Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Søknad om tomt

Søknad om tomt

De som vil ha areal, bygge eller rettigheter på FeFo-grunn må søke om tomt eller grunneiers tillatelse. Søknaden behandles ift. Finnmarksloven. Om søknaden innvilges og det offentlige gir tillatelser opprettes et rettighetsdokument mellom søker og FeFo.


 

Bruk Elektronisk  søknadsskjema​ hvor du opplyser hva det søkes om og hvor arealet/ tomta ligger: Du finner kart på  www.nordatlas.no

​​Søknadsskjemaet bør inneholde vedlegg av et kart som viser arealets nøyaktige beliggenhet. Kart finnes blant annet på www.nordatlas.no eller www.kartverket.no

 

Søknaden behandles i tråd med Finnmarksloven. Det betyr at FeFo må varsle berørte rettighetshavere slik at de skal kunne komme med sine synspunkter.


Søknaden må vurderes etter Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. I saksbehandlingen vil FeFo avveie de ulike interessene mot hverandre slik Finnmarksloven forutsetter. Resultatet av behandlingen vil enten bety at søknaden innvilges eller avslås.

 

Søknader som ikke er i tråd med kommunens arealplan eller godkjente reguleringsplaner skal som hovedregel avslås. Det foretas likevel en individuell vurdering av søknadene, fordi det i en del tilfeller vil være naturlig eller nødvendige å behandle søknaden selv om den ikke direkte er i tråd med plangrunnlaget. 

 

I tillegg til FeFo sin behandling iht. Finnmarksloven må kommunen som offentlig myndighet etter plan- og bygningsloven behandle saken. For å kunne få tomt må både kommunen og FeFo innvilge søknaden.

Når søknaden er innvilget og nødvendig offentlige tillatelser foreligger vil FeFo utarbeide et tilbud. Gjelder søknaden tomt får søkeren tilbud om en festekontrakt. Aksepteres tilbudet vil FeFo rekvirere oppmåling hos kommunen. Når matrikkelbrevet er ferdig opprettes festekontrakten. Søkes det om tillatelse til eksempelvis vegrett på FeFo-grunn gis en grunneiererklæring som gir søker vegrett.​
 
 Spørsmål og svar
Hvordan søker jeg om tomt til bolig?

Fyll ut FeFo søknadsskjema og legg ved kart som viser ønsket tomteplassering. Kommunen kan være behjelpelig med kart og kan også si noe om det vil være mulig å få tomt i området, dvs. om det i kommunes planer er avsatt boligtomter der du ønsker å bygge.

Hvordan søker jeg om tomt til hytte?

Søknad om hyttetomt skrives på FeFo søknadsskjema. Styret har bestemt at det som hovedregel bare skal tildele hyttetomter som er i tråd med plan. Du bør derfor undersøke med kommunen om hvilke områder som er avsatt til hyttebygging og søke i disse områdene. For nye hyttefelt vil tomtene normalt bli utlyst i avisene og på våre hjemmesider. Tildeling skjer ved loddtrekning.

Hvordan søker jeg om tomt til næringsvirksomhet?

Søknad om tomt/ areal til næringsformål kan sendes på søknadsskjema. Hvis søknaden ikke er i tråd med gjeldende plangrunnlag (sjekk med kommunen) bør du ta kontakt med FeFo for å drøfte framgangsmåte. Et større tiltak vil forutsette at det utarbeides reguleringsplan. Slik planlegging bør avtales med FeFo på forhånd. Samtidig vil det være naturlig å drøfte mulighetene for feste eventuelt kjøp hvis/når planen blir godkjent

Kan jeg iverksette egen planlegging på FeFo-grunn, og vil jeg kunne få kjøpe eller feste arealet når planen er godkjent?

Før du starter planlegging bør du ta kontakt med FeFo og orientere om planene og samtidig be om tillatelse til igangsetting av planlegging.

Hvor lang tid vil saksbehandlingen ta?

Saksbehandlingstiden er avhengig av en rekke faktorer. Søknad som er i tråd med det kommunale plangrunnlaget vil normalt gå raskt. Likevel må kommunen som plan- og bygningsmyndighet og oppmålingsmyndighet inn i bildet. Avhengig av sakstype, tid på året, kommunens kapasitet til å foreta oppmåling osv. vil behandlingstiden fra søknad om tomt til festekontrakt er opprettet , variere fra 2 måneder til 9 måneder. Søknad som ikke er i tråd med plangrunnlaget vil ta lengre tid. I noen tilfeller forutsetter søknaden endring av plangrunnlaget eller utarbeidelse av ny plan og dette tar minst et halvt år.

Koster saksbehandlingen noe?

I saksbehandlingen tas et behandlingsgebyr på kr. 1460,- , som justeres hvert år iht. gjennomsnittlig prisstigning (KPI). For saker som er omfattende kan det kreves et større gebyr. Gebyret skal dekke de kostnader FeFo har ved behandlingen av saken.

​ ​​​​​​​​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no