: Hvordan søker jeg om tomt til næringsvirksomhet?

Søknad om tomt/ areal til næringsformål kan sendes på søknadsskjema. Hvis søknaden ikke er i tråd med gjeldende plangrunnlag (sjekk med kommunen) bør du ta kontakt med FeFo for å drøfte framgangsmåte. Et større tiltak vil forutsette at det utarbeides reguleringsplan. Slik planlegging bør avtales med FeFo på forhånd. Samtidig vil det være naturlig å drøfte mulighetene for feste eventuelt kjøp hvis/når planen blir godkjent

 

expand Spørsmål: Kan jeg iverksette egen planlegging på FeFo-grunn, og vil jeg kunne få kjøpe eller feste arealet når planen er godkjent?
expand Spørsmål: Hvor lang tid er saksbehandlingen?

Saksbehandlingstiden er avhengig av en rekke faktorer. Søknad som er i tråd med det kommunale plangrunnlaget vil normalt gå raskt. Likevel må kommunen som plan- og bygningsmyndighet og oppmålingsmyndighet inn i bildet. Avhengig av sakstype, tid på året, kommunens kapasitet til å foreta oppmåling osv. vil behandlingstiden fra søknad om tomt til festekontrakt er opprettet , variere fra 2 måneder til 9 måneder. Søknad som ikke er i tråd med plangrunnlaget vil ta lengre tid. I noen tilfeller forutsetter søknaden endring av plangrunnlaget eller utarbeidelse av ny plan og dette tar minst et halvt år.

 

expand Spørsmål: Koster saksbehandlingen noe?
expand Spørsmål: Hvor finner jeg kart og oversikt over privat grunn?

Kommunen har oversikt . På nettstedene  www.kartverket.no , www.seeiendom.no  og  www.nordatlas.no finnes eiendomskart.


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no