FEFO

Retningslinjer grønne midler

Formålet med de grønne midlene fra FeFo skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål. Det gis normalt ikke støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg.

FeFo prioriterer tiltak som:

  • fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
  • fremmer aktivitet i nærområdet
  • bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
  • har barn og ungdom som målgrupper
  • bidrar til at nye grupper får et tilbud
  • kommer flest mulig til gode
  • fremmer høstingsbasert friluftsliv

Hvem kan søke

Frivillige lag og foreninger, velforeninger, bygdelag mv. Organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark, kan søke om støtte på tiltak på vegne av sine lokallag.
FeFo kan gi støtte til andre enn lag/foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som får mange i aktivitet.

Søknad sendes på eget skjema

Søknader må være mottatt innen fastsatt frister. Søknadene behandles samlet og svar kan forventes innen fire uker etter søknadsfristens utløp.

Søknaden skal inneholde et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad, eventuelle andre tilskuddsmidler og bruken av FeFo-midlene spesifiseres. Tilskudd skal dekke faktiske kostnader med prosjektet og utbetales ved gitt tilsagn.

NB: Søknader som krever tillatelse fra grunneier og som ikke har vedlagt dokumentasjon på det, vil ikke bli behandlet. Dette gjelder også søknader om tiltak på FeFo-grunn. Grunneiers tillatelse hos FeFo kan du søke her.

​​​​Søknadsfrist er 15. februar og 15. august.

Rapportering

Søker skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapportering (med regnskap) gjøres på eget skjema. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest før søknadsfrist påfølgende år. Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.
Midler som ikke er brukt skal betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales. Søker som ikke har rapportert kan ikke påregne å få innvilget nye søknader.

Synliggjøring av støtte

De som mottar grønne midler skal synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.
Alle tilretteleggingstiltak blir lagt ut på www.godtur.no og merkes med ”Støttet av FeFo”.
Det er ingen klageadgang på beslutninger vedrørende Grønne midler.

Se også retningslinjer om søknader om tilrettelegging for friluftsliv  

Styresak 27-2010, saksnr. 09/01406. Fastsatt av styret i møte 23.-24. mars 2010.