FEFO

FeFos styremøter

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer.  Styremedlemmene og varamedlemmene skal være bosatt i Finnmark.

Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget velger selv tre medlemmer med personlige varamedlemmer.

Finnmarkseiendommens styre § 7 (Finnmarksloven, Lovdata)