FEFO

Mellomlagring av masser

Utvikling og byggeaktivitet skaper behov for areal til mellomlagring av masser. Dette gjelder særlig ved store infrastrukturprosjekter, der større mengder masser skal mellomlagres i byggeperioden. En rekke samfunnsinteresser berøres mens prosjektet pågår, og masseforflytting kan føre til forurensing, svevestøv, skade på veier og sist men ikke minst slitasje på naturområder, viktige kulturminner og annet.

Mellomlagring av rene jord og grusmasser krever tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg må det innhentes godkjennelse fra FeFo, der FeFo er grunneier.