Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Reindrift
Foto: Lena Kristiansen

Reindrift

Reindrifta er en selvstendig rettighetshaver på Finnmarkseiendommen

 

 

Reindriftsutøvere har beiterett, rett til å sette opp gjerder, anlegg og gjeterhytter uten at FeFo som grunneier kan motsette seg det. Innenfor eget beitedistrikt har reindriftsutøvere rett til jakt, fiske, og næringsmessig bruk av motoriserte kjøretøy i utmark.

Landbruksdirektoratet styrer de offentlige forholdene i reindrifta. Det gjelder bl.a. å gi tillatelser til å sette opp reingjerder, pålegg om fjerning av nedfalte og/eller ulovlig gjerder, tillate gjeterhytter, fastsette ulike regler, administrasjon av ulike tilskuddsordninger m.v. Intern styring av reindrifta gjøres gjennom deres egne organer (distriktsstyrene).

 

Spørsmål og svar:
Jeg/vi har overtatt en reindriftshytte. Hva nå?

Reindriftshytter er forbeholdt aktive reindriftsutøvere med siidaandel. Land-bruksdirektoratet har myndigheten til å avgjøre hvem som har behov for gjeterhytte og dermed hvem som kan overta en reindriftshytte. Ta kontakt med reindriftskontoret i ditt distrikt.

Jeg ønsker å endre bruken av min reindriftshytte til fritidshytte

Bruksendring fra reindriftshytte til fritidshytte krever kongens og grunneiers samtykke etter reindriftslovens § 21. Reindriftsmyndigheten, kommunen og FeFo må alle gi tillatelse.

Nye reindriftshytter

Det opprettes ikke festekontrakter for nye reindriftshytter som føres opp i medhold av reindriftsloven.

  

 

 

 

 


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no