FEFO

Grønne midler

Støtteordningen Grønne midler er til for lag og foreninger i Finnmark. Pengene tildeles to ganger i året og målet er å bidra til økt friluftsliv, trivsel og bolyst, samt å styrke folkehelsen. 

Søknadsfristene 15. februar og 15. august. 

Rapportering: 
Mottakere av grønne midler må levere en rapport med digitale bilder etter avslutning av tiltak og prosjekt. Likeledes må tiltakene synliggjøres på ulike vis.  

Grønne midler

Hvem kan søke?

Grønne midler er et lavterskeltilbud særlig rettet mot frivillige lag og foreninger. Også organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark kan søke om støtte for tiltak på vegne av sine lokallag. FeFo kan også gi støtte til andre enn lag og foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som aktiviserer mange.

Har du et tiltak som fremmer økt friluftsliv, bruk av naturen og trivsel i nærmiljøet?  Vi oppfordrer særlig lag- og foreninger som ikke har søkt tidligere om å søke. I år blir søknader fra områder i Finnmark som har fått lite støtte tidligere, prioritert.

Hva støtter vi?  Noen eksempler:

 • Tiltak som fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
 • Tiltak som fremmer aktivitet i nærområdet
 • Tiltak som bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
 • Tiltak som har barn og ungdom som målgrupper
 • Tiltak som bidrar til at nye grupper får et tilbud
 • Tiltak som kommer flest mulig til gode

Ved tildeling blir friluftsaktiviteter prioritert. Det kan i noen tilfeller gis støtte til større prosjekter. Disse søknadene må behandles i styret. Det gis ikke støtte til større fysiske anlegg. Det må i forkant søkes om grunneiers tillatelse og noen tiltak krever tillatelse fra kommunen eller andre rettighetshavere (eks. tursti og faste installasjoner).

Saksbehandling om grunneiers tillatelse, enkel tilrettelegging for friluftslivet og rettighetsdokument skal være gratis. Ved tilrettelegging av for eksempel gapahuker og lignende foretas det vurderinger om tiltaket er for allmennheten. Eventuelle gebyr skal gjenspeile at tiltak for allmennheten skal prises lavt.​ 

Dine forpliktelser som mottaker av støtte

Synliggjøring av tiltak
Vi minner om at FeFo-støtten skal synliggjøres på ulike måter. Bilder kan sendes til oss, epost: kommunikasjon@fefo.no.  Omtalen av tiltakene skal inspirere andre til å benytte naturen og gjøre en innsats for friluftslivet.

Vi er glad for å støtte friluftsprosjekter over hele Finnmark, og bidra til både bolyst, bedre folkehelse og økt bruk av naturen. Noen er ferdig med prosjektet og kan levere rapporten allerede nå.  

Tips oss eller gi tilbakemelding om arrangement og tiltak per e-post: kommunikasjon@fefo.no  eller ring 78 95 50 00.

Turstier, gapahuker og andre turmål skal legges ut på turportaler (ut.no, rettikartet.no, godtur.no ). Om du behøver hjelp, kontakter du oss. Vi har treskilt med FeFo-logo til turstier, gapahuker, bord og benker, klistremerker til turkasser og sporsettere som vi sender ut ved forespørsel.

Tips om synliggjøring av tiltak og prosjekt:

Omtale

 • I mediakanaler. Se kontaktliste nedenfor.
 • Ved arrangementer
 • På oppslag, årsrapporter
 • Hjemmesider, sosiale medier som facebook, instagram og andre.
 • Gapahuker , turer og artikler på www.ut.no

Bruk av FeFo-logo:

 • I annonser, hjemmesider, årsrapporter
 • Tøymerke med logo til lavvu/ telt
 • FeFo-treskilt til gapahuker, turstier/infotavler
 • FeFo-premier (gratis)

Arrangementer:

 • FeFo-banner og seil
 • Audiovisuelle kanaler, speakeranlegg ol.
 • FeFo-premier

Ta kontakt med lokalavisen og tips om tiltak/arrangement:

Kontakt

Robert Greiner
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt - Lakselv
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673