FEFO

Mineraler

Man skiller mellom statens mineraler og grunneiers mineraler.  Statens mineraler er mineraler med en egenvekt over 5 gram/cm³ og grunneiers mineraler er mineraler med en egenvekt lavere enn 5 gram/cm³. 

Industrimineraler er et felles navn for mineraler og bergarter som brukes i industrien, på grunn av sine fysiske eller kjemiske egenskaper. I Finnmark utvinnes nefelinsyenitt av Sibelco Nordic på Stjernøya, Elkem i Austertana utvinner kvartsitt, og tidligere ble det også utvunnet jernmalm ved AS Sydvaranger.

Nyttig info om du vil lete etter gull i Finnmark.
 

Mineraler

Statens mineraler

Statens mineraler utgjør alle metaller med egenvekt 5 gram/cm³ eller høyere

  • herunder krom, mangan, molybden, niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sink, sølv, gull, kobolt, bly, platina, tinn, sink, zirkonium, wolfram, uran, kadmium og thorium og malmer av slike metaller. Med unntak av alluvialt gull.
  • metallene titan og arsen, og malmer av disse
  • magnetkis og svovelkis

Les mer om leting, undersøkelse og utvinningsrett: https://dirmin.no/statens-mineraler

Metalliske malmer brukes om mineraler hvor formålet er å lage metaller. Dette kan for eksempel være jern, nikkel, kobber, gull og sølv. Etter at driften ved Biedjovággi-gullgruve i Kautokeino opphørte har det ikke vært utvinning av metalliske malmer i Troms og Finnmark . Nå venter Nussir ASA på driftskonsesjon for utvinning av kobber fra Repparfjord kobberforekomst på fjellet Nussir og Ulveryggen. Gruvevirksomhet i Troms og Finnmark er omstridt, særlig på grunn av arealinngrepene.   

Metalliske malmer er statens mineraler. Her betaler utvinner en forhøyet grunneieravgift til FeFo, der FeFo er grunneier.  

Grunneiers mineraler

Eksempler på grunneiers mineraler er industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer som grus, sand og pukk.

Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts, og dolomitt)
Industrimineraler er mineraler og bergarter som produseres på grunn av sine fysiske, kjemiske, ikke-metalliske egenskaper. Industrimineraler utnyttes i mange ulike produkter, blant annet som fyllstoff i maling, papir og plast, og som hovedbestanddeler i keramikk, glass og sement.

Naturstein (bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein)
Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i utearealer, bygninger og monumenter. Vi skiller mellom skifer, murestein og blokkstein.

Byggeråstoffer (grus, pukk, og leire)
Disse benevnelsene brukes om hverandre som felles betegnelse på løsmasser til bygge- og anleggsformål. I geologisk terminologi defineres sand og grus innenfor bestemte kornfraksjoner:
Pukk er knust fjell. De mest vanlige bergartene som brukes til pukk er gneis, granitt, kvartsitt, gabbro og syenitt. Leire er kornstørrelse i leirfraksjonen mindre enn 0,002 mm.Les mer om leting, undersøkelse og utvinningsrett av grunneiers mineraler 

Regler for leting, utvinning av drift av mineralske ressurser går fram av Mineralloven.
Veileder til mineralloven gir nærmere beskrivelse av regelverket for undersøkelsesrett, leterett og utvinningsrett.

Les mer om mineraler.

Kontakt

Torstein Langmyr
forvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 54 591
Arnulf Losvar
seniorkonsulent
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 34 372