FEFO

FeFos styremøter

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer.

Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget velger selv tre medlemmer med personlige varamedlemmer hver. Medlemmene og varamedlemmene skal være bosatt i Finnmark.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-85#KAPITTEL_6