FEFO

Begrensning i utlendingers innlandsfiske

FeFo innfører bostedskrav for innlandsfiske i perioden 15. mars til 15. juni. Reiselivsbedrifter og enkeltpersoner kan søke om dispensasjon fra bostedskravet. 

 
I første halvdel av 2018 gjennomførte FeFo høring på innføring av 5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. Høringsuttalelsene viser at adgang til isfiske har ført til økt trengsel på populære fjellvann med utfordringer knyttet til motorisert ferdsel, parkering, telting, forsøpling, o.a.

På bakgrunn av dette har styret i FeFo gjort følgende vedtak:
  • 5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske på Finnmarkseiendommen gjeninnføres ikke.
  • Det innføres krav om bostedsadresse i Norge for utøvelse av innlandsfiske i perioden 15. mars - 15. juni. Dispensasjon fra dette kan gis på nærmere angitte områder. Dispensasjon gis fortrinnsvis til lokalt reiseliv.
  • Retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen skal ivareta hensynet til de ulike grupper av rettighetshavere i henhold til Finnmarksloven. Lokale tilpasninger av reguleringene av innlandsfisket vil kunne være nødvendig for å ivareta dette hensynet. 
  • Endringene implementeres i gjeldende retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen.
 


Søk dispensasjon for enkeltperson(er)

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124