FEFO

Deponering av masser

Rene masser

Deponering av rene jord og grusmasser krever tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg må det innhentes godkjennelse fra FeFo, der FeFo er grunneier. Søknad med kart som viser hvor det søkes om å deponere grøfterensk eller andre rene overskuddsmasser sendes til post@fefo.no.

I Alta kan rene masser deponeres ved Holmen massedeponi. Også i Sør-Varanger finnes et tilbud med deponi ved Høybuktmoen massedeponi. Kontakt FeFo for mer informasjon om deponering av overskuddsmasser.   

Forurensede masser

Forurensede masser som fjernes fra et tiltaksområde skal leveres til et godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Etter at de forurensede masser er fjernet skal det tas prøver av området, for å dokumentere at massene som er igjen ikke er forurenset.

Forurensningsmyndigheten (kommunen) kan pålegge den som deponerer masser å foreta opprydding med hjemmel i forurensningsloven (§ 37 første ledd og/eller § 7 fjerde ledd) dersom vedkommende uten tillatelse etter forurensningsloven har deponert masser som ikke er rene. Dersom det i forbindelse med en tillatelse (etter forurensningsloven eller plan- og bygningsloven) er nødvendig med kartlegging eller overvåking er det forurenser/tiltakshaver som bærer kostnadene av en slik utredning, jf naturmangfoldloven § 11. Det kan også pålegges tiltakshaver mer kostbare eller tidkrevende teknikker for å hindre skade på naturmangfoldet.