FEFO

Husk reinvett-reglene i jakta

FeFo oppfordrer alle jegere til å ta hensyn til reindrifta, spesielt de som jakter med hund. 

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

Undersøk om det er rein i området du vil ferdes i, og unngår uønskede hendelser med reinflokkene. På NordAtlas ser du reindriftsområdene.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvett-regler

  • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker områdene du vil ferdes i. Slik unngår du å forstyrre reinen.
  • Kontakt reindriftsutøvere du møter. De kan gi nyttig informasjon om reinens bevegelser.
  • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
  • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein, dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
  • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da sårbare for alle typer forstyrrelser.
  • Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamlinger pågår. Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid.
  • Steng porter i reingjerder. Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.
  • Meld fra til politi tlf. 02800 eller Statsforvalteren i Troms og Finnmark tlf. 78 95 03 00 dersom du oppdager skadet eller død rein, eller ønsker mer informasjon.