Giisá samarbeid

Gjennom samarbeid bidrar vi til et ryddigere Finnmark. 

Formålet med ordningen er å ta et ansvar i samarbeid med andre for ulike tiltak som berører FeFo-grunn, og der FeFo ikke har hele det økonomiske og/eller det formelle ansvaret.

Den økonomiske rammen for ordningen med samarbeidstiltak fastsettes i de årlige budsjettene. I budsjettkommentarene fastsetter styret føringer for hvordan midlene prioriteres brukt det enkelte år.

Vi prioriterer bl.a. samarbeidstiltak for:

  • opprydding av søppel i utmark
  • utsiktsrydding langs veier i Finnmark
  • opprydding i ansvarsforhold til infrastruktur i gamle hyttefelt

Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke?

Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger og lignende kan søke om tilskudd. Søker må være en ansvarlig organisasjon med regnskap og intern eller ekstern revisjon.

Vi kan bruke deler av midlene til egne tiltak som som er i tråd med støtteordningens formål.

Vilkår 

FeFos andel av finansieringen av tiltak skal vanligvis ikke overstige 30 prosent. Verdien av egen dugnadsinnsats kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kostnadene.

Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgene:

Behandling

Svar på søknad fås normalt innen seks uker.

Tilskuddet utbetales på anmodning og når tiltaket er fullfinansiert. Ved tiltak der vårt tilskudd er mer enn 50 000 kroner utbetales tilskuddet i to deler - halvparten ved oppstart og resten når tiltaket er gjennomført.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra oss skal i sin helhet betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte

De som mottar støtte fra denne ordningen skal synliggjøre at vi har støttet tiltaket.

Søknadsfrist

1. september

Hvor søker jeg?

Bruk søknadsskjema