FEFO

Derfor er feste viktig

Det handler om å ivareta formålet i Finnmarksloven, skriver styreleder Bente Haug.

Klikk for stort bildeHamningberg. Illustrasjonsfoto.

 

KRONIKK: Bente Haug, styreleder

Finnmarkseiendommen ble opprettet gjennom Finnmarksloven i 2006. Loven gir bestemmelser om styring og forvaltning av 95 prosent av grunnen i Finnmark fylke. Formålet er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Det er styret i FeFo som har ansvaret for forvaltningen av eiendommen og at dette gjøres i tråd med lovens bestemmelser. Styret har derfor utarbeidet en strategiplan som sier noe om hvordan styret vil løse oppgavene det er pålagt å ha ansvar for.

Pålegg gjennom loven

Bente Haug, styreleder - Klikk for stort bildeBente Haug, styreleder Eirik Palm Finnmarksloven pålegger FeFo å forvalte innbyggerne i Finnmark sine rettigheter til bruk av naturressursene i fylket, og sikre og at arealbruken er slik at formålet i loven oppfylles.

Samtidig skjer forvaltningen innenfor rammen av en rekke andre lover, samt at FeFo har svært mange privatrettslige avtaler vi må forholde oss til, for eksempel avtalen med Rica på Nordkapp som er inngått lenge før FeFo ble opprettet.

For å kunne gjøre den jobben styret er satt til å gjøre av Stortinget har vi behov for en organisasjon med kunnskap og kompetanse innenfor en rekke områder. Samtidig er FeFo et eget rettsubjekt og en grunneier som skal være økonomisk selvbærende – det vil si at naturressursene i Finnmark og forvaltningen av disse skal gjøres på en slik måte at organisasjonen finansierer sin egen drift. Det er videre forutsatt i loven at FeFo skal ha en likviditetsreserve som skal sikre forsvarlig drift. Det er lagt til grunn at dette skal være driftskostnader tilsvarende ett års drift. Samlet sett innebærer dette at FeFos må ha langsiktig og sikker finansiering.

 

"Samtidig vil salg innebære at befolkningen mister de lovbestemte rettighetene til utmarksbruk"

 

Priser og rettigheter

FeFo har klare strategier for hvordan dette skal gjøres. Vi ønsker å holde prisene for finnmarkinger så lave som mulig på jakt, her er FeFo billigst i landet og det ønsker vi å fortsette med. Innlandsfiske er gratis for innbyggerne i fylket og vedhogst utvises for tre år av gangen mot et administrasjonsgebyr.

En viktig inntektskilde for FeFo er festeavgifter. Strategiplanen sier at FeFo vil videreføre festeordningen og ikke selge grunn utenom der vi er forpliktet til det. Festeordningen er viktig også fordi den i et langt tidsperspektiv sikrer at verdien av eiendommen ikke reduseres, og at framtidige forvaltere av eiendommen har et økonomisk grunnlag å drive på.

Så er det slik at etableringen av FeFo gjennom Finnmarksloven, med de krav som loven stiller til FeFos virksomhet, hindrer at FeFo har som prinsipp å selge eiendom. Selger FeFo tilstrekkelig mye av eiendommen, som i dag sikrer FeFos drift og ivaretar lovens formål, vil vi handle i strid med loven. Loven må forstås slik at det er Stortingets vilje at mest mulig av eiendommen fortsatt forvaltes etter reglene i loven. Ved salg mister rettighetshaverne den særskilte beskyttelsen loven gir anvisning på, blant annet ved endret bruk av utmark. Samtidig vil salg innebære at befolkningen mister de lovbestemte rettighetene til utmarksbruk.

 

"Vi mener at utmarksressursene tilhører finnmarkingene, og skal være tilgjengelig for alle innbyggerne"

 

Allemannseie

Handlingsrommet til FeFo er i prinsippet stort. Men styret har besluttet at FeFo ikke skal drive forretningsvirksomhet utover det som direkte knyttes til de naturressursene vi forvalter. Det vil i praksis si forretningsmessig utnyttelse av vind- og vannkraft, mineraler samt skogsdrift.

Skal vi gå bort fra festeordningen og selge eiendommen vil FeFo måtte skaffe inntekter på annet vis. Det vil eksempelvis måtte skje gjennom å øke prisene på jakt, innføre betaling for fiske og skyve kostnadene over på de som driver friluftsliv. Det ønsker ikke FeFo å gjøre. Vi mener at utmarksressursene tilhører finnmarkingene og skal være tilgjengelig for alle innbyggerne.

Nordkapp

Det foregår for tiden en heftig debatt i Nordkapp, blant annet om kommunalt kjøp av platået. Den er komplisert fordi den handler om flere samtidige prosesser som delvis berører hverandre, men som ikke styres av de samme organene.  Nordkapp kommune er plan- og bygningsmyndighet og er i arbeid med en områdeplan som bestemmer arealutnyttelsen på Nordkapp-platået. FeFo er grunneier og har overtatt en festekontrakt med ANS Nordkapp 1990 som eies av Rica. Den festekontrakten er et juridisk dokument som sikrer fornyet festekontrakt mellom grunneier og fester.

Et salg må skje til reell tomteverdi slik at styret ikke kan beskyldes for å ha forringet verdien av finnmarkingenes eiendom, med de konsekvenser det kan ha for styremedlemmene personlig etter reglene om styreansvar. Styret kan altså ikke gi bort grunn eller selge til underpris. Om FeFo skulle selge Nordkapp-platået vil festekontrakten med Nordkapp 1990 følge med, og kommunen vil overta som bortfester.

Som dette innlegget viser, styrer Finnmarksloven og inngåtte avtaler direkte og indirekte det handlingsrommet FeFo har. Det vi kan og skal gjøre, er å sette oss ned med Nordkapp kommune og se på hva det faktiske handlingsrommet er og hvordan vi i fellesskap kan finne gode løsninger både for kommunen og innenfor de rammene FeFo må forholde seg til.

Fant du det du lette etter?