Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Om FeFo

Om FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier av 95 prosent av Finnmark fylke. Omtrent like stort som Danmark.
Finnmarksloven fra 17. juni 2005 gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke.

 

Alle grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juli 2006 ble overtatt av FeFo. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.

Begreper:

FeFo = Benevnelse for styret og ansatte.
 
Finnmarkseiendommen = Eiendommene og ressursene som FeFo skal forvalte på vegne av befolkningen i Finnmark.
 

Finnmarksloven = Loven angir befolkningens rettigheter til land og vann i Finnmark.


Hvem er FeFo?

FeFo er grunneier og eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven.

 • 95% av Finnmark, et areal på 46 000km2  er overført fra statlig til lokalt eierskap ved grunneierorganet FeFo. 
 • Finnmarkseiendommen består av alle de grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juni 2006. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.
 • Finnmarksloven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid.  Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 • Grunneierfunksjonen i Finnmark har vært lovregulert siden jordutvisningsresolusjonen kom i 1775. Senere reguleringer skjedde ved jordsalgslov av 1863, 1902 og 1965, og nå Finnmarksloven av 17. juni 2005.

FeFo styre

 • FeFo ledes av et styre på 6 personer som er bosatt i Finnmark. 
 • Finnmark fylkesting og Sametinget velger 3 styremedlemmer hver.
 • Styret velger selv leder.
 • Styret jobber aktivt etter FeFo stra​tegiplan ​som skal gi grunnlag for de kommende års aktiviteter og inntekter
 • Ansatte i FeFo har en egen representant med møte- og talerett i styresaker som angår de ansattes rettsstilling.

Kontrollkomite

 • En kontrollkomité med 3 medlemmer fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting fører tilsyn med styrets virksomhet.
 • Kontrollkomiteen avgir årlig en rapport til sine respektive organ om sin kontrollvirksomhet og med sin vurdering av styrets årsberetning.

Kontorer og ansatte

 • FeFo har 36 ansatte i hele fylket med inngående kunnskap om geografi, befolkning og kulturen i Finnmark.
 • Hovedkontoret er i Lakselv, Porsanger kommune, hvor direktøren med deler av staben og utmarksavdelingen holder til. 
 • Avdelingskontorene er i Alta, Kirkenes og Vadsø.

Økonomi

 • FeFo er selvfinansierende og skattepliktig,  og dekker inn alle sine kostnader gjennom den årlige driften av eiendommene med tilhørende ressurser. Største inntektskilde er festeavgifter på eiendom.
 • Inntektene kommer fra tomtefeste, salg av sand/ grus/ mineraler, vannfall - og vindkontrakter, jakt og fiske. 
 • FeFos årsrapporter.Se regnskap med noter.
 • FeFo mottar ingen tilskudd fra staten til sin drift.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no