FEFO

Samarbeid om sosial boligbygging på Finnmarkseiendommen

Flere skal komme lettere inn i boligmarkedet i pressområder. Nytt pilotprosjekt mellom FeFo og Polarlys Boligbyggelag.

- FeFo skal bidra til positiv samfunnsutvikling – derfor tar vi dette initiativet. I november vedtok styret i FeFo at vi skulle se på tiltak for pressområder for boliger på Finnmarkseiendommen. Målet var å se om vi som grunneier kan finne et handlingsrom for å bidra til at boligmarkedet blir for flest mulig. Derfor er jeg glad at vi kan gå i gang, sier direktør Jan Olli i FeFo.

FeFo forvalter jakt, fiske og grunn på Finnmarkseiendommen. Sammen med Polarlys Boligbyggelag i Alta skal FeFo tilrettelegge for utbygging av rimelige boliger på FeFo-grunn.

7-punktsplan

Totalt sju punkter danner rammen for modellen som FeFo vil teste ut i pressområder på Finnmarkseiendommen:

1. Der det er mulig kan FeFo tildele FeFo-grunn til mer arealeffektiv utbygging, eksempelvis tomannsbolig, firemannsboliger, småblokk, rekkehus osv. Det gir flere boenheter på mindre areal enn ved eneboliger. Festeavgiften vil da også fordeles mellom flere.

2. At FeFo stiller krav til standard og boligtype i eventuelle opsjons-/utbyggingavtaler. Det kan være at FeFo skal stille krav om enkel standard, og fordeling av andelen ettroms-, toroms- og treromsleiligheter i prosjektene.

3. At FeFo vurderer hvilket segment vi skal bidra til. I Alta er det f.eks. svært få boliger til rundt to millioner kroner i markedet. Her kan det være et behov. Samfunnsutviklingen går i retning av at flere bor alene og husholdningene blir derfor mindre. Dette gjør behovet for små og rimeligere boliger større.

4. FeFo kan i samarbeid med kommunen og utbygger forbeholde boenheter til boligsosiale formål, det vil si der kommunen har tilvisningsrett. Disse boligene/tomtene vil da kunne gis en lavere andel av felleskostnadene, jf. punkt 6 nedenfor.

5. At FeFo frasier seg betaling fra utbygger for disponering av arealet fram til utbyggingen er fullført og leilighetene er klare for salg. Forutsetter juridisk bindende avtale med utbygger for at dette skal bidra til tilsvarende lavere pris for leilighetene. Det må være strenge vilkår i avtalen med utbygger som sikrer oppfølging av formålet med særlig vekt på utbyggingstakten. Dette for å sikre at utbygger ikke avventer med en realisering av området med bakgrunn i rene kommersielle hensyn.

6. At FeFo gir rabatt på andelen av festeavgiften for de boenheter som avsettes til boligsosiale forhold (der kommunen tilviser boliger). Hvilken rabatt som skal gis er opp til FeFo å bestemme, eksempelvis 50 prosent eller 75 prosent. Det vil i festekontraktene for boligkompleks som har slike boliger måtte tas inn en klausul om at festeavgiften skal tilbakestilles til normalt nivå hvis boligen omdefineres til ordinær bruk.

7. At FeFo vurderer muligheten for å sette et tak på utbyggers profitt i utbyggingen for å bidra til lavere boligpriser. Dette vil måtte reguleres i opsjon-/utbyggingsavtalen og vil forutsette åpenhet hva gjelder budsjett og regnskap i prosjektet.

- En fornuftig tilnærming

Olli er særdeles fornøyd med at Polarlys Boligbygging ville bli med på samarbeidet.

- Polarlys har ikke maksimal profitt som målsetting, noe som er en god start for å finne ut hvordan boligmarkedet kan bli for flere. Dette er et pilotprosjekt og pressområdene er både i Øst- og Vest-Finnmark, så vi skal også vurdere andre samarbeidspartnere. Vi tror at dette kan bidra til bredde der det er prispress – både av boligtyper og hvem som slipper inn i boligmarkedet, sier Olli.

Daglig leder i Polarlys Boligbyggelag, Oddmund Eriksen, er glad for å kunne bidra.

- Jeg synes FeFo har en veldig fornuftig tilnærming til hvordan de kan bidra til at flere kommer inn i boligmarkedet. Polarlys Boligbyggelag er medlemseid av innbyggerne i Finnmark – ikke ulikt slik FeFo er eid av finnmarkingene. Vi deler begge verdiene om at det skal være bolyst og bokvalitet i Finnmark. Sånn sett passer dette samarbeidet oss godt.

Kontakt

Jan Olli
Direktør
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 958 20 286
Fant du det du søkte etter?