Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Om FeFo

Om FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier av 95% av Finnmark fylke. Omtrent like stort som Danmark.
Finnmarksloven fra 17. juni 2005 gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke.

 

Alle grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juli 2006 ble overtatt av FeFo. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.

Begreper:

FeFo = Benevnelse for styret og ansatte.
 
Finnmarkseiendommen = Eiendommene og ressursene som FeFo skal forvalte på vegne av befolkningen i Finnmark.
 

Finnmarksloven = Loven angir befolkningens rettigheter til land og vann i Finnmark.

 

Hvem er FeFo?

FeFo er grunneier og eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven.

 • 95% av Finnmark, et areal på 46 000km2  er overført fra statlig til lokalt eierskap ved grunneierorganet FeFo. 
 • Finnmarkseiendommen består av alle de grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juni 2006. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.
 • Finnmarksloven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid.  Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 • Grunneierfunksjonen i Finnmark har vært lovregulert siden jordutvisningsresolusjonen kom i 1775. Senere reguleringer skjedde ved jordsalgslov av 1863, 1902 og 1965, og nå Finnmarksloven av 17. juni 2005.

FeFo styre

 • FeFo ledes av et styre på 6 personer som er bosatt i Finnmark. 
 • Finnmark fylkesting og Sametinget velger 3 styremedlemmer hver.
 • Styret velger selv leder.
 • Styret jobber aktivt etter FeFo stra​tegiplan ​som skal gi grunnlag for de kommende års aktiviteter og inntekter
 • Ansatte i FeFo har en egen representant med møte- og talerett i styresaker som angår de ansattes rettsstilling.

Kontrollkomite

 • En kontrollkomité med 3 medlemmer fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting fører tilsyn med styrets virksomhet.
 • Kontrollkomiteen avgir årlig en rapport til sine respektive organ om sin kontrollvirksomhet og med sin vurdering av styrets årsberetning.

Kontorer og ansatte

 • FeFo har 35 ansatte i hele fylket med inngående kunnskap om geografi, befolkning og kulturen i Finnmark.
 • Hovedkontoret er i Lakselv, Porsanger kommune, hvor direktøren med deler av staben og utmarksavdelingen holder til. 
 • Avdelingskontorene er i Alta og Vadsø.

Økonomi

 • FeFo er selvfinansierende og skattepliktig,  og dekker inn alle sine kostnader gjennom den årlige driften av eiendommene med tilhørende ressurser. Største inntektskilde er festeavgifter på eiendom.
 • Inntektene kommer fra tomtefeste, salg av sand/ grus/ mineraler, vannfall - og vindkontrakter, jakt og fiske. 
 • FeFos årsrapporter.Se regnskap med noter.
 • FeFo mottar ingen tilskudd fra staten til sin drift.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no