FEFO

Jakta i Finnmark går som normalt

Styret i FeFo innfører ikke forbud mot bruk av hund til jakt uten at det foreligger klare faglige råd som tilsier dette.

Mandag holdt styret i FeFo et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var alvorlig sykdom hos hunder, særlig konsentrert rundt Oslo-området.

Styret avgjorde med styreleders dobbeltstemme at jakta skal pågå som normalt.

- Vi følger de faglige rådene fra smittevernmyndighetene slik som Statskog og andre grunneiere gjør. I tillegg har de bedt oss om å ha dialog med jegerne for å styrke informasjon rundt de anbefalingene som er gitt, og det skal vi gjøre, sier styreleder Bente Haug i FeFo.

Haug understreker at FeFo har forståelse for at det er bekymring blant hundeiere.

- Mange jegere reiste fredag og er allerede på plass. Skulle det hatt noe for seg, måtte vi og andre grunneiere ha gjort grep før. Men denne situasjonen har kommet brått på både smittevernmyndigheter og oss. Foreløpig har de ikke ilagt karantene eller andre forbud. Det beste rådet vi har fått, er å ta kontakt med jegerne. Og det skal vi gjøre.

LES OGSÅ: En utfordrende situasjon
LES OGSÅ: Alvorlig sykdom hos hunder

For intervju:

Bente Haug
Styreleder i FeFo
Tlf. 932 12528
 

Forslag til vedtak foreslått av Máret Guhttor, Mathis Nilsen Eira og Line Kalak:


Styret i FeFo beslutter å inntil videre stenge for bruk av hunder under årets jakt. Jegere som har kjøpt jaktkort er velkommen å jakte på Finnmarkseiendommen som planlagt uten hund. Jegere som velger å avstå fra årets jakt vil kunne få refundert jaktkortavgiften fra FeFo. Vedtaket fattes med hjemmel i FeFos grunneierrett, jfr. lov 17. Juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) §§ 21 og 1, og med vekt på føre-var-prinsippet.

Det er på nåværende tidspunkt ikke påvist tilfeller av den aktuelle hundesykdommen i Finnmark, men FeFo vurderer at en innførsel av et stort omfang av hunder på Finnmarkseiendommen, og utfra den kunnskapen som foreligger, medfører en risiko for spredning av smittsom sykdom. Bekymringen gjelder også bruk av reindriftshunder og andre hunder i utmarka.

Det er FeFo som grunneier som åpner for- og regulerer jakta på Finnmarks grunn, og som dermed åpner for økt innførsel av hund til Finnmark, og økt risiko for spredning av hundesykdommen. FeFo finner det derfor nødvendig å begrense risikoen så langt vi kan. Sentrale i denne vurderingen er også de spesielle forhold på Finnmarkseiendommen denne tiden på året som særlig kan rammes av sykdomsutbrudd, herunder høstflytting av rein med bruk av hund over hele Finnmarkseiendommen. FeFo sitt ansvar er å forvalte grunn og naturressurser i Finnmark på en økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Den risiko som foreligger på nåværende tidspunkt for spredning av denne hundesykdommen, sett i sammenheng med vårt ansvar etter finnmarksloven, gjør at vi ser det nødvendig å fatte slik avgjørelse.

Dette er et hastevedtak som følge av situasjonen som har oppstått. FeFo vil åpne for bruk av hund i jakta igjen når risikobildet tilsier at det er forsvarlig.

FeFo vil også samarbeide med øvrige myndigheter for reduksjon av smittefare på Finnmarkseiendommen.
 

 

Forslag til vedtak foreslått av Jo Inge Hesjevik:
 

Som en følge av en mulig sykdomsspredning mellom hunder på Østlandet, har styret i FeFo vurdert stans av jakt med hunder som kommer fra andre fylker enn Finnmark.

Formålet med et slikt jaktforbud er å hindre spredning av sykdom mellom hunder og det hensyn at sykdom ikke overføres til andre dyr, da særlig reinsdyr.

FeFo har ikke, skal ikke ha og bør ikke ha retten til å avgjøre om hunder kan reise til og fra fylket eller nekte disse å gå på tur i fylket. Slike avgjørelser tas av stat, fylkesmenn og kommuner og da på bakgrunn fra faglige råd fra mattilsyn og andre faginstanser. I denne sak har ikke Mattilsynet eller noen annen faginstans kommet med anbefalinger som går i retning av ikke å bruke hund i jakt eller nekte hunder å forflyttes mellom regioner.

Om FeFo velger å nekte hunder registrert i fylker som kan være rammet av en sykdom, til å delta i jakt, vil dette kunne ha store konsekvenser for den enkelte jeger. Om hensikten er å unngå spredning til reinsdyr vil dette forbudet også gjelde fylkets egne hunder den dagen vi får et sykdomstilfelle i Finnmark. Da vil ikke årets elgjakt kunne gjennomføres da det foreligger krav om ettersøkshund.

Svært mange av tilreisende rypejegere er allerede ankommet. Om ikke hundene kan tas med ut på jakt, vil disse måtte plasseres på kennel under oppholdet i Finnmark. Om det er en sykdom som viser seg å smitte mellom hunder vil et slikt tiltak øke risikoen for smittespredning, ikke redusere denne. Styret i FeFo innfører ikke forbud mot bruk av hund til jakt uten at der foreligger klare faglige råd.

Votering:

Forslaget fra Hesjevik fikk tre stemmer (Haug, Pedersen og Hesjevik).

Forslaget fra Kalak, Guhttor og Nilsen Eira fikk tre stemmer (Kalak, Guhttor og Nilsen Eira).

Forslaget fra Hesjevik ble vedtatt med styreleders dobbelstemme.
 

ST- 50/2019 Vedtak:

Som en følge av en mulig sykdomsspredning mellom hunder på Østlandet, har styret i FeFo vurdert stans av jakt med hunder som kommer fra andre fylker enn Finnmark. 

Formålet med et slikt jaktforbud er å hindre spredning av sykdom mellom hunder og det hensyn at sykdom ikke overføres til andre dyr, da særlig reinsdyr.

FeFo har ikke, skal ikke ha og bør ikke ha retten til å avgjøre om hunder kan reise til og fra fylket eller nekte disse å gå på tur i fylket. Slike avgjørelser tas av stat, fylkesmenn og kommuner og da på bakgrunn fra faglige råd fra mattilsyn og andre faginstanser. I denne sak har ikke Mattilsynet eller noen annen faginstans kommet med anbefalinger som går i retning av ikke å bruke hund i jakt eller nekte hunder å forflyttes mellom regioner.

Om FeFo velger å nekte hunder registrert i fylker som kan være rammet av en sykdom, til å delta i jakt, vil dette kunne ha store konsekvenser for den enkelte jeger. Om hensikten er å unngå spredning til reinsdyr vil dette forbudet også gjelde fylkets egne hunder den dagen vi får et sykdomstilfelle i Finnmark. Da vil ikke årets elgjakt kunne gjennomføres da det foreligger krav om ettersøkshund.

Svært mange av tilreisende rypejegere er allerede ankommet. Om ikke hundene kan tas med ut på jakt, vil disse måtte plasseres på kennel under oppholdet i Finnmark. Om det er en sykdom som viser seg å smitte mellom hunder vil et slikt tiltak øke risikoen for smittespredning, ikke redusere denne.

Styret i FeFo innfører ikke forbud mot bruk av hund til jakt uten at der foreligger klare faglige råd.

Fant du det du søkte etter?