FEFO

Her søker du tilskudd til reinbeitekrisen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark behandler søknadene.

Styret i FeFo vedtok på et ekstraordinært møte 6.4.2020 å bevilge to millioner kroner til reinbeitekrisen i Finnmark.

Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som tar imot søknader på disse midlene. Søknader sendes til epost fmtfpost@fylkesmannen.no hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

FeFo behandler altså ikke søknader på disse midlene. De er helt og holdent overlatt til å bli behandlet av fylkesmannen.

Midlene skal brukes til nødvendige tiltak som ikke dekkes av statlige støtteordninger og tildeles i samråd med Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) til omsøkte formål fra siidaer/reinbeitedistrikt hjemmehørende Finnmark.