FEFO

Mellom 15. mars og 15. juni kan kun de med bosted i Norge fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen

Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til nye reguleringer av fisket av anadrome laksefisk i sjø fra 2021. Klima- og miljødepartementet slutter seg til forslaget.