Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Utmarkshøsting

Utmarkshøsting

Alle kan plukke multebær på Finnmarkseiendommen. Her finner du informasjon om rettigheter ift høsting av ressurser som multebær, fiske, jakt, eggsanking, torv o.l

 

 

Rettigheter for personer bosatt i kommunen, jfr. Finnmarksloven § 22. 

I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har de som er bosatt i en kommune i Finnmark fylke, på Finnmarkseiendommens grunn i kommunen rett til:

a)  fiske etter innlandsfisk med garn
b)  fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjøen
c)  sanking av egg og dun
d)  hogst av lauvskog til brensel for husbehov
e)  stikking av torv til brensel og annet husbehov og
f)  uttak av lauvskog til bruk som gjerdestolper og hesjestaur i reindrifts- og jordbruksnæring.

 

Reindriftsutøvere har samme rett som personer bosatt i kommunen i den tiden reindrift foregår der.

Rettigheter for personer bosatt i Finnmark fylke, jfr Finnmarksloven  § 23.

I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har de som er bosatt i Finnmark fylke, på Finnmarkseiendommens grunn rett til:

a)  jakt på storvilt
b)  jakt og fangst av småvilt
c)  fiske i vassdrag med stang og håndsnøre
d)  plukking av multer og
e)  uttak av trevirke til husflid.

Til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen.

Særskilt rett til lokal utnyttelse, jfr Finnmarksloven  § 24. 

Enkeltpersoner eller grupper av personer som har tilknytning til en bygd og har sitt livsgrunnlag helt eller delvis knyttet til utnyttelsen av fornybare ressurser i nærheten av bygda, kan av kommunen for inntil 10 år om gangen bli tildelt særskilt rett til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i § 22 og §23 på nærmere angitte områder i kommunen. Ved fastsettelsen av området og de nærmere vilkår skal det tas utgangspunkt i den bruk folk med tilknytning til bygda tradisjonelt har gjort av området. Området skal fortrinnsvis utgjøre et sammenhengende område i nærheten av bygda.

 Finnmarkseiendommen kan gi generelle bestemmelser om kommunenes behandling og vurdering av saker etter Finnmarksloven  § 24.

 Finnmarkseiendommen er klageorgan for vedtak truffet av kommunen. For kommunens og Finnmarkseiendommens saksbehandling gjelder forvaltningsloven.

 Paragrafen her gjelder ikke for jakt på storvilt og småvilt, fiske i vassdrag med stang og håndsnøre og fiske etter anadrome laksefisk i sjøen med faststående redskap. 


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no