FEFO

Etiske retningslinjer

Etisk kvalitet på tjenesteyting er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til FeFo. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Bestemmelsene som er nedfelt er ikke alltid presise, men angir rettslige standarder. Målet med de etiske retningslinjene er at FeFos ansatte og styremedlemmer skal være seg dette bevisst. Retningslinjene gjelder så langt de passer FeFos opptreden og interesser også i andre selskaper/virksomheter.

1. Generelle bestemmelser
Styret, direktøren og avdelingslederne har som arbeidsgiver det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt av de ansatte. Ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt. Ansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens anseelse påvirke handlinger eller avgjørelser.

1.1 Hensynet til innbyggerne
FeFo, - og dermed den enkelte ansatte-  plikter som tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.

1.2 Hensynet til FeFos omdømme
Den enkelte ansatte og det enkelte styremedlem plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader FeFos omdømme.

2. Lojalitet
Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten. Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold, jf egne varslingsrutiner.

2.1 Lydighetsplikt
Ansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten samt respektere arbeidsgivers styringsrett. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

2.2 Rapporteringsplikt
Ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden. jf punkt 3.4.

2.3 Effektivitetsplikt
Ansatte og styremedlemmer plikter å bruke å ta vare på FeFos ressurser på en økonomisk og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med FeFos ressurser.

3. Åpenhet
Ansatte og styremedlemmer må utvise åpenhet så vel utad mot innbyggerne som innad i egen virksomhet. Dette er en nødvendig forutsetning for allmennhetens tillit til FeFo, og motvirker klanderverdig atferd og ukultur. Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for en velfungerende organisasjon.

3.1 Offentlighet
Det skal være åpenhet og innsyn i FeFos virksomhet, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med virksomheten.

 3.2 Aktiv opplysningsplikt
Ansatte skal gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere.

 3.3 Ansattes ytringsfrihet
Ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om FeFos virksomhet, men samtidig
slik at lojaliteten til arbeidsgiver ivaretas jf. punkt 2.

3.4 Varsling om kritikkverdige forhold (varsling)
Ansatte og styremedlemmer skal varsle om kritikkverdige forhold i FeFos virksomhet. Før varsling skjer, skal forholdet være forsøkt tatt opp internt eller i styret, jf. punkt 2.2.

4. Tillit til FeFo
For å ivareta og styrke tilliten til FeFo, er det særlig viktig at de avgjørelsene som tas, ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende.

4.1 Habilitet
Ansatte og styremedlemmer skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet, herunder vurdere tillitsverv i interesseorganisasjoner knyttet til FeFos virksomhet.

4.2 Ekstraerverv og bierverv
Ansatte kan ikke inneha ekstraerverv, bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til FeFos virksomhet. Nærmeste leder skal informeres om ekstraerverv, bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag.

4.3 Overgang til annen virksomhet
Arbeidsgiver kan vurdere om det for enkelte stillinger må innføres en karanteneklausul ved inngåelse av arbeidskontrakten.

 4.4 Etter avslutning av arbeidsforholdet/styrevervet
Tidligere ansatte og styremedlemmer skal være varsomme med hvordan informasjon som er kommet til kunnskap gjennom arbeidsforholdet/styrevervet behandles, og være oppmerksom på at taushetspliktsreglene kommer til anvendelse også etter avslutning av styrevervet / arbeidsforholdet.

 4.5 Mottak av gaver og andre fordeler
Ansatte og styremedlemmer skal ikke ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, å påvirke deres tjenestehandlinger.

4.6 Tilbud om gaver og andre fordeler
Ansatte og styremedlemmer skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til å påvirke mottakerens tjenestehandlinger.

4.7 Faglig uavhengighet
Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at FeFos ansatte skal legge sine faglige kunnskaper og sitt faglige skjønn til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen.