FEFO

FeFo endrer sesongkvote i Lakselva

Etter klage fra Lakselv JFF har FeFo opphevet gjeldende sesongkvote fra Lakselva grunneierforening. Den nye sesongkvoten for lokale fiskere er økt fra en til to storlakser per fisker. 

- Vi skal forvalte til beste for innbyggerne i Finnmark, og Høyesterett fastslo i Nesseby-dommen at lokale innbyggere skal tilgodeses i ressursutnyttelsen. Det kan vi ikke se at Lakselv grunneierforening har gjort her, og derfor har vi opphevet deres sesongkvoter for kommunens innbyggere og innført en noe mer romslig kvote, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.

Bakgrunnen er at Lakselv grunneierforening (LGF) i januar vedtok en kvotebegrensning på én laks per fisker i Lakselva.

Lakselv jeger- og fiskerforening (Lakselv JFF) har klaget på vedtaket som begrenser lokale fiskere bosatt i Porsanger, og ba om at kvoten ble økt til to for lokale fiskere bosatt i Porsanger. 

Etter å ha behandlet klagen, ga FeFo LGF pålegg om å endre kvotene for lokale. I pålegget ble LGF bedt om å øke kvoten til to storlaks for lokale fiskere bosatt i Porsanger. 

I LGF sine reviderte fiskeregler, økte kvoten til fire laks per sesong, hvorav kun en kunne være over 65 centimeter. Fiskereglene gjaldt alle, uansett bosted.

- Føre-varprinsippet står sentralt i lakseforvaltningen, og vi vil berømme forpakterne for deres ønske om å ta vare på laksebestanden. I Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin seneste statusrapport for norske laksebestander, får Lakselva svært god tilstand på gytebestandsmål og høstingspotensial. Med bakgrunn i Lakselva sin status som svært god, ser imidlertid ikke vi at en sesongkvote på to laks over 65 centimeter eller fredning av all laks over 110 cm for lokale fiskere bosatte i Porsanger, vil være avgjørende for bestandsstatusen, fortsetter Asbjørnsen. 

FeFo er grunneier på Finnmarkseiendommen og forvalter grunn og naturressurser på eiendommen i tråd med Finnmarksloven. Lakselv grunneierforening forpakter FeFos fiskerett i Lakselva i medhold av en forpaktningskontrakt med FeFo, og forplikter seg med det også til å forvalte innenfor rammene av Finnmarksloven og å følge de pålegg som blir gitt av FeFo i denne sammenheng. 

Fakta om ny sesongkvote for bosatte i Porsanger som fisker på FeFo-grunn i Lakselva

  • Ny kvote for lokale fiskere (personer bosatte i Porsanger kommune) fastsettes til to laks over 65 centimeter, av maksimalt 4 laks
  • Fredning av storlaks over 110 cm oppheves for personer bosatte i Porsanger kommune
  • Tiltak som følger av midtsesongevaluering skal videre tilgodese lokales rettigheter i vassdraget
  • Ny kvote trer i kraft med umiddelbar virkning

For intervju:

Einar J. Asbjørnsen
Leder for utmark
Tlf. 4820 4187
Epost: eja@fefo.no