FEFO

Den viktige jobben starter nå

Fredag 9. mars sa et enstemmig dommerkollegium i landets høyeste domstol at FeFo – på vegne av innbyggerne i Finnmark – fortsatt skal være eier og forvalter av grunnen i Nesseby. Vi er glade for

Dommen i Høyesterett legger klare føringer for den videre rettighetskartleggingen. I tillegg er det en tydelig bestilling til oss, og den skal vi etterleve. Arbeidet er allerede i gang.

Derfor anket vi

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om Nesseby bygdelag, i tillegg til å ha bruksrettigheter basert på alders tids bruk, også skulle ha eksklusiv rett til å forvalte fornybare ressurser som jakt, fangst, fiske og bærhøsting innenfor et område på om lag 400 kvadratkilometer. Ved behandlingen av Finnmarkskommisjonen rapport for Nesseby var FeFo-styret enige i Finnmarkskommisjonens konklusjoner som sa at lokalbefolkningen i Nesseby har bruksrettigheter, men at FeFo har forvaltningsretten i Nesseby. Nesseby bygdelag brakte saken inn for Utmarksdomstolen og fikk medhold i sitt krav om rett til å forvalte utmarksressursene. Fordi dette potensielt ville kunne få konsekvenser for den videre kartlegging av rettigheter og for finnmarkingene, var det viktig for oss å få avklaring i Høyesterett. Derfor valgte vi i februar 2017 å anke Utmarksdomstolens dom til Høyesterett.

Når Finnmarkskommisjonen legger frem sine rapporter er FeFo pliktig å ta stilling til innholdet på et faglig grunnlag, ikke bare ta det til etterretning. Vårt utgangspunkt er at dersom det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at enkeltindivider eller grupper har rettigheter, så anerkjenner vi disse. I de tilfeller det er tvil, ønsker vi at rettsapparatet skal avgjøre.

FeFo vil alltid måtte foreta grundige vurderinger før vi godtar en ny rettighetsfordeling. Bakgrunnen er at der noen vinner frem med sine rettighetskrav betyr det færre rettigheter for naboer og andre som har benyttet det samme ressursgrunnlaget. I denne saken var det illustrert ved at Meskelv bygdelag støttet FeFo fordi de var redde for å miste rettigheter til Nesseby bygdelag. Høyesteretts dom viser at det var riktig av FeFo å bringe saken videre fra utmarksdomstolen.

«FeFo er eid av innbyggerne i Finnmark, ikke staten. Vi eier og forvalter Finnmarkseiendommen på vegne av de som til enhver tid bor i Finnmark.»

Føringer

FeFo er eid av innbyggerne i Finnmark, ikke staten. Vi eier og forvalter Finnmarkseiendommen på vegne av de som til enhver tid bor i Finnmark. Finnmarksloven er en anerkjennelse av det samiske folks rettigheter, og vi har et særlig ansvar for å ivareta disse rettighetene. Vi har også et ansvar for å ivareta øvrige innbyggere i Finnmark, for loven er også en anerkjennelse av deres rettigheter.

Vi var naturligvis, i likhet med svært mange andre, spente i forkant av domsavsigelsen i Høyesterett fordi dommen ville kunne ha prinsipiell betydning for den videre rettighetskartleggingen. Jeg har gjentatte ganger, både før, under og etter Høyesteretts behandling gjentatt at det viktigste for FeFo var å få en avklaring, uavhengig av hvilken vei det bar. Begrunnelsen var at vi da ville få ryddet av veien uklarheter i det videre arbeidet med rettighetskartleggingen i Finnmark.

For dommen får – som det ganske riktig pekes på – konsekvenser for oss som bor her. Jeg håper og tror at dommen vil bidra til å skape ro omkring rettsforholdene i Finnmark.

Anerkjennelse

Vi oppfatter at Finnmarkskommisjonens konklusjoner er styrket gjennom Høyesterettsdommen. Det er vi fornøyd med, ikke minst fordi dette også styrker vår mulighet til å ivareta lokalbefolkningens rettigheter og interesser.

Vi tok derfor raskt kontakt med Nesseby bygdelag for å avtale et møte, hvor målet i første omgang er å få innspill på hvordan lokalbefolkningens rettigheter skal komme til uttrykk.

Hva gjør vi så i dag for å sikre at lokale brukere blir hørt? I FeFo jobber vi daglig med tiltak for å ivareta lokale rettigheter. Regelverket vårt for ulike aktiviteter innen jakt og fiske har vært gjenstand for mange brede høringer. For tiden gjennomfører vi en omfattende høring om småviltjakta, hvor vi også har hatt folkemøter, webinar og spørreundersøkelser på nettet for å sikre at alle får sagt sitt. Vi går med høringen adskillig lengre enn Finnmarksloven krever og departementet bestemte, da det for noen år siden påla oss å evaluere småviltjakta i Finnmark. Vi gjør det fordi det er viktig for oss at alle får sjansen til å komme med sine meninger.

Et annet eksempel er elgjakt hvor inntil 60 prosent av kvoten er forbeholdt kommunens jegere. De lokale elgjegerforeningene er sterkt involvert i forvaltningen av jakta. Dette er ressurskrevende, men vi ser det som en naturlig del av vårt arbeid. Eksemplene er flere, og jeg opplever at Høyesterett i dommen gir anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og sier vi er på rett vei.

Styrket dialog

I dommen heter det blant annet at lokalbefolkningens stilling er sikret ved at deres bruksrettigheter er anerkjent, og at disse rettighetene skal respekteres. Dette er etter min mening langt på vei innarbeidet i den daglige forvaltningen av Finnmarkseiendommen, men kan selvsagt bli bedre.

FeFo ønsker å styrke dialogen med lokalbefolkningen, og planlegger blant annet flere møter med ulike bygdelag i Finnmark denne våren. Invitasjoner kommer om kort tid, og også her ønsker vi innspill på hvordan lokale rettighetene bør komme til uttrykk.

Stemningen partene imellom var gjennomgående god under forhandlingene i Høyesterett. Jeg er sikker på at det også vil fortsette, og jeg kan love at vi skal bidra med vårt for å etterleve dommen i Høyesterett.

Kontakt

Jan Olli
Direktør
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 958 20 286
Fant du det du lette etter?