FEFO

Slik var småviltjakta på Finnmarkseiendommen

Jegerne tar fangstrapporteringen på alvor

Lirypa fortsatt viktigst

Rypejakta er fortsatt den klart dominerende småviltjaktformen på Finnmarkseiendommen. Det viser fangstrapportene som FeFo har fått fra småviltjegerne gjennom jaktsesongen 2020-2021. Totalt ble det felt 9124 liryper, noe som er en liten nedgang sammenliknet med de to foregående årene. I tillegg ble det felt 3342 fjellryper, 549 harer, 56 storfugl og 92 gås.  Nesten 22 000 jaktdager ble aktivert og 93 prosent av dagene er rapportert for.

- Det virker som om jegerne tar fangstrapporteringen på alvor, og det er vi glade for, sier utmarksleder Einar J. Asbjørnsen i FeFo. - Sammen med takseringene i august, og tilbakemeldinger fra jegerne, er fangstrapporteringen det viktigste bidraget i en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av småviltet på Finnmarkseiendommen.

Fjorårets rypetaksering viste noe under middels tettheter av lirype og en svak kyllingproduksjon på Finnmarkseiendommen. FeFo begrenset derfor antallet jaktkort for salg til tilreisende jegere.

Klikk for stort bildeUttak 2008-2021 Figur 1: Grafen viser uttaket av lirype og fjellrype på FInnmarkseiendommen i perioden 2008-2021. 


Naturopplevelser viktigere enn fangst

De noe beskjedne kvotene som ble innført i samråd med brukerforeningene, ble i liten grad fylt. Bare ni prosent av de tilreisende jegerne skjøt hele sesongkvoten sin på ti ryper, mens et fåtall av finnmarksjegerne fylte sin kvote på 20 ryper.

Nær halvparten av de lokale jegerne har vært på jakt uten å skyte ryper i det hele tatt, mens 35 prosent av de tilreisende har rapportert det samme. Videre har 40 prosent av jegerne skutt mellom en og fem ryper, og det er altså et mindretall som har tatt ut mer enn fem ryper i løpet av sesongen.

Klikk for stort bilde   Figur 2: søylene viser andel av de lokale (blå) og tilreisende (oransje) jegerne som har rapportert hvilket antall felt rype.
 

- Det høye antallet jegere som har vært på jakt uten å skyte fugl, underbygger resultatene fra en spørreundersøkelse vi gjennomførte i 2020 blant småviltjegere bosatt i Finnmark. I undersøkelsen kom det frem at naturopplevelser, rekreasjon og avkobling er de viktigste motivatorene for å komme seg på jakt – og ikke det å skyte mest mulig ryper, fortsetter Asbjørnsen. - Fangstrapporteringen viser også at kvotene i liten grad regulerer uttaket for jegere flest, mens antall jaktdager tillatt jaktet i langt større grad påvirker uttaket.

Sammenholdt med høstens takseringsresultat, viser fangstrapporteringen et samlet uttak av liryper på om lag fem prosent av anslått høstbestand.

- Dette er generelt godt innenfor anbefalingene fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). I enkelte jaktfelt har uttaket vært noe høyere, og her vil vi vurdere nærmere om det er behov for å justere jakttrykket ytterligere, fortsetter Asbjørnsen.

Eget sesongkort for snarefangst

Jaktkort for snarefangst er en ny ordning som FeFo opprettet i fjor for å få bedre kunnskap om jaktformen, og som ikke er regulert av kvoter. Totalt ble 88 liryper fanget med snare med en fordeling som tilsvarer i snitt to ryper per løste snarefangstkort. Det er kun personer bosatt i Finnmark som kan løse snarefangstkort.

Aktive smårovviltjegere i Sør-Varanger

Av innrapportert smårovvilt er det 30 rødrev, 10 mår og 13 røyskatt, og jegerne i Sør-Varanger har vært mest aktive.

- Vi håper at pelsverket kommer til nytte og prakt, og at enda flere jegere vil forsøke seg på å jakte smårovvilt i framtiden. Erfaringsmessig har vi noe lavere andel fangstrapportering når det gjelder vilt med hoggtenner og klør om vi sammenligner med rapporteringen til SSB

Asbjørnsen minner om at alt vilt skal rapporteres inn, og at rapporteringen er nyttig for den fremtidige viltforvaltningen i Finnmark.

Ny app forenkler jakta

Alle jegere skal aktivere jaktkortet sitt i forkant av turen, og rapportere jakta i etterkant. For å forenkle denne prosessen, har FeFo nå tatt i bruk en app med disse funksjonene.

- Vi ønsker at jakta i all hovedsak skal handle om turen i seg selv, og har derfor fått laget appen NatureIT som skal forenkle jegerens formelle oppgaver. Når du aktiverer sesongkortet ditt, forteller du oss hvor og når du planlegger å jakte. Denne kunnskapen, sammen med fangstrapportene, er avgjørende for at vi skal kunne ivareta finnmarkingenes rettigheter samtidig som vi gir de tilreisende jegerne adgang til Finnmarkseiendommen, avslutter Asbjørnsen.

Appen Natureit kan du laste ned fra GooglePlay eller IOS Playstore etter å ha registrert deg som bruker på portalen www.natureit.no .