Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Skog og ved
Foto: Ole Andre Hestmo

Skog og ved

Finnmark har et mangfoldig skogkledd areal på 12 500 kvadratkilometer. Mesteparten av skogen består av bjørk, mens furua vokser i dalførene i Sør- Varanger, Karasjok, Alta og Porsanger. I Norge er det bare Hedmark som har et større skogareal.

Dagens bruk av skogressursene 

Skogen i Finnmark utgjør 10 prosent av landets samlete skogareal. Det skjer stadig en næringsutvikling innen skogbruk i Finnmark.

Bjørkeskogen
Vi har tre bjørkearter i fylket. Dunbjørk er skogdannende over det meste av fylket. Hengebjørk finnes også, men er begrenset til Pasvikdalen. Sist har vi dvergbjørk som finnes i buskform.

Det er lite kommersiell utnyttelse av bjørkeskogen. Ressursen nyttiggjøres av  privatpersoner som tildeles vedteig, og som hogger til hus- og hyttebehov.

Finnmarksloven gir bosatte i Finnmark rett til hogst av lauvskog til brensel for husbehov, og FeFo tildeler vedteiger for selvhogst.  Interessen for vedteig har gått tilbake, og nå er det om lag 1300 husstander i Finnmark som hogger til eget bruk. I tillegg tildeles teiger for kommersiell hogst der dette ikke går på bekostning av lokalbefolkningens rett til brensel. Til sammen avvirkes årlig ca 8000 m3 lauvskog, hovedsaklig bjørk.

Barskogen
Furuskogen i Finnmark vokser på grensen av sin klimatiske tålegrense. I øst kommer en utløper inn fra den sibirske taigaskogen. Skogstypen med bl.annet Sibirgran og vegetasjonen er særegen i norsk sammenheng.

Drøyt 20 % av den produktive barskogen i Finnmark er i dag vernet, mot 1 - 2 % på landsbasis. Av totalt 22 norske treslag vokser 10 av dem i Finnmark. For om lag 2500 år siden hadde Finnmark et varmere klima enn i dag og furuskogen hadde langt større utbredelse. Rester av fururøtter og stammer fra denne tidsperioden er funnet i myrer bl.a. på Varangerhalvøya

De største barskogressurene er i Sør-Varanger. Furuskogen består hovedsakelig av produksjonsskog som er i vekst og som er hogstmoden først om ca 40 år. Hovedaktiviteten i dag er derfor førstegangstynning på furu, der virket benytter til bioenergi, ved eller flisfyring.   

I dag er det Norsk Biobrensel som kjøper tømmer for produksjon av skogsflis fra Pasvik. Skogen hogges av Pasvik Biovarme AS, og leveres til terminal på Høybuktmoen. FeFo skulle ønske vi hadde større avsetning på tynningsvirke i Finmmark, mens det i dag kun er bioenergianlegget på Høybuktmoen som er i drift etter at anleggene i Karasjok, Lakselv og Alta er stengt.

 

Finnmarksfuru – kvalitet som varer i generasjoner

Kjerneved i furu er den innerste delen av treet, og betegnes også som malm eller malme. Den mørke fargen skiller seg fra den lyse yteveden. Kjerneved har meget høy holdbarhet, da den fra naturens side er impregnert med harpikssyrer som gjør treverket vannavisende, tett og holdbart mot råte.  Den gode kvaliteten gjør at kjerneved kan brukes i alle utendørs konstruksjoner der man vil utnytte treets naturlige holdbarhet uten bruk av overflatebehandling.

 

Det hogges noe gammel skog, hovedsakelig til lokale sagbruk eller til private. Omfanget har økt noe de senere årene, og det produseres nå ytterkledning, båtbord og utemøbler av Finnmarksfuru. Det arbeides også for å komme i gang med produksjon av malmfuruprodukter.​ 

 

 Kontaktperson ved FeFo næringsavdeling

 ​​​

Ole Andre Hestmo

Skogforvalter

Servicetlf.09975

E-post: ohs@fefo.no

Besøksadresse​

 

Johan Knudtzens gt.25​​

9900 Kirkenes

​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no