FEFO

Ingen elgjakt i Anárjohka i år

Det blir ikke elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark i år. Styret i nasjonalparken har avslått FeFo sin søknad om jakt i parken.
 

I utgangspunktet er det ikke åpnet for jakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark, med unntak av jakt i forbindelse med lovlig reindrift. I flere omganger har FeFo søkt og fått dispensasjon til å organisere elgjakt. Sist søknad ble sendt for perioden 2019-2023. I 2019 ble det gjennomført jakt i randsonen av parken, i tillegg til at tre jaktlag ble flydd med helikopter inn i parken. I 2020 ble det kun jaktet i parkens randsone. Etter to år med jakt var det satt vilkår om en skriftlig evaluering fra FeFo før en eventuell dispensasjon i to nye år. FeFo sendte evaluering og søknad om jakt for de kommende to årene til nasjonalparkstyret før jul, og nå er altså søknaden avslått.

Nasjonalparkstyret begrunner avslaget med at vilkårene for dispensasjon fra verneforskriften ikke er oppfylt. Styret mener at elgjakt er i strid med verneformålet og at det er ikke dokumentert at elgbestanden er i ubalanse. Videre sier styret at elgen er en naturlig del av dyrelivet i nasjonalparken og skal få utvikle seg mest mulig fritt uten menneskelig påvirkning, i tråd med verneformålet. Styret viser også til at randsonejakta har medført en økning i kjørespor, noe de ikke ønsker skal utvikle seg.

- Elgjakt er en rettighet for bosatte i Finnmark, og FeFo ønsker å tilby elgjakt til så mange som mulig. Vi hadde håpet å få enda flere finnmarksjegere ut på elgjakt ved å tilby jakt også i Øvre Anárjohka nasjonalpark. Nå blir det dessverre ikke slik i år, og vi må forholde oss til nasjonalparkstyrets vedtak, sier Einar J. Asbjørnsen, leder for utmarksavdelingen i FeFo.

Verneforskriften for Øvre Anárjohka nasjonalpark er fra 1975. For omkring 10 år siden det lagd et forslag til ny nasjonalparkforskrift, men arbeidet ble lagt på is.

- Vi ser fram til at dette arbeidet tas opp igjen, og håper at det åpnes for jakt i den nye forskriften. Da verneforskriften ble utformet, var det adskillig færre elg i indre Finnmark enn det vi har i dag. I dag fremstår barskogsområdene i Øvre Anarjohka som fullstendig nedbeitet, og en ikke-forvaltet elgstamme i nasjonalparken bidrar ironisk nok til å beite ned verneformålet. Dagens verneforskrift framstår som utdatert, og trenger en fornying som inkluderer høsting av elg som ressurs», avslutter Asbjørnsen.

Hvert år lyser FeFo ut i underkant av 300 jakttilbud på elg. De siste årene har omkring 400 jaktlag søkt om jakt, som betyr at om lag 100 jaktlag ender på reservelista. FeFo hadde søkt om dispensasjon til å jakte elg i Øvre Anárjohka nasjonalpark for å øke antall tilbud til rettighetshaverne.