FEFO

Bruk av viltkamera på Finnmarkseiendommen

Hvis du skal sette opp viltkamera på Finnmarkseiendommen, kan du gjøre dette uten særskilt tillatelse fra FeFo. Men du må følge vilkårene nedenfor.

Vilkår for oppsett av viltkamera på Finnmarkseiendommen:

 • Kameraeier skal merke alle kamera med formål, eierskap og kontaktinformasjon.
 • Kameraeier skal merke/skilte på stedet kameraet er satt opp.
 • Kamera må ikke settes opp slik at det tar bilder der folk ferdes, f.eks. langs stier, leirplasser og fiskeplasser ved og på vassdrag.
 • Bilder av mennesker som fanges opp av kamera utilsiktet skal slettes. Ellers viser vi til personopplysningsloven, som gjelder ved tilfeller om mennesker blir overvåket av kamera.

Verneområder:

 • Dersom installasjonen m.m., utløser krav til søknad etter aktuelle verneforskrift, skal eier av kamera innhente tillatelse fra vernemyndighetene.

Forholdet til personopplysningsloven:

I utgangspunktet utløser ikke oppsett av viltkamera krav om melding til Datatilsynet etter personopplysningslovens regler. Det er bare personovervåkning som omfattes av nevnte lov.
Normaltilfellene vil derfor være at hensikt og bruk av viltkamera med bevegelsessensor, ikke kommer i konflikt med eller oppleves som en krenkelse av personvernet.

Det vil ikke være i strid med personopplysningsloven dersom plassering av kamera skjer:

 • I områder med liten eller ingen allmenn ferdsel.
 • Installasjonen plasseres og innrettes slik at den bare fanger opp registreringer på et svært begrenset område.
 • Eventuelle personer som blir fanget opp av billedmaterialet er vanskelig eller umulig å identifisere.

Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret, blant annet ut fra følgende momenter:

 • Er det stor fare for at kameraet fanger opp menneskelig aktivitet?
 • Kan enkeltpersoner i så fall lett identifiseres på eventuelt bildemateriale?
 • Vil plassering skje ved lokalitet der det kan forventes mye og jevnlig ferdsel av personer?

Dersom man kan svare bekreftende på et eller flere av nevnte tre spørsmål, kan dette være personovervåkning, noe som indikerer at man er innenfor personopplysningslovens virkeområde.

 

Utlegging av åte på Finnmarkseiendommen

Dersom du planlegger utlegging av åte må du påse at beliggenheten er i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel.

Jegere som skal drive åte jakt på Finnmarkseiendommen må ha kjøpt jaktkort av FeFo.  

Hva kan benyttes som åte

 • Viltlevende dyr eller deler av disse (så lenge dyra ikke er tatt inn i næringsmiddelvirksomhet).
 • Dyrefor, forutsatt at det er levert av godkjent produsent.
 • Animalske matvarer, opprinnelig beregnet til mennesker. (Definert som animalske biprodukter fra det øyeblikket de ikke lenger er tenkt brukt som menneskemat).

Opprydding av utlagt åte

Dersom åtet består av animalske matvarer, opprinnelig beregnet til mennesker, skal rester av åtet samles opp og deponeres som matavfall når jakta er avsluttet.

Plassering av midlertidig bygning / konstruksjoner / anlegg (Jaktbu)

Dersom det er aktuelt å oppføre eller plassere midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg i forbindelse med åte jakta, må søknad sendes til FeFo.

Se FeFos retningslinjer for utplassering av jaktbu. (PDF, 260 kB)  Dersom FeFo tillater en slik bygning, konstruksjon eller anlegg, på gitte vilkår og tidsavgrensning, må jeger selv sørge for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven.