Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Vannkraft

Vannkraft

Potensial for ny vannkraft i Finnmark er lavt sammenlignet med nedbørsrike områder sørpå, men likevel betydelig.  For at mest mulig av verdiskapningen fra kraftressursene skal komme Finnmark til gode, ønsker FeFo primært lokalt eierskap til kraftverkene.

 

Vannkraft i Finnmark

Finnmark har 20 vannkraftverk i drift (mini- og mikrokraftverk ikke medregnet).  FeFo eier det meste av fallrettighetene til disse, og kraftverkseierne betaler en årlig avgift for leie av grunn og rettigheter (gjelder ikke Alta kraftverk).  FeFos årlige inntekter fra vannkraft er på ca 1.000.000 kr.  Prisnivået på slike leiekontrakter har imidlertid steget kraftig de siste årene, og FeFos inntekter fra vannkraft vil stige sterkt ettersom gamle kontrakter utgår og blir erstattet av nye.  Vannkraft vil sannsynligvis bli en av FeFos viktigste inntektskilder i framtiden.

 Nye vannkraftprosjekter

Økende energipriser har ført til stor interesse for vannkraftutbygging i Norge.  Ettersom det er vanskelig å få tillatelse til store vannkraftprosjekter, er det nå størst interesse for småkraftverk, dvs. kraftverk med installert effekt mindre enn 10.000 kW (10 MW).  Det er etablert en rekke nye selskaper som planlegger og bygger småkraftverk i samarbeid med grunneierne som innehar fallrettighetene.  

FeFo ønsker lokal forankring

FeFo har vært tilbakeholden med å inngå avtaler med selskaper utenfor Finnmark fordi vi helst ønsker å samarbeide med lokale selskaper.  Dette vil sikre at størst mulig del av verdiskapningen blir i Finnmark.

Finnmark Kraft AS er etablert for å sikre lokalt eierskap og næringsutvikling i Finnmark.  Selskapet ble etablert i juni 2009, og har av FeFo fått fortrinnsrett til å bygge ut vind- og vannkraftanlegg på FeFos grunn de neste 15 årene, med muligheter til forlengelse. 

Finnmark Kraft er etablert av FeFo i samarbeid med de 7 lokale energiselskapene i Finnmark og Nord Troms: 

  1. Alta Kraftlag
  2. Luostejok Kraftlag
  3. Varanger Kraft AS
  4. Repvåg Kraftlag
  5. Nordkyn Kraftlag
  6. Hammerfest Energi
  7. Ymber   (tidligere Nord-Troms Kraftlag )

Energiselskapene er likeverdige partnere i Finnmark Kraft AS og eier 12,5 % hver. Aksjonæravtaler gjør at eierskapet ikke kan selges ut av regionen.

Finnmark Kraft har en rekke prosjekter under planlegging, både vind- og vannkraftprosjekter. FeFo har store forventninger om at Finnmark Kraft AS vil øke de lokale kraftselskapenes engasjement i småkraftutbyggingen. 

 Kontaktperson ved FeFo næringsavdeling

Kate Persen
 
Leder, næringsavdelingen
 
Servicetelefon: 78 95 50 00​
 
Mobiltelefon: 915 13 277
 
E-p​ost:  kap@fefo.no
 
Besøksadresse:
 
 

​ 

Nyttige lenker

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no