Utsikter for årets rypejakt

Bra med stamfugl og god produksjon gir et godt år for lirype. Årets reguleringer kunngjøres 29. august.

Årets rypetakseringer er gjennomført. FeFo har avtaler med Vest-Finnmark fuglehundklubb og lokale jeger- og fiskerforeninger om taksering, og mer enn 100 frivillige hundeførere med godt dresserte hunder bidrar hvert år. 476 kilometer faste linjer i 13 kommuner er taksert i år. Takseringstallene er analysert av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

- De frivillige gjør en kjempeinnsats for oss hvert år når det gjelder takseringene, og vi ønsker å rette en stor takk til dem. I tillegg har vi et godt samarbeid med NINA som analyserer takseringsdata ikke bare for oss, men for grunneiere i hele Norge etter samme mal. Vi har også et godt samarbeid med Universitet i Tromsø ved COAT, som gjør et tidligvarsel for årets taksering basert på tidligere års datasett. Sammen med jegernes fangstrapporter fra året før, gir dette et godt grunnlag for å vurdere hvordan det ser ut før årets jaktsesong starter, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen. 

Årets takseringer 

Sett under ett viser takseringene de høyeste rypetetthetene siden midten på 2000-tallet. Tallene viser bra med voksenfugl, og gjennomgående god produksjon. Det er likevel betydelige lokale variasjoner, og i enkelte områder er produksjonen dårlig. Generelt er det bedre produksjon langs kysten enn på indre strøk.  

Indre Finnmark 

Bra tetthet av voksenfugl (6-12 per km2) med over middels produksjon. Samlet sett over middels år (17-40 ryper per km2).  

Vest-Finnmark kystnært 

Bra tetthet av voksenfugl (5-10 per km2), og svært god produksjon. Samlet over middels tettheter (23-49 ryper km2). 

Øst-Finnmark 

Bra tetthet av voksenfugl (8-16 per km2), og god produksjon. Store variasjoner i regionen. Samlet over middels tettheter (29-62 ryper km2). 

Pasvik 

Under middels tettheter av liryper. Svært lave tettheter av voksenfugl (1-4 per km2) og under middels produksjon.  

For storfugl viser takseringene i Pasvik om lag middels tettheter i år, med middels produksjon. 

Takseringsresultater Finnmarkseiendommen 2023

Takseringsresultater Finnmarkseiendommen 2023
Område Estimat (liryper/km2) Kyllingproduksjon (antall kyllinger per par)
Finnmarkseiendommen samlet 35 (28-44) 6,1
Indre Finnmark 27 (18-40) 4,8
Vest-Finnmark kyst 34 (23-49) 7,5
Øst-Finnmark 42 (29-62) 5,3

Tidligvarsel og takseringer 

Takseringene viser et bilde som stemmer godt med tidligvarslingen utført av COAT. Allerede tidlig i juli fremskrev COAT et toppår for ryper, basert på klimadata, forekomster av smågnagere og tettheter av rype i fjor.  

- Den viktigste driveren for den positive utviklingen er et godt smågnagerår i hele Finnmark. Samtidig kom snøen tidlig i fjor høst i høyereliggende områder og det var lite nedbør på forsommeren i år, forklarte rypeforsker Eivind Flittie Kleiven fra COAT i juli.  

Tolkning 

Fjoråret var allerede et ganske bra rypeår mange steder, og årets takseringer tyder på at både overlevelse gjennom vinteren og hekkesuksessen har vært god. Mange observasjoner fordelt på både store kull, små kull og enkeltfugl/par gjør at totalbildet mange steder blir veldig bra.  

- Det er viktig å huske på at tallene som presenteres dekker svært store områder, og innenfor hvert av disse områdene vil det være variasjoner. Selv om det store bildet er svært positivt, så er produksjonen enkelte steder dårlig med overvekt av enslige ryper og par uten kull, og jegere som jakter her vil neppe få følelsen av noe toppår. I Pasvik tyder takseringene på et regelrett bunnår for lirype, fortsetter Asbjørnsen. 

Forskjeller i smågnagertettheter lokalt kan påvirke hvor sterkt rypekyllingene er utsatt for predasjon.  Når smågnagere er tilgjengelige, spiser rødrev og andre predatorer gjerne mus i stedet for rypekyllinger.  

- Oppsummert bekrefter takseringene i stor grad bildet som ble fremskrevet i juli. Jegerne kan de fleste steder glede seg til det som mange steder ser ut til å være et godt år for ryper på Finnmarkseiendommen, sier Asbjørnsen.  

Konsekvenser for jakta 

FeFo legger hvert år ut et begrenset antall jaktkort for salg til tilreisende før taksering. Bosatte i Finnmark har i utgangspunktet tilgang til alle jaktfelt gjennom hele sesongen, og både tilreisende og lokale jegere skal aktivere sine jaktkort før jakta starter.  

- Vi vil de neste dagene vurdere om vi skal øke antallet tilgjengelig kort for tilreisende i de enkelte jaktfeltene, avslutter Asbjørnsen.  

Sammen med NJFF Finnmark, Vest-Finnmark fuglehundklubb og den samiske fangstforeningen Boarri vil FeFo mandag 28. august beslutte reguleringer for årets jaktsesong. Disse kunngjøres tirsdag 29. august. Eventuelle nye jaktkort legges ut for salg fredag 1. september klokken 1000. 

Så langt i år er det solgt 1712 jaktkort til tilreisende, og 672 jaktkort til lokale jegere. 

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
leder/jođiheaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 48 20 41 87