FEFO

Sikrer lokal involvering i småviltforvaltningen 

Dialogmøter skal styrke lokal medvirkning i hvordan FeFo forvalter småviltjakta.

FeFo skal gjennomføre regelmessige dialogmøter med lokale brukere og kommuner om forvaltning av småvilt innenfor de lokale rettighetshaverne sine tradisjonelle bruks- og høstingsområder, vedtok styret i FeFo 22. mars.

Formålet er å sikre lokal involvering i småviltforvaltningen, og lokalbefolkningens utøvelse av jakt. Dialogmøtene skal også sikre ivaretakelse av reindriften i småviltforvaltningen. 

Forslaget har vært på bred høring, og innen høringsfristen 1. mars hadde FeFo fått 12 innspill fra kommuner, brukerforeninger, reindrift, bygdelag og privatpersoner.

- Oppsummert var høringssvarene positive til forslaget om dialogmøter eller uten merknader til forslaget, sier styreleder Kurt P. Wikan.

I høringsrunden var det også åpnet for å gi andre innspill.

- Disse tar vi med oss i arbeidet for en småviltforvaltning til beste for innbyggerne i Finnmark og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, avslutter Wikan.
 

Les hele styresaken fra 22. mars.