FEFO

FeFos styremøter

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer.

Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget velger selv tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene skal være bosatt i Finnmark.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-85#KAPITTEL_6