FEFO

Fornybar energi

I Finnmark er det et stort potensial til utbygging av vann- og vindkraft. Vannkraft er bærebjelken til den norske kraftproduksjonen, og har historie langt tilbake i tid også i Finnmark. De siste tiår har også vindkraftverk blitt en viktig fornybar energikilde. For å sikre lokalt eierskap til vind- og vannkraftutbygging er Finnmark kraft AS gitt fortrinnsrett til ny utbygging i Finnmark. FeFo eier Finnmark kraft AS sammen med de lokale kraftselskapene i Finnmark fylke.

Sammenlignet med vann- og vindkraft utgjør bioenergi en svært liten andel av fornybare energikilder. FeFo bidrar til at små anlegg basert på bioenergi kan benytte kortreist skog i sin produksjon, samtidig som FeFos skogressurser ivaretas.

Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde, og det meste av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. I Finnmark er det nå 22 vannkraftverk i drift (mini- og mikrokraftverk ikke medregnet).  Det siste vannkraftverket som er satt i drift er ved Offervann i Lebesby kommune, der også Lille Måsevann pumpe er i drift fra 2017. Som grunneier har FeFo fallrettighetene til disse, og kraftverkseierne betaler en årlig avgift for leie av fallretten (gjelder ikke Alta kraftverk).  

I tillegg til avtale med grunneier må vannkraftverk over 1 MW også ha tillatelse fra NVE, gjennom en konsesjon. NVE har oversikt over alle konsesjoner og pågående søknader på sin hjemmeside. 

Vindkraft

Kystområdene i Finnmark er godt egnet til produksjon av fornybar energi i form av vindkraft. Gode vindforhold og kjølig klima gir god ressursutnyttelse, og etablerte vindkraftverk kan vise til gode produksjonsresultater. Det er i dag 4 vindkraftverk i drift langs Finnmarksskysten. Havøygavelen vindpark, Kjøllefjord vindkraftverk, Hamnefjell vindkraft og Rákkocearro vindpark har en installert effekt på til sammen 176,4 MW. Dønnesfjord vindpark er gitt konsesjon for 14,1 MW, og utbygging er igangsatt.

Vindkraft er energi som omformes fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vingene som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Med de værutsatte områdene i Finnmark har vi trolig de best egnede områdene for vindkraftverk.

FeFo har inntekter gjennom grunneieravtaler, i form av en andel av omsatt energi, og fra leie av areal til vindparken.

 

Bioenergi

FeFo leverer årlig mellom 10 - 12000 m3 furu for produksjon av treflis til bioenergianlegg. Leveranser skjer fra Pasvik og Alta, og i perioder også fra furuskogen i Karasjok. Tynning av skog er et tiltak for å bedre vekst og kvalitet på de trærne som står igjen. All skog i Pasvik, Alta og Karasjok er taksert, og FeFo har dermed gode verktøy for å identifisere hvilken bestand som er aktuell å tynne.

Det produseres bioenergi fra Bio Energy AS sine anlegg på Høybuktmoen, Porsangmoen og Banak Flystasjon. FeFo benytter lokale skogsentreprenører som Pasvik Biovarme AS fra Pasvik, Karasjok Skogsmaskiner AS fra Karasjok og Arctic Bio AS fra Alta.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

Finnmark kraft AS

Finnmark kraft AS er selskapet som skal sikre lokalt eierskap til vind- og vannkraftverk i Finnmark.  Selskapet ble etablert i juni 2009, og har av FeFo fått fortrinnsrett til å bygge ut vind- og vannkraftanlegg på FeFos grunn de neste 15 årene med muligheter til forlengelse. 

Finnmark Kraft AS er etablert av FeFo sammen med de 7 lokale energiselskapene i Finnmark og Nord Troms, og eies idag av: 

Finnmark kraft AS etablerte i 2016 Hamnefjell Vindkraft holding AS sammen med investeringsselskapet Ardian (Axa Clean Energy Fund 1). Hamnefjell vindpark i Båtsfjord kommune sto ferdig sommeren 2017. I tillegg til Hamnefjell vindpark  eies og drives også Havøygavelen vindpark av Finnmark kraft AS. Finnmark kraft AS har i tillegg flere småkraftprosjekter under utvikling.