FEFO

Etisk kvalitet på tjenesteyting er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til FeFo. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Bestemmelsene som er nedfelt er ikke alltid presise, men angir rettslige standarder. Målet med de etiske retningslinjene er at FeFos ansatte og styremedlemmer skal være seg dette bevisst. Retningslinjene gjelder så langt de passer FeFos opptreden og interesser også i andre selskaper/virksomheter.

Fra neste vinter kan du drive med snarefangst uten kvote.

Uttalelse fra styret i FeFo.

Men det er ikke vi som lager reglene.

Søk FeFos grønne midler.

- FeFo kan ikke bare gi etter for alle eiendomskrav.

 

Mange har reist ulike spørsmål om innholdet i festekontrakten mellom ANS Nordkapp 1990 og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået.