FEFO

Fiskekortsalget er åpnet for lokale fiskere

Onsdag 1. mars åpnet vi salget av sesongkort på NatureIT for fiske i Lakselva på Finnmarkseiendommen. Salget av døgnkort åpner 16. mars kl. 18.

Priser sesongkort i Lakselva

 • Bosatte i Porsanger kan kjøpe sesongkort til 1 200 kroner.
 • Ungdom (16-20 år) bosatt i Porsanger kan kjøpe sesongkort til 240 kroner.
 • Ungdom under 16 år bosatt i Porsanger kan løse gratis sesongkort.

Salg av døgnkort i Lakselva

Vi selger

 • 12 døgnkort i sonene 1,2 og 3.
 • 4 døgnkort i sone 4.
 • 15 døgnkort i sonene 5 og 6.

Bosatte i Finnmark og tilreisende kan kjøpe 12 døgnkort i sone 1,2 og 3. Fire av 12 døgnkort er forbeholdt bosatte i Finnmark. Døgnkortene selges etter førstemann til mølla prinsippet.
Bosatte i Porsanger kan kjøpe døgnkort uten antallsbegrensning.

Priser døgnkort i Lakselva:

 • Bosatte i Porsanger: 180 kroner (50 kroner i sone 5 og 6).
 • Bosatte i Finnmark: 360 kroner. (100 kroner i sone 5 og 6).
 • Tilreisende utenfor Finnmark: 1 200 kroner. (250 kroner i sone 5 og 6).

Døgnkort for sjøørret 1. - 15. september i Lakselva

Det selges per døgn totalt 25 døgnkort for å fiske sjøørret. Kortene er gyldige for sjøsonen og sonene 1, 2, 3 og 4. 

 • Bosatte i Porsanger: 50 kroner.
 • Bosatte i Finnmark: 100 kroner.
 • Tilreisende utenfor Finnmark: 250 kroner. 

Fiskesoner i Lakselva

Soneinndelingen for fiske på Finnmarkseiendommen følger tidligere soneinndeling.

Kart over Lakselva

Vi jobber med å lage et kart som gir en oversikt over Finnmarkseiendommens arealer i Lakselva for de enkelte fiskesonene. Kartet tar utgangspunkt i eiendomsgrenser oppgitt i Norgeskart.

Kvoter i Lakselva

Kvotene på Finnmarkseiendommen fastsettes nærmere fiskesesongen og publiseres på våre nettsider og NatureIT.no

Regler og informasjon om Lakselva.

Refusjon av fiskekort

Kjøp av fiskekort er ikke omhandlet av kjøpsloven og som hovedregel refunderer vi ikke kjøpte kort. Dersom du er forhindret fra å reise, kan vi vurdere saken nærmere. Send e-post til post@fefo.no før planlagt fisketur. Du må oppgi fiskekortnummer og forklare hvorfor du ikke kan benytte kortet. Deler av et fiskekort blir ikke refundert. Refusjoner blir tilbakeført til den kontoen som ble benyttet ved kjøpet. Fiskekort kan ikke overføres til andre.

---------------------------------------------------------
 

Information about licences in Lakselva 2023 

1st March, locals in Porsanger were able to start buying their season licences for Lakselva on the Finnmark Estate.  

Day licences in Lakselva 

 • 12 day licences in zones 1, 2 and 3.
 • 4 day licences in zone 4. 
 • 15 day licences in the sea zone, and zones 5 and 6. 

People with permanent residency in Finnmark and visitors from outside of Finnmark may buy 12 day licences in zones 1, 2 and 3. 4 of the 12 day licences are reserved for people with a permanent residency in Finnmark. The day licences are sold first come, first served.  

Prices for day licences in Lakselva 

 • Residents of Porsanger: NOK 180 (NOK 50 in sea zone, zone 5 and zone 6) 
 • Residents of Finnmark: NOK 360 (NOK 100 in sea zone, zone 5 and zone 6) 
 • Residents outside of Finnmark: NOK 1 200 (NOK 250 in sea zone, zone 5 and zone 6) 

Day licences for sea trout 1st – 15th September in Lakselva 

It will be sold a total of 25 licences for sea trout. The licences are valid for the sea zone, and zones 1, 2, 3 and 4.  

 • Residents of Porsanger: NOK 50 
 • Residents of Finnmark: NOK 100 
 • Residents outside of Finnmark: NOK 250 

Zones in Lakselva 

The zones in Lakselva are the same as former practice. 

Map of Lakselva 

We are working on a map that will show the Finnmark Estate’s areas in Lakselva on the different zones. The map will be based on the information in the public map Norgeskart. 

Quotas in Lakselva 

The quotas for the Finnmark Estate will be decided closer to the season start, and will be published on our home page and Natureit.no. 

Rules and information about Lakselva

Refunding licences 

Licences are not covered by the Norwegian Purchase Act, and as a general rule, we do not refund licences. If you are prevented from travelling, we may consider the matter closer. Send an e-mail to post@fefo.no before your planned trip. You must give your licence number and a thorough explanation why you cannot use the licence. Parts of a licence will not be refunded. Licences cannot be transferred to others. Refunds are transferred to the account from where they were paid. 

Kontakt

Egil Liberg
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 99 01 46 86
Steinar Normann Christensen
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 90 50 33 29