Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Fiske > Innlandsfiske

Innlandsfiske

FeFo forvalter fiskeretten på ca 95 % arealet i Finnmark. Det er ca. 60 000 innlandsvann større enn 2500 m², med størst utbredelse av røye og ørret. Hvitfisk som sik, harr, abbor, gjedde og lake er vanlig i østlige og indre deler av Finnmark.


Høring om 5-kilometersonen. 

 

I styremøte i desember 2017 vedtok FeFo-styret å sende på høring forslag til gjeninnføring av 5-kilometersonen slik den opprinnelig var. 5-kilometersonen vil begrense utlendingers fiske til en sone på fem kilometer fra europavei, riksvei og fylkesvei. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Med innlandsfisk menes all ferskvannsfisk med unntak av laks, sjørøye og sjøørret.


Fiskekort 

Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll.  Alle personer bo​satt utenfor Finnmark må ha fiskekort, bortsett fra:

  • Personer som studerer i Finnmark
  • Personer som avtjener verneplikten i Finnmark
  • Flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark
     

Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år fisker gratis, men skal ha fiskekort. Gratis fiskekort for ungdom mellom 16 - 20 år registreres på www.natureit.no.​​ 

Alle over 20 år må kjøpe fiskekort. Fiskekort kan også kjøpes hos lokale forhandlere (for oversikt se "kjøpe fiskekort" i menyen til høyre). Utsalgsstedene tar 65,- i gebyr.

I 2016 ble gratis og frivillig fiskekort for finnmarkinger innført. Fiskekortet vil gi nyttig kunnskap om fiske i innlandsfiskevann og vassdrag.  

Registrer gratis fiskekort på Finnmarkseiendommen (gjelder kun bosatte i Finnmark).
      

Pikefossen med elvene Kautokeinoelva, Másijohka og Láhpojohka er skilt ut som egen fiskesone, og krever eget kort.​ Fiskekort for Finnmarkseiendommen er ikke gyldig i Pikefossen fiskeområde. Fiskekortet for Pikefossen fiskeområde er ikke gyldig for resten av Finnmarkseiendommen.

 

Kjøp/ registrer fiskekort i Pikefossen:​ ​
Pikefossen Dagskort (1-7 dager)
Pikefossen Dagskort familie (1-7 dager)
Pikefossen Gratiskort ungdom under 20 år
Pikefossen sesongkort​
Pikefossen sesongkort familie
​Familiekort gjelder for ektefeller eller samboere og barn under 20 år. ​
Pasvikelva er skilt ut som egen fiskesone av hensyn til storørreten i vassdraget. Alle som fisker i Pasvikelva plikter å løse fiskekort og rapportere fangst. Bosatte i Finnmark må løse gratis fiskekort. I Pasvikelva er det innført mistemål for ørret på 30 cm. Til høyre i menyen ligger lenke til fiskereglene i Pasvikelva. 
Redskapsregler

Bosatte utenfor Finnmark kan kun fiske med stang og håndsnøre. I innsjøer kan det også fiskes med oter. Fiske etter innlandsfisk er tillatt hele året.

Fiske med snik (ståsnøre) og line: i garnbegrensningsområder kan man fiske med inntil 10 angler per aktivt deltakende fisker. I friområder er det ingen begrensning på antall angler. Reglene er hentet fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark og gjelder for både fastboende og tilreisende.
 
Bosatte i Finnmark kan i tillegg fiske med garn og andre bundne redskap. Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark, gjengir hvilke redskapsregler som gjelder. 
 

Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk fra samme vassdrag kan brukes som agn.

Aktivering av fiskekort og fangstrapportering 

Finnmarkseiendommen er delt inn i nye fiskesoner fra 1.1.2017. Kart over fiskesonene er tilgjengelig på www.natureit.no.

Når du kjøper fiskekort, skal kortet aktiveres for den sona hvor du har tenkt og fiske. Selv om kortet er aktivert for en sone, er det likevel gyldig på hele Finnmarkseiendommen. Dersom du har fisket i en annen sone enn den du har aktivert for, kan dette endres til riktig sone når du leverer fangstrapport.
Sesongkortet kan ikke aktiveres under kjøp, og du må selv aktivere før fisket tar til. For å aktivere ditt fiskekort logger du inn på www.natureit.no med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortkvitteringen. Fangstrapport leveres på samme nettsted
Nå kan du også aktivere fiskedager via SMS. Send <fefofiske> mellomrom <fiskesone> til 1963. Eks. "fefofiske SVA51" til 1963. Fiskekortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 
 ​ 
Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr
Det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. For mer informasjon, se: Matloven m. forskrifter og Kart over registrerte vassdrag med Gyrodactylus Salaris.​ Det er opprettet desinfiseringsstasjoner. For oversikt, se link i menyen til høyre.
 

Fiskeravgift

  • Med innlandsfiske i vassdrag der det ikke er anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye), behøver du ikke løse statlig fiskeravgift.
  • Statlig fiskeravgift gjelder kun for fiske etter anadrome fiskearter i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Betal statlig fiskeravgift ved fiskeravgift.miljødirektoratet.no

Ved fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrom fisk: regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner gjelder for innlandsfisk som for anadrom laksefisk.

Forpaktede vann og vassdrag i Finnmark
FeFo har bortforpaktet 33 vann/vassdrag til lag og foreninger i Finnmark. Forpakter har fått enerett til fiske med garn i vassdraget.

Fiske med stang og håndsnøre etter nevnte vilkår er tillatt, med unntak av 1 vassdrag der egne regler og fiskekort gjelder: 
- Čabardašjohka i Kautokeino, forpaktet av Kautokeino Jeger- og fiskerforening.
 Øvrige regler for innlandsfiske er gitt av offentlig myndighet.  Se høyre i menyen.

Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling​​​

Kristin Hornset

Utmarksforvalter

Servicetlf. 78 95 50 00​

Mobiltlf: 480 43 124

Epost: kro@fefo.no​

Besøksadresse: 

Torget, 9700 Lakselv

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no