FEFO

Gullvasking på FeFo grunn

Alluvialt gull (gull i løsmasser) tilhører grunneiers mineraler, tidligere kalt `ikke mutbare mineraler`.

Letere har varslingsplikt 
Mineraloven § 10.Varslingsplikt (
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-101/§10)

Letere av gull og mineraler skal varsle grunneieren og brukeren av grunnen senest en uke før letingen igangsettes. Varsling kan skje muntlig eller skriftlig. Dersom det er forbundet med urimelig ulempe å varsle muntlig eller skriftlig, kan varsling skje ved kunngjøring i en avis som er alminnelig lest på stedet.

Bestemmelsene er primært rettet mot kommersiell letevirksomhet, og ikke mot hobbypreget gullvasking med vaskepanne.  Er det snakk om virksomhet som kan medføre aktivitet av betydning, vil varslingsplikten inntre.

Ved leting i Finnmark skal leter i tillegg skriftlig varsle Sametinget, Finnmarkseiendommen som grunneier, fylkesmannen og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 51, varsles muntlig. Varsling skal skje så tidlig som mulig og senest to uker før leting startes.  Departementet kan gi forskrift om varslingsplikten og om unntak fra denne.

I tillegg til det som følger av mineralloven § 47, kan aktiviteter forbundet med leting være forbudt eller begrenset av annen lovgivning, som for eksempel kulturminneloven, vannressursloven, naturvernloven og motorferdselloven. Det er altså lurt å ta direkte kontakt med de relevante myndighetene og sjekke at man holder seg innenfor lovgivningen.

Allemannsretten i Norge
​​​​​​​innebærer at man stort sett fritt kan ferdes i skog og mark. Hvis man finner en fin stein som man har lyst til å ta med seg hjem, så er det ikke helt klart hva som gjelder: allemannsretten eller mineralloven? Det står en artikkel om det på denne nettsiden: https://allemannsretten.no/?s=gullvasking

I den nye mineralloven som trådte i kraft 1. januar 2010, er den frie leteretten utvidet til å gjelde grunneiers mineraler.  Det  betyr at man ikke behøver tillatelse fra grunneier for å lete etter alluvialt gull (gull i løsmasser). Den frie leteretten omfatter kun arbeider i grunnens overflate. Inngrep som kan medføre skade av betydning, må ikke foretas uten samtykke fra grunneier. 

Hvis det er snakk om gullgraving som medfører betydelige naturinngrep, er det nødvendig med tillatelse fra grunneier. Virksomhet i større målestokk krever også tillatelse etter mineralloven og etter plan- og bygningsloven.

Den frie leteretten gir ingen rettigheter til eventuelle funn.  Skal man sikre seg rettigheten til alluvialt gull, må man inngå en avtale med grunneieren om dette.

FeFo har vedtatt retningslinjer for forvaltning av grunneiers mineraler, herunder også sikring av rettigheter til eventuelle funn (opsjonsavtale). 

Lykke til med gulljakten – men gå fram med forsiktighet og ta vare på naturen i Finnmark.  

Kontakt

Torstein Langmyr
Forvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 54 591