Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Fiske > FeFo støtteordning
Laksetrapp

FeFo støtteordning

Midlene fra FeFo gis forpakteren til tiltak med formål om å fremme fisket. Dette søkes gjort gjennom å støtte tiltak i godkjent driftsplan.

 
Retningslinjer for tilskudd til forpaktning av anadrome vassdrag.
 
Støtteordningen

Søknadsfrist er satt til 15. november. Søknaden behandles innen 1. april. Midlene utbetales ved gitt tilsagn.

Det blir avsatt inntil 25 % av forpaktningsavgiften til FeFo. Midlene tildeles forpaktende forening etter søknad. Det kan gis støtte med inntil 50 % av budsjettert kostnad.

 Søknadsprosedyre 

Søknaden skal inneholde forpaktende forenings navn, hvilket vassdrag det søkes støtte til, formålet, begrunnelse for søknaden, totalbudsjett hvor egenandel er spesifisert og kontaktperson og kontonummer. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innen tilskuddsåret skal det søkes om godkjenning av tidsplan.

  Prioritering

 

  • Forpaktere med liten inntjening vil prioriteres foran forpaktere med god inntjening.
  • Tiltak med formål å bevare eller forbedre anadrome bestander prioriteres foran tilretteleggingstiltak.
  • Tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede vurderes særskilt.

 Rapportering

 Tiltaket skal være gjennomført og det skal være levert en enkel rapport, med bilder, om hvordan midlene er brukt innen 15. november det året tilskuddet er gitt.

 Midler som ikke er brukt innen 15. november skal tilbakebetales FeFo innen 1. desember samme år med mindre annet er avtalt.

 Det gis ikke anledning til fornyet behandling på avgjørelser etter disse retningslinjene.

Eksempler på tiltak som kan få støtte: 

  • Oppsyn
  • Arbeid med driftsplan
  • Kartlegging av bestand og vassdrag
  • Tilrettelegging for fiske og friluftsliv i og rundt vassdraget
  • Tilrettelegging for spesielle grupper i forbindelse med fiske

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no