FEFO

Laksefiske

Finnmark er laksefiskerens eldorado!

Lokalbefolkningen har tilgang på de rimeligste døgnkortene og enerett til sesongkort. Tilreisende har adgang til laksefiske gjennom døgnkort, og ukeskort i de elvene som tilbyr det.

Vi har 50 lakseelver som forpaktes av lokale lag og foreninger. De gjør en fantastisk jobb for å ta vare på vår felles arv. Elveforpakternes kontaktinformasjon finner du på dette kartet.

Det er åpnet for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i elvene i tabellen nedenfor. Fiskekort til disse elvene finner du på Natureit.

Lakseelver der FeFo selger fiskekort
Kommune Elv Fiskbare arter* Fisketid
Berlevåg Molvikvassdraget R 1.7-11.8
Hammerfest Brennsvikvassdraget** ØR 1.7-11.8
Lebesby Blåfjellvassdraget LØR 1.7-11.8
Lebesby Mahtosjohka 1.7-31.7
Lebesby Store Torskefjordvassdraget L 1.7-11.8
Loppa Fjorddalsvassdraget LØR 1.7-11.8
Nordkapp Lafjordelva 1.7-11.8
Nordkapp Rekvikvassdraget LØR 1.7-11.8
Porsanger Smørfjordelva*** 1.7-11.8
Sør-Varanger Braselvvassdraget LØR 1.7-11.8
Sør-Varanger Haukelva 1.7-11.8
Vadsø Storelva**** 1.7-11.8
Vardø Austerelva L 1.7-11.8

* L = laks, Ø = sjøørret, R = sjørøye
** Brennsvikvassdraget forpaktes av Kvalsund sportsfiskeforening, og fiskekort kjøpes på Natureit. Se foreningens hjemmeside for informasjon om fiskeregler.
*** Fredningssone fra brua (E69) og ned til sjøen. Smørfjordelva forpaktes av Smørfjord bygdelag, og fiskekort kjøpes på Natureit.
**** Fredningssone fra brua over E75 og til sjøen. 

Generell informasjon om laksefiske:

Fiskekort for laks

De fleste elver på Finnmarkseiendommen er forpaktet (leid) bort til lokale lag og foreninger. I disse elvene er det forpakteren som selger fiskekort. Elveforpakternes kontaktinformasjon finner du i Google kartet.

I tillegg selges det fiskekort i de 13 elvene som står i tabellen ovenfor. Velg elv og kjøp fiskekort som passer på denne lenken.

FeFos fiskekort er kun gyldig på Finnmarkseiendommen. Sett deg inn i kartverk med privat eiendom på nordatlas.no og seeiendom.kartverket.no  

Fiskeregler

I vassdragene hvor FeFo selger fiskekort, gjelder følgende:

Fiskekortets virkeområde:

 • Fiskekortet gjelder kun i det vassdraget som står på kortet. Fiskeren plikter selv å sette seg inn i hvor det er privat eiendom. Fiskeren plikter å gjøre seg kjent med og følge fisketidsbestemmelsene i de enkelte vassdrag.

Fiskeregler

 • Fiskekortet skal alltid medbringes under fisket og vises fram ved kontroll. Fiskeravgift må være betalt, og vises sammen med fiskekortet. Fiskekortet er personlig, og fiskeren plikter å vise fram gyldig identifikasjon.
 • Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte.
 • Fangsten skal rapporteres etter endt fisketur. Fangstrapporten leveres på www.natureit.no eller på NatureIT-appen.
 • Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang eller ett håndsnøre pr. person. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue.

FeFos elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i cirka 50 vassdrag. Forpakterne er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. Klikk i kartet for kontaktinformasjon til forpakter i elva du skal fiske i. 

Se oversikt over lakseførende elver og fisketider i gjeldende forskrift. I elver som regnes som anadrome, men som ikke er åpnet for fiske (dvs. elver som er oppført i forskriften uten fisketid) er det ikke tillatt å fiske. Vassdrag som ikke er listet opp i oversikten regnes som innlandsfiskevassdrag

Desinfisering

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.
- Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.
- Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
- Ikke flytt utstyr til et nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
- Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet. 

Vær oppmerksom på lokale regler om desinfeksjon. Kontakt forpakter for ytterligere informasjon om desinfiseringsregler i elva du skal fiske i. 

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Våre lakseelver

FeFos elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i 50 vassdrag. Våre forpaktere er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. I kart over laksevassdrag (anadrome vassdrag) på Finnmarkseiendommen kan du klikke på vassdraget du skal fiske i for mer informasjon om forpakter, kortsalg og fiskeregler.

I 13 mindre vassdrag selger FeFo fiskekort for anadrom fisk

Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva har egen forvaltning, og er ikke tilknyttet FeFo. 

Tanaelva, Neidenelva og Altaelva

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.

Forpaktning av anadrome vassdrag

På Finnmarkseiendommen blir grunneiers fiskerett i de fleste elver forpaktet (leid) bort til lokale lag og foreninger. 

Retningslinjer for forpaktning av laksevassdrag (PDF, 70 kB) bidrar til at den lokale forvaltningen styrkes. Det betyr at forpakterne kan fatte egne vedtak så lenge de forholder seg til offentlige lover, forskrifter og retningslinjer.
 
Forpakternes tilskuddsordning

FeFos støtteordning - retningslinjer for tilskudd til forpaktning av anadrome vassdrag

Midlene fra FeFo gis forpakteren til tiltak med formål om å fremme fisket. Tiltak forankret i godkjent driftsplan prioriteres.  

Støtteordningen

Søknadsfrist er satt til 15. november. Søknaden behandles innen 1. april. Midlene utbetales ved gitt tilsagn.

Inntil 25 % av forpaktningsavgiften til FeFo blir avsatt til tilskudd. Midlene tildeles forpaktende forening etter søknad. Det kan gis støtte med inntil 50 % av budsjettert kostnad.

Søknadsprosedyre 

Forpakteren søker i vårt digitale søknadsskjema. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innen tilskuddsåret, skal det søkes om godkjenning av tidsplan.

  Prioritering

 • Forpaktere med liten inntjening vil prioriteres foran forpaktere med god inntjening.
 • Tiltak med formål å bevare eller forbedre anadrome bestander prioriteres foran tilretteleggingstiltak.
 • Tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede vurderes særskilt.

 Rapportering

Tiltaket skal være gjennomført og det skal være levert en enkel rapport, med bilder, om hvordan midlene er brukt innen 15. november det året tilskuddet er gitt.

Midler som ikke er brukt innen 15. november skal tilbakebetales FeFo innen 1. desember samme år, med mindre annet er avtalt.

Det gis ikke anledning til fornyet behandling på avgjørelser etter disse retningslinjene.

Eksempler på tiltak som kan få støtte: 

 • Oppsyn
 • Arbeid med driftsplan
 • Kartlegging av bestand og vassdrag
 • Tilrettelegging for fiske og friluftsliv i og rundt vassdraget
 • Tilrettelegging for spesielle grupper i forbindelse med fiske

Det er også mulig å søke om tilskudd fra Miljødirektoratet

Fangster av laks i elv

Statistisk sentralbyrå publiserer årlig fangststatistikk over fangst av laks både i elv og sjø. I lakseregisteret (fangstrapp.no) ligger oversikt over fangstene i hver enkelt elv. 

Pukkellaks

Pukkellaksen følger en toårig livssyklus og i år er den igjen ventet å invadere finnmarkselvene. Du kan bidra til kartleggingsarbeid og uttak av den uønskede arten ved å følge instruksjonene under.

Dette gjør du hvis du fanger en pukkellaks:

Rapporter fangsten
Fangsten av pukkellaks rapporteres i de samme systemene som laks, sjøørret og sjørøye (laksebørser og andre rapporteringssystem). Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn. 

Ta skjellprøve
Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av fanget pukkellaksen. Ved prøvetaking benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell. Skjellprøver av pukkellaks kan du levere inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget, eller sende direkte til NINA:

   Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel Østborg
   Postboks 5685 Torgarden
   7485 Trondheim. 

All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Les mer om pukkellaksen og dens kjennetegn på NINAs sider.

Artsadatbankens faktaark om pukkellaks

Fiskeredskap for utfisking av pukkellaks
For å bruke redskaper til utfisking av pukkellaks som normalt ikke er tillatt til laksefiske, må elveforpakteren søke statsforvalteren om særskilt tillatelse til dette. Benytt da statsforvalterens skjema for søknad om fisketillatelse.

Gratis fiskekort til reineiere

Reineiere med rett til å utøve reindrift har rett på gratis fiskekort til lakseelver innenfor det området hvor de har lovlig opphold med reinen sin. 'Rett til å utøve reindrift' betyr at man har godkjent reinmerke, jf. reindriftslovens § 26. 

Drenger og familie uten merke, har ikke rett til gratis fiskekort. 

Alle fiskere skal følge de lokale reglene, ha med seg fiskekortet på fisketur og fangstrapportere laks, sjøørret og sjørøye etter endt fiske.

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre gebyr og utestengelse fra fiske.

Reindriftslovens § 26 sier følgende om jakt, fangst og fiske i det samiske reinbeiteområdet:
I det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av reindrift å drive jakt, fangst og fiske i statsallmenning, i ikke særskilt matrikulert statseiendom og på Finnmarkseiendommens grunn innenfor det reinbeitedistrikt hvor reindriften foregår, på samme vilkår som gjelder for personer som er fast bosatt i den kommune, bygd eller grend hvor allmenningen, statseiendommen eller den aktuelle del av Finnmarkseiendommens grunn ligger. I statens matrikulerte skoger og høyfjellsstrekninger innenfor reinbeiteområde skal reindriftsutøvernes adgang til jakt, fangst og fiske være som den har vært fra gammelt av.

Kongen kan gjøre vedtak om at utøverne av reindriftsnæringen skal ha enerett til bruk av bundne redskaper til fangst av fisk i nærmere bestemte vann og elvestrekninger i andre statseiendommer enn statsallmenningene. Kongen kan også gjøre vedtak om at visse vann og elvestrekninger i eiendommer som nevnt i foregående punktum skal være forbeholdt til bruk for dem som utøver reindrift.

For jakt, fangst og fiske som drives etter bestemmelsene i denne paragraf, skal det ikke betales leie eller kortavgift.

 

 

Kontakt

Egil Liberg
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 990 14 686