FEFO

Styrker hensynet til lokal bruk

Hensynet til lokal bruk styrkes i småviltjakta. Samtidig skal forvaltningen av rypebestanden bli enda bedre.

Rypepar. - Klikk for stort bilde Lars Haukanes Krempig/FeFo

SMÅVILTJAKT: FeFo gjennomførte i 2017 en evaluering, og i vinter en høring om småviltjakta etter krav departementet om stadfesting av jaktfeltmodell i småviltforvaltninga.

- Vi har fått mange gode innspill, som vi mener vi har tatt hensyn til i arbeidet med nye jaktforskrifter, sier styreleder Máret Guhttor.

 

Solid grunnlag

Med nye retningslinjer vil FeFo styrke hensynet til lokal bruk gjennom sesongen og rettighetene til innbyggerne i fylket, og gjøre småviltforvaltningen mer presis. Allmennheten sikres fortsatt adgang.

Tilsammen mottok utmarksavdelingen 35 innspill fra blant annet Sametinget, Finnmarks fylkeskommune, fem reinbeitedistrikt, NRL, NJFF, tre kommuner en reiselivsbedrift og 15 privatpersoner. I tillegg ble det arrangert sju folkemøter omkring i fylket. Viktigste tema i høringen var spørsmålet om hvordan tilgangen til jakt skal reguleres, og om bruk av hund og hensynet til reindrifta.

Ved siden av de tradisjonelle kanalene, gjennomførte FeFo en spørreundersøkelse på nett. Totalt 1.623 besvarelser var kommet inn da fristen gikk ut, forteller leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.Einar J. Asbjørnsen - Klikk for stort bilde

FeFo har også gjennomført en spørreundersøkelse. Den ble sendt ut til e-postadresser til jegere med jaktkort 2017/18. Totalt 4.428 ble sendt ut. Det ble solgt nærmere 5.300 jaktkort for sesongen. I underkant av 2.800 var jaktkort sesongkort egen kommune/annen kommune/fylke for personer bosatt i Finnmark. Undersøkelsen ble også gjort tilgjengelig via hjemmeside og sosiale medier.


De nye retningslinjene

Styret vedtok 27. juni innstillingen om de nye retningslinjene, som dermed vil gjelde fra hdøsten 2018.

- Nye retningslinjer vil i større grad enn tidligere gjøre det mulig å oppnå en presis og kunnskapsbasert forvaltning, og prioritere fylkets jegere der det er behov for det, sier leder Einar J. Asbjørnsen.

I korte trekk blir reglene for småviltjakt slik:

  • Bosatte i fylket vil ha tilgang til jakt i alle jaktfelt på Finnmarkseiendommen.
  • Reguleringer skal søke å sikre at personer bosatte i Finnmark har tilgang til alle jaktfelt gjennom hele sesongen, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsliv og samfunnsliv.
  • Det legges ut et begrenset antall dagskort for salg til personer bosatte utenfor Finnmark i hvert jaktfelt fra 1. august, og ut fra takseringsresultatet vil det kunne legges ut ytterligere kort i slutten av august.
  • Det åpnes for bruk av sesongkvote for sesongkortjegere.
  • I særlige tilfeller kan også fylkets jegere reguleres ved adgangen til jakt i det enkelte jaktfelt.
  • Hensynet til reindrifta styrkes både i form av informasjon og konkrete reguleringer.
  • Vårjakt på ender i Kautokeino og snarefangst for bosatte i Finnmark videreføres.   

- Tradisjonell, erfaringsbasert kunnskap og tradisjonelle samiske aktiviteter som vårjakt på ender i Kautokeino og snarefangst av ryper, er viktige former for kulturbærere som FeFo vil videreføre, sier Máret Guhttor, som er tilfreds med at det har kommet så mange innspill under høringen om nye retningslinjer for småviltjakt på Finnmarkseiendommen. 

Máret Guhttor - Klikk for stort bilde - Småviltjakt engasjerer mange, og vi er veldig glade for de innspillene vi har fått inn. De har vært viktige for at FeFo skal kunne forme en forvaltning som er både balansert og bærekraftig, og til beste for de 76.000 rettighetshaverne vi har i fylket, sier Guhttor.

 

Reviderte retningslinjer for småviltjakt på Finnmarkseiendommen

1. Prinsipper for reguleringer

a) FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på kunnskap om bestand, samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos inndelte jaktfelt, og lokal erfaringsbasert kunnskap. Det kan reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk. Det kan også reguleres av hensyn til andre brukere.

b) Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer lokalbefolkningens bruk av ressurser i forbindelse med jakt og snarefangst gjennom hele sesongen. Reguleringer skal søke å sikre at personer bosatte i Finnmark har tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

 

2. Vilkår

a) Aktivering av jaktkort er pliktig for alle brukergrupper. Aktivering er tilgjengelig samtidig for alle brukergrupper. Aktivering er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp. Sesongkort aktiveres uavhengig av kjøp.

For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

b) Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i.

c) Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i.

 

3. Regulering av tilgang

FeFo vil regulere tilgangen til jaktfelt etter jakttrykk på følgende måte:

a) Det skal årlig vurderes hvor mye jakt akkumulert (samlet), og på hvilke arter, som tillates i det enkelte jaktfelt. Dette skal baseres på bestandssituasjon, erfaringstall med hensyn til lokal bruk, erfaringstall med hensyn til jaktfeltenes jaktbarhet, lokalbefolkningens erfaringsbaserte kunnskap og av hensyn til andre brukere, herunder reindrifta og samiske utmarksutøvere.

b) Stenging av jaktfelt i henhold til bokstav a innebærer at nye jegere bosatt utenfor fylket ikke kan jakte i det aktuelle feltet. Bosatte i Finnmark og tilreisende jegere med aktivert jaktkort for det aktuelle feltet kan fortsatt jakte.

c) Inntil jaktfeltet er stengt har alle brukergrupper tilgang til jaktfeltet.

d) Regulering av antall tilgjengelige plasser samtidig i hvert jaktfelt gjelder i utgangspunktet bosatte utenfor Finnmark. I særlige tilfeller kan på samme måte tilgang til jaktfelt for bosatte i Finnmark reguleres og det kan differensieres mellom kommunens (lokale brukere) og fylkets innbyggere.

e) Før bestandskartlegging, legges det samtidig ut for salg sesongkort for personer bosatte i Finnmark og et antall dagskort tilsvarende et begrenset jakttrykk. Antallet dagskort baseres på andel egnet rypehabitat og erfaringstall med hensyn til lokal bruk av ressurser gjennom sesongen. Etter bestandskartlegging og basert på resultatet av denne vurderes det å legge ut flere dagskort.

f) I områder med intensiv områdebruk fra reindrifta, kan FeFo redusere antall tillatte solgte dagskort per arealenhet, innføre forbud, og i samråd med reindrifta kanalisere jakten til andre områder.

 

4. Jaktkort enkeltarter av vilt

FeFo kan selge jaktkort for enkeltarter av vilt for hele eller deler av Finnmarkseiendommen.

 

5. Bruk av kvoter

Det kan innføres dagskvote og sesongkvote på hele eller deler av Finnmarkseiendommen.

Dagskvote og sesongkvote kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Dette besluttes i samråd med lokale brukere.

 

6. Fredning

Enkeltarter av småvilt kan ved behov fredes midlertidig i enkelte jaktfelt. Fredning vil gjelde likt for alle brukergrupper og kan skje i form av full fredning, utsatt jaktstart for enkelte arter og/eller forkortet jaktsesong. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.

 

7. Jaktfeltgrenser

FeFo kan regulere jaktfeltgrensene. Justeringer gjøres normalt i samråd med brukere.

 

8. Næringsvirksomhet

Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet.

Krav til søker er at det kan vises til et organisasjonsnummer og godkjent skatteattest.

Søknad sendes FeFo innen 15. juli. Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres. I områder med særlige utfordringer søker FeFo tilrettelagt ordninger for lokalt næringsliv som også ivaretar hensynet til andre brukere.

 

9. Storfugl

Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger.

 

10. Jakt langs vei

Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger.

 

11. Snarefangst

Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark.

Det kan innføres sesongkvote for snarefangst. Aktivering og fangstrapportering er påkrevd ved snarefangst.

 

12. Vårjakt Kautokeino

Vårjakt på ender videreføres i henhold til forskrift gitt av Miljødirektoratet.

 

13. Overtredelser

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse. Manglende fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.

 

14. Fullmakt

Direktøren gis fullmakt til regulering av småviltjakt i hht. retningslinjene.

 

Les mer:

Stor nedgang i antall felte ryper

Om småviltjakt på Finnmarkseiendommen

 

Kontakt:

Máret Guhttor, styreleder, tlf. 901 28 917

Einar J. Asbjørnsen, leder utmark, tlf. 482 04 187

Fant du det du lette etter?