Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Fiske > Retningslinjer for forpaktning av anadrome vassdrag

Retningslinjer for forpaktning av anadrome vassdrag

Vedtatt av styret 16.sept. 2014 i sak – 40/2014 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen
 

  

Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag
Forpakter har ansvar for å forvalte de biologiske og økonomiske ressursene vassdraget skaper på en balansert og bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket. Utøvelsen av fisket skal forvaltes i tråd med bestemmelsene i Finnmarksloven og laks- og innlandsfiskeloven og i henhold til avtaler med FeFo. De biologiske ressursene skal forvaltes bærekraftig og innenfor de offentlige krav til gytebestandsmål og forvaltningsmål. De økonomiske ressursene skal i all hovedsak brukes til forvaltning og utvikling av vassdraget innenfor rammen av forpaktningskontrakten.
 
1. Søknad om forpaktning
 
1.1. Krav til søker og søknad
Forpaktning av anadrome vassdrag gis etter søknad til lokale lag og foreninger som har som formål å fremme allment fiske. Foreningen eller laget bør ha åpent medlemskap. Søkerens formål og bakgrunn for søknaden skal komme klart frem sammen med medlemstallet og vedtektene og om foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret. Søkere skal opplyse om hvordan de vil drive elva. Dersom det finnes en godkjent driftsplan for vassdraget skal denne legges til grunn for driften inntil en ny er godkjent.
Det søkes i henhold til utlysning. I vassdrag som ikke er forpaktet kan det søkes fortløpende.
 
1.2. Høring av søknad om forpaktning
Ved ny søknad legges saken ut til høring og sendes vedkommende kommune og fylkesmannen til uttalelse. Høringsfristen er 2 mnd. Dersom det kun er en søker vurderes det om det er behov for en høring før søknaden behandles.
 
1.3. Avgjørelse
Etter høringen avgjør FeFo saken administrativt. Eventuelle avslag skal være begrunnet. Dersom to eller flere søker, skal blant annet følgende momenter vurderes; medlemsmassen i lokalområdet/kommunen, erfaring med elveforpaktning, lagets driftsplan for vassdraget, tilgang til fisket gjennom kortsalg, planlagt bestandsovervåking, oppsyn og plan for økonomi og tiltak i vassdraget. Listen er ikke uttømmende.
 
1.4. Forpaktningsperiode
Fiskeretten i anadrome vassdrag forpaktes i hovedsak bort for 10 år av gangen.
 
1.5. Kontrakt
Ved innvilgning av søknad om forpaktning, inngås det en standard forpaktningskontrakt mellom FeFo og forpakter. Forpaktningskontrakten sammen med retningslinjene inneholder vilkårene ved forpaktningen.
 
1.6. Fornyelse
Forpaktningsavtalen forlenges automatisk med fem år såfremt ingen av partene varsler   opphør eller reforhandling av avtalen senest 6 mnd. før dens utløp.
2. Drift av vassdraget
 
2.1. Forpakters plikter
a)    Forpakteren er forpliktet til å selge fiskekort i henhold til punkt 2.2 i retningslinjene. De forpaktere som selger kort for mer enn kr 200 000,- skal bruke et kortsalgssystem som kontinuerlig viser omsetningen og FeFo skal ha innsyn i systemet.
 
b)    Forpakter skal sørge for at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som skal brukes under fisket og som er brukt utenfor fylket eller i et vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom er desinfisert før kort selges. For øvrig gjelder at alt utstyr skal være tørt før det tas i bruk i et nytt vassdrag. Forpakter skal sikre et tilfredsstillende apparat for desinfisering av fiskeutstyr m.m.
 
c)    Forpakteren skal skilte den forpaktede strekningen i vassdraget, informere om hvor fiske er tillatt og sørge for tilrettelegging for fiske gjennom informasjon om fiskeregler og eventuell annen tilrettelegging.
 
d)    Forpakter skal sørge for at samla fangstkvantum i vassdraget til enhver tid er så godt kjent som praktisk mulig. Fangstrapporteringen skal være minimum 90 % for alle korttyper. Fangstrapportering skal leveres myndighetene i henhold til gjeldende forskrift.
 
e)    Endringer i fiskeregler, korttyper, antall kort og priser samt informasjon om kontaktperson skal være fastsatt og sendt FeFo innen 1. april hvert år.
 
f)    Forpakteren plikter å bekoste og organisere et best mulig oppsyn i vassdraget, også utenom fiskesesongen. FeFo har laget retningslinjer for det frivillige oppsynet og kan gi pålegg om oppsynets organisering. Oppsynsleder bør ha begrenset politimyndighet. Oppsynet skal ha legitimasjon fra forpaktende forening som tilkjennegir at de er oppsyn.
 
g)    Forpakteren plikter hvert år innen 1. november å levere oversikt over kortsalget til FeFo. Årsberetning og regnskap sendes inn når det er godkjent og senest 1. april. Årsberetningen skal inneholde informasjon om gjennomført oppsyn, tilretteleggingstiltak gjort i vassdraget og hva som tenkes gjennomført for kommende sesong. Elveregnskap skal være åpent for allmennheten og føres etter mal som bygger på kontoplan i henhold til norsk regnskapsstandard. Foreningsregnskap skal oversendes FeFo hvert år.
 
h)    Forpakteren skal utarbeide driftsplan for vassdraget innen 2 år fra inngått avtaledato. Driftsplanens innhold skal være i tråd med laks- og innlandsfiskeloven samt tilhørende regleverk. Driftsplanen skal sendes på lokal høring og godkjennes av FeFo.
 
i)     Forpakter plikter å vedlikeholde og holde orden ved alle faste installasjoner som oppsynshytter, laksetrapper, gapahuker mm. og andre tilretteleggingstiltak som skilt, oppslagstavler, benker, utedoer mm. Utgiftene dekkes av inntekter fra kortsalg i vassdraget.
 
2.2. Fiskekort i forpaktede anadrome vassdrag
Fiskekort skal være personlige og adresse i folkeregisteret skal ligge til grunn for hvilket kort eller hvilken pris på kort som er gjeldende.
 
Fiskekort-typer som er tilgjengelige for medlemmer skal også tilbys kommunens innbyggere. Dersom sesongkort tilbys, skal de være tilgjengelig for bosatte i kommunen og medlemmer bosatte i Finnmark. Når det er nødvendig, fortrinnsvis av hensyn til beskatningstrykket, kan forpakter etter nærmere avtale med FeFo begrense sesongkortordningen kun til medlemmer. Private grunneiere bosatt utenfor Finnmark som stiller sin grunn til disposisjon for forpakter, stiller på linje med bosatte i kommunen. Liste over alle som har sesongkort skal være tilgjengelig for allmennheten. Forpakter kan tildele inntil 10 gratis sesongkort som kompensasjon til personer som legger ned betydelig innsats i forvaltningen av vassdraget.
 
Døgnkort skal være tilgjengelig for alle brukergrupper. Fiskekortpriser for bosatte i Finnmark skal ligge under markedsnivå. Priser for bosatte utenfor Finnmark skal markedstilpasses. Prisforskjellen mellom brukergruppene skal ikke være større enn følgende:
 
1.    Ungdomskort for de under 18 år skal være rimeligere enn kortet for medlemmer.
2.    Kort for medlemmer skal ikke koste mindre enn 40 % av kort for fast bosatte i kommunen. Døgnkort for medlemmer skal ikke koste mer enn 15 % av sesongkort for medlemmer. Kjøp av sesongkort til medlemspris betinger at man har jobbet dugnad.
3.    Kort for bosatte i kommunen skal ikke koste mindre enn 50 % av kort for bosatte i Finnmark.
4.    Et kort for personer bosatt utenfor Finnmark. Kort til bosatte utenfor Norge skal ikke koste mer enn 150 % av kort for bosatte utenfor Finnmark.
 
Innenfor dette er det opp til forpakteren hva kortene skal koste. Forskjellene i pris mellom brukergrupper skal ikke være så stor at det virker ekskluderende.
 
2.3 Reindriftsutøveres rett til fiske
Personer omfattet av § 26 i reindriftsloven har krav på gratis fiskekort innenfor sitt sommerbeiteområde. Fisket skal foregå på samme vilkår som for bosatte i kommunen.
 
2.4. Reguleringer av fisket og soneinndeling
Forslag til reguleringer som innskrenker adgangen til fisket sendes til FeFo innen 1. mars. Det skal tas rimelig hensyn til brukergruppene ved innskrenkninger i utnyttelsen, dette gjelder alle korttyper. FeFo forestår høring og gjør vedtak etter samråd med forpakter. Reguleringer av permanent karakter bør innarbeides i de offentlige forskriftene. Reguleringer som er gjort av hensyn til oppbygging av bestanden skal opphøre når målet er oppfylt.
Forpakteren kan dele elva inn i soner og bestemme hvor mange kort som skal selges i hver sone. Dersom fisketrykket blir stort og man ønsker å redusere antall fiskere i elva skal det tas rimelig hensyn til alle brukergrupper og kortgrupper.
 
2.5. Driftsløsøre og oppsynshytter
Driftsløsøre direkte knyttet til forpaktning av vassdraget herunder utedo, skilt, søppelbøtter, laksetrapper med tellere og kamera overføres vederlagsfritt til den som måtte overta driften av vassdraget. Driftsløsøre kjøpt inn før kontrakt inngås forhandles det særskilt om i forhold til overføring.
Det skal inngås egne avtaler om nye oppsynshytter som etableres i medhold av inngått forpaktningskontrakt. Dette vil være en sideavtale til forpaktningskontrakten. Ved eventuelt skifte av forpakter/forvalter av vassdraget, følger slike oppsynshytter med forpaktningen/forvaltningen etter avtale.
Eventuell overføring av eldre oppsynshytter skal skje gjennom forhandlinger mellom gammel og ny forpakter.

 
2.6. Næringsutvikling.
Forpakteren kan etablere ordninger som tilgodeser lokale reiselivsbedrifter som sammen med forpakter vil utvikle tilbud i tilknytning til vassdraget.
 
3. Administrative bestemmelser
 
3.1Forpaktningsavgift for anadrome vassdrag
Forpaktningsavgiften beregnes av brutto kortsalg, pant ikke medregnet.
a)    Ingen forpaktningsavgift på omsetning mindre enn kr 50 000,
b)    For omsetning fra kr 50 000,- til kr 100 000, betales forpaktningsavgift på 15 %. 
c)    For omsetning fra kr 100 000,- til kr 200 000, betales forpaktningsavgift på 20 %.
d)    For omsetning fra kr 200 000,- til kr 600 000, betales forpaktningsavgift på 25 %.
e)    For omsetning fra kr 600 000 og over betales forpaktningsavgift på 35%.
 
I unntakstilfeller kan ettergivelse eller avvik fra satsene vurderes.
Gjenværende inntekter skal i all hovedsak benyttes til drift og utvikling av vassdraget.
3.2. Tilskuddsordning
FeFo oppretter en tilskuddsordning der alle forpaktere kan søke. Tilskuddsordningens størrelse bestemmes ut fra innbetalt forpaktningsavgift. Av forpaktningsavgiften vil inntil  25% gå til tilskuddsordningen. All avgift som overstiger 25% (etter punkt 3.1.e) vil inngå i tilskuddsordningen.
Tilskuddene skal støtte tiltak med formål om å fremme fisket, i utgangspunktet basert på driftsplanen for det enkelte vassdrag.
3.3. Endring av vedtak fattet av forpakter
FeFo kan gi pålegg om endring av reguleringer, soneinndelinger, oppsyn, kortordninger mv. foretatt av forpakteren dersom vedtak gjort av forpakter strider mot forpaktningskontrakten, driftsplan, Finnmarksloven eller annet lovverk.
 
3.4 Dispensasjon
Direktøren kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse retningslinjene.
 
3.5 Endring av retningslinjene
Direktøren kan foreta mindre justeringer av retningslinjene når det er nødvendig av hensyn til endringer i øvrig regelverk eller andre forhold av vesentlig betydning tilsier det. Større endringer av retningslinjene skal forelegges styret til godkjenning.
 
3.6. Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. Fra samme dato oppheves de gamle retningslinjene.
 
Vedtatt av styret 16.09.2014 i sak – 40/2014 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen
 
 
 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no