Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk

Ofte stilte spørsmål

Om du ikke finner svare her,  kontakter du FeFo servicetlf. 78 95 50 00eller skriver e-post til: post@fefo.no
collapse Tema: Eiendom
 expand Spørsmål: Er det mulig å få kjøpt tilleggsareal til privat boligtomt?
 expand Spørsmål: Hva er festekontrakt:

En festerett er en rett til å feste (leie) grunn til hus som fester (leier) har eller får på tomta. Tomtefeste er regulert i tomtefesteloven. FeFo tar ansvar for kommunikasjon med fester og dokumenthåndtering i forbindelse med inngåelse og opphør av festekontrakt, regulering av årlig festeavgift, overføring av festerett til ny fester og innløsning (salg) av festetomta til fester.

 expand Spørsmål: Hva er plan- og bygningsloven?
 expand Spørsmål: Hvor finner jeg kart og oversikt over privat grunn?

Kommunen har oversikt . På nettstedene  www.kartverket.no , www.seeiendom.no  og  www.nordatlas.no finnes eiendomskart.

 expand Spørsmål: Hvor lang tid er saksbehandlingen?
 expand Spørsmål: Hvordan søker jeg om tomt til bolig?

Fyll ut FeFo søknadsskjema og legg ved kart som viser ønsket tomteplassering. Kommunen kan være behjelpelig med kart og kan også si noe om det vil være mulig å få tomt i området, dvs. om det i kommunes planer er avsatt boligtomter der du ønsker å bygge.

 

 expand Spørsmål: Hvordan søker jeg om tomt til hytte?
 expand Spørsmål: Hvordan søker jeg om tomt til næringsvirksomhet?

Søknad om tomt/ areal til næringsformål kan sendes på søknadsskjema. Hvis søknaden ikke er i tråd med gjeldende plangrunnlag (sjekk med kommunen) bør du ta kontakt med FeFo for å drøfte framgangsmåte. Et større tiltak vil forutsette at det utarbeides reguleringsplan. Slik planlegging bør avtales med FeFo på forhånd. Samtidig vil det være naturlig å drøfte mulighetene for feste eventuelt kjøp hvis/når planen blir godkjent

 

 expand Spørsmål: Kan jeg få kjøpe min boligtomt som jeg i dag fester?
 expand Spørsmål: Kan jeg få kjøpe min hyttetomt som jeg i dag fester?
Styret i FeFo har bestemt at hyttetomter ikke skal selges. Det er heller ikke innløsningsrett for hyttetomter på Finnmarkseiendommen jf. tomtefestelovens § 34.
 expand Spørsmål: Kan jeg iverksette egen planlegging på FeFo-grunn, og vil jeg kunne få kjøpe eller feste arealet når planen er godkjent?
 expand Spørsmål: Koster saksbehandlingen noe?

​For behandling av alle søknader om rettigheter m.v. på Finnmarkseiendommens grunn betales det saksbehandlingsgebyr som innkreves forskuddsvis med unntak for overføringer.

Det betales saksbehandlingsgebyr for alle typer overføringer og eventuell inngåelse av ny kontrakt ved overføring og annet kontraktarbeid. Gebyr for overføring innkreves etterskuddsvis. Minstegebyr: kr 1 455
- Søknad om ny tomt, med fradeling, tildeling av matrikkelnummer, etablering av festekontrakt og tinglysing: kr 2 914
- Søknad om tomt som ikke er tråd med plangrunnlaget som innebærer full behandling iht. finnmarksloven: kr 4 371
 
Det kreves ikke gebyr for sletting av:
- ikke tinglyste festekontrakter
- tinglyste festekontrakter uten heftelser
- festekontrakter med pengeheftelser oppsagt av fester
- festekontrakter med pengeheftelser som sies opp av FeFo.
 
For arbeidskrevende saker beregnes flere gebyr relatert til antatt tidsforbruk.
collapse Tema: Fiske
 expand Spørsmål: Hvem selger fiskekort i lakseførende elver?
 expand Spørsmål: Hvor får jeg kjøpt fiskekort ?

For å fiske innlandsfisk går du inn Innlandsfiske. Du finner  informasjon om fiske og i menyen til høyre finner du ”Jeg vil…..  kjøpe fiskekort”. For å fiske laks, sjøørret og sjørøye går du inn på siden for Laksefiske. Se  jeg vil..”se FeFo laksevassdrag” i menyen på høyre side. Her får du oversiktskart med informasjon om de enkelte vassdragene og kontaktinformasjpn hvor du får kjøpt kort.

 expand Spørsmål: Jeg er utenlandsk statsborger, kan jeg fiske på Finnmarkseiendommen og eventuelt hvor ?
 expand Spørsmål: Kan jeg fiske i elvene i Finnmark?
Ja. Alle kan fiske med stang og håndsnøre i vassdragene på Finnmarkseiendommens grunn (§ 25). De som bor i Finnmark kan i tillegg fiske med garn i vassdrag innenfor den kommunen de bor i (§ 22).
 expand Spørsmål: Kan jeg fiske i havet utenfor Finnmark?
 expand Spørsmål: Kan jeg fiske med garn på Finnmarkseiendommen?

Om du er fast bosatt i Finnmark, kan du fiske med bundne og annet faststående redskap (garn, ruse, teine, not, line og lignende). Alle andre personer (ikke fast bosatt i Finnmark) kan kun fiske med stang, håndsnøre og oter mot at man har et gyldig fiskekort. Regler ved fiske med de ulike fiskeredskaper er gitt av offentlig myndighet gjennom garnfiskeforskriften. Grafisk kart med garnfiskekategoriene finnes på www.nordatlas.no og brosjyren; Innlandsfiske i Finnmark for personer fast bosatt i Finnmark.

Bosatte i Finnmark kan fiske med bundne og annet faststående redskap (garn, ruse, teine, not, line og lignende). Alle andre personer (ikke bosatt i Finnmark) kan kun fiske med stang, håndsnøre og oter mot at man har et gyldig fiskekort. Regler ved fiske med de ulike fiskeredskaper er gitt av offentlig myndighet gjennom garnfiskeforskriften. Grafisk kart med garnfiskekategoriene finnes på www.nordatlas.no og brosjyren; Innlandsfiske i Finnmark for personer fast bosatt i Finnmark.

 expand Spørsmål: Sjølaksefiske - når kan vi begynne å fiske ?
collapse Tema: Friluftsliv
 expand Spørsmål: Grønne midler - hvem og hvor søker man ?
 Grønne midler er en økonomisk støtteordning fra FeFo der formålet er å stimulere flere av Finnmarks innbyggere til økt friluftsliv og bruk av naturen.
Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til ulike tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet, bruk og høsting av naturen.  Ved tildeling prioriteres aktivitetsrettede tiltak, og det gis ikke støtte til større fysiske anlegg.
Søknad sendes på eget skjema som finnes på FeFos hjemmeside om ”grønne midler”. Dersom du ikke har anledning til å fylle inn søknad elektronisk ta kontakt på post@fefo.no eller servicetlf 09975.
 expand Spørsmål: Hvem har rett til ferdsel i utmark på Finnmarkseiendommen
 expand Spørsmål: Kan jeg plukke multebær i Finnmark?
Ja, alle kan plukke multer på Finnmarkseiendommens grunn (§§ 23 og 25). De som ikke bor i Finnmark har bare lov til å plukke multer til egen husholdning (§ 25).
 expand Spørsmål: spørsmål om friluftsliv
collapse Tema: Hytter
 expand Spørsmål: Eierskifte - Hvem henvender jeg meg til ?
 expand Spørsmål: Festeavgifter - hva koster det ?
 expand Spørsmål: Festeavgifter - når er neste regulering ?
Svar kun på norsk
 expand Spørsmål: Hvor finner jeg oversikt over ledige hyttetomter i Finnmark?
 expand Spørsmål: Skjøter - hvordan fyller jeg det ut ?
Svar på norsk uten samisk svar
 expand Spørsmål: Tinglysing - hva må sendes ?
collapse Tema: Jakt
 expand Spørsmål: Hvor aktiveres jaktkort?

Jaktkort aktiveres på www.natureit.no/nb/hunting  med  brukernavn og passord som står øverst til høyre på jaktkortet.

Du kan også aktivere jaktkortet med  SMS ved å sende FeFojakt <jaktfeltnr> til 1963 ( ex. FeFojakt KAU8 ) .  Jaktkortet aktiveres da for gjeldende dag, og forutsetter at kunden har registrert sitt mobilnummer ved kjøp.

 expand Spørsmål: Hvor kjøpes jaktkort?
 expand Spørsmål: Kan FeFo innføre skuddpremie på rødrev?

Nei, FeFo som grunneier kan ikke innføre skuddpremier på små rovdyr som rødrev i henhold til lovverket. Etter forvaltningsreformen er det fylkeskommunen som har denne myndigheten.

Viltlovens § 51. (skuddpremier) (http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-010.html )
Skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir fullmakt.
(Det er ikke fylkesmannen som godkjenner skuddpremie).

 

 expand Spørsmål: Kan Finnmarkseiendommen sette vilkår for jakt, fiske og multeplukking på dens grunn?
 expand Spørsmål: Kan jaktfelt bli stengt for personer bosatt utenfor Finnmark?

​Ja, men i utgangspunktet er alle jaktfelt åpne for alle. Alle som har aktivert jaktkort sitt får jakte i feltet.

 expand Spørsmål: Kan jeg aktivere jaktkortet med mobiltelefonen sms
 expand Spørsmål: Kan jeg jakte elg i Finnmark?
Elgjakt i Finnmark er i utgangspunktet forbeholdt jegere fra Finnmark. Jegere bosatt utenfor Finnmark  kan jakte elg i fylket dersom de er medlem av et jaktlag, der jaktleder og flertallet av medlemmer er bosatt i Finnmark.
 expand Spørsmål: Kan jeg jakte i Finnmark?
 expand Spørsmål: Kan rypejakta stenges for tilreisende jegere?

​Etter en vurdering av jakttrykk, antall jegere i hvert enkelt jaktfelt, kan   rypejakta mht bestanden bli forbeholdt bosatte i Finnmark. Jaktfeltene vil fremdeles være åpen for annen småviltjakt for jegere bosatt utenfor Finnmark fylke.

 

 expand Spørsmål: Kan utenlandske jegere delta på elgjakt på Finnmarkseiendommen?
 expand Spørsmål: Må jeg aktivere jaktkort før jakt?

Ja. Alle jaktkort skal aktiveres før jakten starter. Ved kjøp av dags- og ukeskort aktiveres jaktkortet automatisk. 

Ved jakt på rovvilt er ikke aktivering nødvendig.

 expand Spørsmål: Må jeg fangstrapportere?
 expand Spørsmål: Må jeg ha tillatelse til å jakte og fiske på Finnmarkseiendommens grunn?
Ja. For jakt og fiske må man ha tillatelse i form av et jakt- eller fiskekort​.
 expand Spørsmål: Når starter salget av jaktkort på småvilt?
 expand Spørsmål: Rypetaksering - Hvordan utføres det?

FeFo gjennomfører årlig hønsefugltaksering i august. Taksering med stående fuglehund er vårt viktigste verktøy for å anslå tettheter av ryper og skogsfugl på Finnmarkseiendommen. Beslutninger om reguleringer utføres på bakgrunn av disse resultatene.

collapse Tema: Naturressurser
 expand Spørsmål: Gir fyring av alle treslag samme energimengde?
 expand Spørsmål: Hva er endret bruk av utmark?

For at et tiltak skal regnes som «endret bruk av utmark» må det ha merkbare fysiske og praktiske konsekvenser for bruken av utmarksområdene. Tiltakene må også være av en viss varighet for at man kan si at bruken av utmarka er «endret». Typiske eksempler vil være hus- og hytteutbygging, bygging av veier, oppstart av gruvedrift og oppføring av vindmølleparker.

Det anses ikke som «endret bruk» dersom det vedtas regler som bare angår bruken av utmarka som utmark. For eksempel er det ikke «endret bruk av utmark» om Finnmarkseiendommen vedtar regler om fordeling av utmarksressurser mellom ulike grupper eller om begrensninger i adgangen til å drive jakt og fiske.

 expand Spørsmål: Hvem er produsentene av elektrisk kraft i Finnmark?
 expand Spørsmål: Hvem kan plukke multebær på Finnmarkseiendommen?

Alle kan plukke multer på Finnmarkseiendommens grunn (FL§ 23 og 25).

De som ikke bor i Finnmark har bare lov til å plukke multer til egen husholdning (§ 25).

FL  § 25 Adgang for andre
I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har enhver
på Finnmarkseiendommens grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre samt plukking av multer til egen husholdning.
 

Finnmarkseiendommen kan gi andre enn dem som er bosatt i kommunen eller fylket, ytterligere adgang til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i FL§ 22 og 23.

 

 expand Spørsmål: Hvor mye er en favn ved?
 expand Spørsmål: Hvor mye sparer jeg ved å fyre med ved
Ildstedet har en vedkakulator​ app som beregner energimengde og prisen på fyringsved pr kWh.
 expand Spørsmål: Hvordan kan det ha seg at fyring med biobrensel ikke gir CO2-utslipp? Det ryker jo.
 expand Spørsmål: Hvordan måles tømmer?

Furutømmer måles ved å ta diametermål på stammen i brysthøyde. 30 cm i brysthøyde(utenpå bark) gir en stamme på 371 lite/0,371m3. 40 cm gir 0,701m3.

 expand Spørsmål: Kan Finnmarkseiendommen sette nærmere vilkår for jakt, fiske og multeplukking på dens grunn?
 expand Spørsmål: Kan jeg hente rikuler og stein til husflid?
Ja, men kun til husflid og eget bruk
 expand Spørsmål: Kan jeg hente ut sand og grusmasser?
collapse Tema: Om FeFo
 expand Spørsmål: Gjelder Finnmarksloven likt for alle i Finnmark?
Ja. Finnmarksloven er etnisk nøytral. Det vil si at man har like rettigheter etter loven uansett om man er same, nordmann, kven eller har en annen etnisk tilhørighet. Loven inneholder imidlertid noen garantier for at det tas tilstrekkelig hensyn til samiske interesser før det fattes vedtak som kan ha betydning for samisk kultur, reindrift og liknende i utmarksområder (§§ 4 og 10).
 expand Spørsmål: Hvem bestemmer barmarkskjøring ?
 expand Spørsmål: Hvem skal bestemme over grunnen i Finnmark?
Det er FeFo som har eiendomsretten til grunnen i Finnmark, som tidligere har vært forvaltet av Statskog (§ 49). Finnmark fylkesting og Sametinget velger medlemmer til FeFo styret  (§ 7 i Finnmarksloven).
På denne måten er det befolkningen i Finnmark som vil bestemme over forvaltningen av grunnen i fylket. Finnmarkseiendommen må imidlertid forholde seg til offentlige lover og regler på samme måte som enhver annen grunneier.
 expand Spørsmål: Hvor er postjournalen?
 expand Spørsmål: Kan jeg fiske i havet utenfor Finnmark?
Det sier ikke Finnmarksloven noe om. Alle har rett til å fiske i havet med stang og håndsnøre og med små garn og liner (saltvannsfiskeloven § 4 a). For å drive kommersielt fiske må man ha en fiskekvote.
 expand Spørsmål: Koster det noe å plukke multebær på Finnmarkseiendommen?
 expand Spørsmål: Ulovlig barmarkskjøring- Hvor henvender jeg meg om jeg oppdager det?
Det er Politiet og offentlige myndigheter har ansvaret for motorferdselloven, og evt overtredelser av loven.
 expand Spørsmål: Vil Finnmarksvidda privatiseres?
Dersom du ikke finner svar på spørsmålet, kan du stille spørsmålet til FeFo.

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no