FEFO

Luondduvalljodagat

Ealáhus

Grus og pukk
Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde, og det meste av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. I Finnmark er det nå 22 vannkraftverk i drift (mini- og mikrokraftverk ikke medregnet).  Det siste vannkraftverket som er satt i drift er ved Offervann i Lebesby kommune, der også Lille Måsevann pumpe er i drift fra 2017. Som grunneier har FeFo fallrettighetene til disse, og kraftverkseierne betaler en årlig avgift for leie av fallretten (gjelder ikke Alta kraftverk).  

I tillegg til avtale med grunneier må vannkraftverk over 1 MW også ha tillatelse fra NVE, gjennom en konsesjon. NVE har oversikt over alle konsesjoner og pågående søknader på sin hjemmeside. 

Mássaid vurken (deponeren)

Ráinnas mássat

Ráinnas eana- ja čievramássaid gaskaboddosaš vurkema (deponerema) ferte gielda dohkkehit plána- ja vistelága mielde. Dasa lassin fertet FeFo dohkkehit dan, doppe gos FeFo lea eanaeaiggát. 

Álttás sáhttá vurket (deponeret) ráinnas mássaid Holmen mássavuorkái (deponiijii). Mátta-Várjjagis gávdno maiddái vurkenfálaldat (deponiijafálaldat) Høybuktmoen mássavuorkkás (deponiijas). Váldde oktavuođa oažžut eambbo dieđuid badjelanu mássaid vurkema birra. 
  

Nuoskkideaddji mássat

Nuoskkideaddji mássaid maid fievrredat eret doaibmaguovllus galggat doalvut dohkkehuvvon vuorkái (deponiijii) dahje gieđahallanrusttegii mas lea lohpi nuoskkidanlága mielde. Maŋŋil go leat jávkadan nuoskkideaddji mássaid galget váldot iskkadeamit guovllus, duođaštan dihte ahte mássat mat leat báhcán eai leat nuoskkiduvvon.

Nuoskkidaneiseváldi (gielda) sáhttá geatnegahttit dan gii vurke (deponere) mássaid čorget láhkavuođu olis mii lea nuoskkidanlágas (§ 37 vuosttaš sátneoassi ja/dahje § 7 njealját cealkkaoassi) jus soames lea vurken (deponeren) mássaid mat eai leat ráidnasat almmá lobi haga nuoskkidanlága mielde. Jus kárten dahje goziheapmi lea dárbbašlaš lobi oktavuođas (Nuoskkidanlága dahje plána- ja vistelága mielde) lea nuoskkideaddji/doaibmabiddji gii galgá máksit dakkár čielggadeami goluid, gč. luonddugirjáivuođalága § 11. Sáhttá maiddái geatnegahttit doaibmabidji atnit divraset dahje áddját teknihkaid eastadan dihte vahágiid luonddugirjáivuhtii.

 

Bioenergi

FeFo har xx mål skog som årlig tynnes av lokale entreprenører. Furu hogd i Pasvik, Karasjok og Alta har de siste årene vært brukt til leveranse av fjernvarme til bioenergianlegg i Sør-Varanger, Karasjok, Lakselv og Alta. Slik utnytter FeFo skogressursen, samtidig som skogen som står igjen får bedre vilkår. 

I Sør-Varanger produseres det årlig 5000 mWh - tilsvarende oppvarming av xx husstander. Bioenergi sørger for oppvarming av bygg ved Garnisonen i Sør-Varanger. 

I Porsanger bygges det nye bioenergianlegg ved Banak Flystasjon og Garnisonen i Porsanger. Energibehovet er her xx mWh - tilsvarende xx husstander.  

Sett inn film fra tømmerlunner i Pasvik.