FEFO

Naturressurser

Næring

Grus og pukk
Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde, og det meste av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. I Finnmark er det nå 22 vannkraftverk i drift (mini- og mikrokraftverk ikke medregnet).  Det siste vannkraftverket som er satt i drift er ved Offervann i Lebesby kommune, der også Lille Måsevann pumpe er i drift fra 2017. Som grunneier har FeFo fallrettighetene til disse, og kraftverkseierne betaler en årlig avgift for leie av fallretten (gjelder ikke Alta kraftverk).  

I tillegg til avtale med grunneier må vannkraftverk over 1 MW også ha tillatelse fra NVE, gjennom en konsesjon. NVE har oversikt over alle konsesjoner og pågående søknader på sin hjemmeside. 

Deponering av overskuddsmasser

Rene masser

Deponering av rene jord og grusmasser krever tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg må det innhentes godkjennelse fra FeFo, der FeFo er grunneier. 

I Alta kan rene masser deponeres ved Holmen massedeponi. Også i Sør-Varanger finnes et tilbud med deponi ved Høybuktmoen massedeponi. Kontakt FeFo for mer informasjon om deponering av overskuddsmasser.   

Forurensede masser

Forurensede masser som fjernes fra et tiltaksområde skal leveres til et godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Etter at de forurensede masser er fjernet skal det tas prøver av området, for å dokumentere at massene som er igjen ikke er forurenset.

Forurensningsmyndigheten (kommunen) kan pålegge den som deponerer masser å foreta opprydding med hjemmel i forurensningsloven (§ 37 første ledd og/eller § 7 fjerde ledd) dersom vedkommende uten tillatelse etter forurensningsloven har deponert masser som ikke er rene. Dersom det i forbindelse med en tillatelse (etter forurensningsloven eller plan- og bygningsloven) er nødvendig med kartlegging eller overvåking er det forurenser/tiltakshaver som bærer kostnadene av en slik utredning, jf naturmangfoldloven § 11. Det kan også pålegges tiltakshaver mer kostbare eller tidkrevende teknikker for å hindre skade på naturmangfoldet.

Bioenergi

FeFo har xx mål skog som årlig tynnes av lokale entreprenører. Furu hogd i Pasvik, Karasjok og Alta har de siste årene vært brukt til leveranse av fjernvarme til bioenergianlegg i Sør-Varanger, Karasjok, Lakselv og Alta. Slik utnytter FeFo skogressursen, samtidig som skogen som står igjen får bedre vilkår. 

I Sør-Varanger produseres det årlig 5000 mWh - tilsvarende oppvarming av xx husstander. Bioenergi sørger for oppvarming av bygg ved Garnisonen i Sør-Varanger. 

I Porsanger bygges det nye bioenergianlegg ved Banak Flystasjon og Garnisonen i Porsanger. Energibehovet er her xx mWh - tilsvarende xx husstander.  

Sett inn film fra tømmerlunner i Pasvik.