FEFO

CE merking av masser

Det stilles krav til kvalitetssikring av byggeråstoffer, gjennom CE-merking av alle tilslagsmaterialer til byggverk. Grus, pukk og sand er byggeråstoffer som må kvalitetssikres i henhold til formålet. 

Hver enkelt massefraksjon som benyttes i vei, betong, asfalt eller annet byggverk, skal være CE-merket før de kjøres til byggeplassen. Hver fraksjon skal i tillegg ha en ytelseserklæring. Les mer om CE-merking på dibk.no

Kort om hvordan du som leverandør av grus og pukk kan CE-merke dine produkter: 

  1. Etablere et produksjonkontrollsystem for CE-merking
  2. Dokumentere mekaniske og petrografiske egenskaper (tas på en fraksjon og gjelder for hele ressursen)
  3. Kunne vise siktekurver og flislighet for hver fraksjon
  4. Oppsett av ytelseserklæringer og CE-dokumenter

Gjeldende regelverk tilsier at hver produsent må utarbeide og følge et produksjonskontrollsystem ved produksjon av masser. Dette omfatter blant annet utfylling av dagrapporter og sikteprøver.