FEFO

Masseuttak

Se kart og geografisk oversikt over alle mineraluttak i Finnmark (fra Direktoratet for mineralforvaltning).
Det meste av mineralressursene er på FeFo-grunn, og vi har avtale med nærmere 100 entreprenører og kommuner som driver masseuttak: Kartoversikt

Vi gir nærmere opplysninger om hvor du kan kjøpe grus og pukk, om det er mulig å ta ut til husbehov, få et enkeltuttak eller søke om utvinningsrett for uttak av grus, pukk eller naturstein.

Grus og pukk

Hvor kan jeg få kjøpt masser til ulike formål?
FeFo har driftsavtaler med entreprenører og kommuner. Her finnes oversikt over masseuttak på Finnmarkseiendommen:
Kommune
Firma
Lokalitet
Alta
Asbjørn Simensen AS
Furumoen steinbrudd
Alta
Nyvoll Maskin AS
Skillefjord
Alta
Swerock AS
Garajohka
Alta
Alta Last AS
Bjørnstad
Berlevåg
Gunnar Pedersen eftf.
Linken
Berlevåg
Berlevåg Maskin AS (2020)
Veddalen
Båtsfjord
Kontakt FeFo
Hamnedalen
Gamvik
Karlstad Maskin & Transport AS
Gamvikveien
Karasjok
Maskin og Transport AS (t.o.m. 2020)
Dilljohka
Karasjok
Swerock AS/Kontakt FeFo
Harrejohka
Karasjok
Swerock AS/Kontakt FeFo
Baisjohkka
Karasjok
Swerock AS/Kontakt FeFo
Jergul
Kautokeino
Swerock AS/Kontakt FeFo
Ruovatjohka
Kautokeino
Swerock AS/Kontakt FeFo
Masijohkka
Kautokeino
Kautokeino Sand DA
Adjetjohka
Kvalsund
Repparfjord Eiendom
Repparfjord
Kvalsund
Kvalsund Maskin og Transport AS
Korselva
Lebesby
Kunes Opplevelse og Handel AS
Kunes
Lebesby
Lebesby kommune
Breivika
Lebesby
Paulsen Entreprenør AS
Kuvann
Loppa
J.H Larsen AS (t.o. 2020)
Sandlandsdalen
Nesseby
Swerock AS/Kontakt FeFo
Gandvik
Nesseby
Nesseby maskin AS
Nyelv
Nesseby
Kontakt FeFo
Karlebotn
Nesseby
Mietinen Maskin AS
Nyelv steinbrudd
Nesseby
Nesseby kommune
Reppen Nord
Nordkapp
Kontakt FeFo
Skaddjajavri
Nordkapp
Honningsvåg Maskinstasjon AS
Kobbhullet
Nordkapp
Kontakt FeFo
Nordmannseth
Nordkapp
Kontakt FeFo
Risfjordelva
Nordkapp
Løvland Transport AS (ny i 2020)
Ytre Mannskarsvik
Porsanger
Swerock AS
Veines
Porsanger
Paulsen Entreprenør AS
Skoganvarre
Porsanger
Veidekke ASA
Tjeldgrunnen
Porsanger
Paulsen Entreprenør AS
Rappa
Porsanger
Paulsen Entreprenør AS
Caskiljokka
Porsanger
Paulsen Entreprenør AS
Storura Stangnes
Sør-Varanger
Swerock AS
96-høyden
Sør-Varanger
Swerock AS/Kontakt FeFo
Neiden
Sør-Varanger
AS Oscar Sundqvist
Hallonenåsen
Sør-Varanger
Swerock AS/Kontakt FeFo
Perbekken
Sør-Varanger
EVB Bygg AS v/Evald Beddari
Melkefoss
Tana
Swerock AS/Kontakt FeFo
Øvre Viddis
Tana
Swerock AS
Lismajok
Tana
Tommy Olsen
Lismajok
Tana
Tommy Olsen
Seidajohka
Tana
Arne Pettersen AS
Raudbergan
Vadsø
Birger Mietinen AS
Skallnes
Vadsø
Yngve B. Harila AS
Paddeby
Vadsø
Audun Wickstrøm
Kariel
Vadsø
Yngve B. Harila AS
Kariel
Vadsø
Graving og Transport AS
Sanddalen
Vadsø
Yngve B. Harila AS
Skittenelv
Vadsø
Graving og Transport AS
Skallnes
Vardø
Finnmark Entreprenør AS
Øvre Klokkerhaugen
Vardø
Svein A. Hallonen AS
Svartnes – Storskaret
Vardø
Avsluttet/Kontakt FeFo
Storskaret ved vannverket

 

Grus og pukk

NGUs grus og pukkdatabase gir detaljert og oppdatert oversikt over mineralressurser i Finnmark. 

NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGU gjennomførte i tiden 2011-2015 MINN-prosjektet (mineralressurser i Nord-Norge), og dette er nå den siste kartleggingen av mineralforekomstene NGU har foretatt i Finnmark.  

Sand og grus til husbehov

Alle uttak av masser må godkjennes av FeFo.

Uttak til husbehov er gjerne beskjedne mengder masser til grusing av gårdsplass eller mindre støpejobber. Likevel må slike uttak godkjennes av FeFo som grunneier, og av kommunen som planmyndighet. Er det snakk om større mengder vil tiltaket også være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Som grunneier må FeFo forholde seg til kommunale arealplaner. Vi kan derfor ikke gi tillatelse til uttak med mindre området er regulert til masseuttak, eller i det minste avsatt til dette formålet i kommuneplanens arealdel.

Vi har avtale med nærmere 100 entreprenører som driver masseuttak på FeFo-grunn, se kartoversikt. Ta gjerne kontakt med næringsavdelingen eller ring oss på tlf. 78 95 50 00 for å få oversikt over de som selger masser i nærheten av der du bor.

Enkeltuttak av grus og pukk

Det er mulig å søke om grunneiers tillatelse til enkeltuttak av grus og pukk. Arealdisponeringen må være avklart i kommunens arealdel, der området må være avsatt til råstoffutvinning.  Alternativt må det søkes om dispensasjon fra kommunen. Informasjon om planstatus for området finner du på kommunens hjemmeside. 

Søknad må begrunnes, og FeFos retningslinjer for tildeling av utvinningsrett på Finnmarkseiendommen for uttak av grus, pukk og naturstein vil legges til grunn. Ta gjerne kontakt med oss i næringsavdelingen på tlf 78 95 50 00 for orientering om enkeltuttak.

 

Søknad om nytt uttak av grus, pukk eller naturstein
For å etablere et masseuttak må søker ha utvinningsrett for området (avtale med grunneier om uttak av masser). I tillegg må det også gis godkjennelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, jfr. minerallovens § 42 (uttak over 500 m3), eller § 43 (uttak over 10 000 m3). Les mer om minerallovens bestemmelser og Direktoratets for mineralforvaltnings rolle her.
 

FeFo står fritt til selv å avgjøre om utvinningsrett skal gis. FeFo vil her vurdere om det er ønskelig med masseuttak i området. Her vurderes hensynet til samfunnsinteressene, andre uttak i området, kvalitet m.v. I de tilfeller der det foreligger berettigede anklager for brudd på grunnleggende etiske hensyn, brudd på menneskerettigheter og brudd på miljølovgivningen vil søknad avslås.

Som hovedregel må arealbruken være i tråd med kommuneplanens arealdel eller avklart gjennom reguleringsplan. Ved langvarig opphold i et tidligere uttak, vil FeFo vurdere om det må foretas ny vurdering i henhold til Finnmarksloven før ny utvinningsrett kan gis. Dersom det tidligere uttaket i kommunale arealplaner er tilbakeført til annen bruk (f.eks. LNF-område), må arealbruken avklares på nytt. Nye uttak vil alltid vurderes etter Finnmarksloven.

Avtalevilkårene fremforhandles på vanlig forretningsmessig måte, der utvinningsretten gis for en avgrenset tidsperiode der utvinner gis forutsigbarhet med hensyn til tid til opprydding og avslutning av uttaket. Vilkårene avtales i særskilt driftsavtale. I tillegg til volumavgift skal det betales en årlig fast avgift for utvinningsretten og disponering av arealet. Avgiftene skal gjenspeile beliggenhet, tilgjengelighet og kvalitet.

Følgende vilkår gjelder for å kunne søke om utvinningsrett for grus, pukk og naturstein:

  1. Søker skal være et lovlig registrert og etablert firma. Utvinning av grus, pukk og/eller naturstein må være en naturlig del av firmaets øvrige virksomhet.
  2. Søker skal ha et ryddig forhold til innbetaling av skatter og avgifter, dvs. søkere som skylder skatter og avgifter vil ikke få avtale.Attest for skatt og merverdiavgift – ikke eldre enn 6 mnd må forevises.
  3. Søker må være kredittverdig.  FeFo vil innhente kredittvurdering av selskap med kredittopplysningskonsesjon fra Datatilsynet. Kredittvurderingen vil inneholde en vurdering av leverandørens betalingshistorikk/pålitelighet.
  4. Det stilles krav til faglige kvalifikasjoner. Søker må ha erfaring og kompetanse, og tilfredstille de krav Direktoratet for mineralforvaltning stiller til bergteknisk kompetanse (jf. forskrift til mineralloven § 3-5.
  5. I de tilfeller der det gjennom driftskonsesjon eller avtale med grunneier kreves sikkerhetsstillelse for kostnader til sikringstiltak og/ eller opprydding, må slik sikkerhet kunne stilles i form av økonomisk garanti.

 

Deponering av overskuddsmasser

Rene masser

Deponering av rene jord og grusmasser krever tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg må det innhentes godkjennelse fra FeFo, der FeFo er grunneier. 

I Alta kan rene masser deponeres ved Holmen massedeponi. Også i Sør-Varanger finnes et tilbud med deponi ved Høybuktmoen massedeponi. Kontakt FeFo for mer informasjon om deponering av overskuddsmasser.   

Forurensede masser

Forurensede masser som fjernes fra et tiltaksområde skal leveres til et godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Etter at de forurensede masser er fjernet skal det tas prøver av området, for å dokumentere at massene som er igjen ikke er forurenset.

Forurensningsmyndigheten (kommunen) kan pålegge den som deponerer masser å foreta opprydding med hjemmel i forurensningsloven (§ 37 første ledd og/eller § 7 fjerde ledd) dersom vedkommende uten tillatelse etter forurensningsloven har deponert masser som ikke er rene. Dersom det i forbindelse med en tillatelse (etter forurensningsloven eller plan- og bygningsloven) er nødvendig med kartlegging eller overvåking er det forurenser/tiltakshaver som bærer kostnadene av en slik utredning, jf naturmangfoldloven § 11. Det kan også pålegges tiltakshaver mer kostbare eller tidkrevende teknikker for å hindre skade på naturmangfoldet.

Grunneiers mineraler

Eksempler på grunneiers mineraler er industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer som grus, sand og pukk.

Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts, og dolomitt)
Industrimineraler er mineraler og bergarter som produseres på grunn av sine fysiske, kjemiske, ikke-metalliske egenskaper. Industrimineraler utnyttes i mange ulike produkter, blant annet som fyllstoff i maling, papir og plast, og som hovedbestanddeler i keramikk, glass og sement.

Naturstein (bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein)
Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i utearealer, bygninger og monumenter. Vi skiller mellom skifer, murestein og blokkstein.

Byggeråstoffer (grus, pukk, og leire)
Disse benevnelsene brukes om hverandre som felles betegnelse på løsmasser til bygge- og anleggsformål. I geologisk terminologi defineres sand og grus innenfor bestemte kornfraksjoner:
Pukk er knust fjell. De mest vanlige bergartene som brukes til pukk er gneis, granitt, kvartsitt, gabbro og syenitt. Leire er kornstørrelse i leirfraksjonen mindre enn 0,002 mm.Les mer om leting, undersøkelse og utvinningsrett av grunneiers mineraler 

Regler for leting, utvinning av drift av mineralske ressurser går fram av Mineralloven.
Veileder til mineralloven gir nærmere beskrivelse av regelverket for undersøkelsesrett, leterett og utvinningsrett.

Les mer om mineraler.

Kontakt

Arnulf Losvar
Seniorkonsulent
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 34 372
Torstein Langmyr
Forvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 54 591