FEFO

Retningslinjer for FeFo

 

Retningslinjer - Næring
Næring
Leting etter mineraler​
Tildeling av utvinningsrett for masseuttak

 

Giisá støtteordninger

Giisá grønne midler. Søknadsfrist 15. februar og 15. august. 

Våre grønne midler skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål.

Det gis normalt ikke støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg (sjekk støtteordningen Giisá infrastruktur). Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak som:

 • fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
 • fremmer aktivitet i nærområdet
 • bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
 • har barn og ungdom som målgrupper
 • bidrar til at nye grupper får et tilbud
 • kommer flest mulig til gode
 • fremmer høstingsbasert friluftsliv

Hvem kan søke?
Frivillige lag og foreninger, velforeninger, bygdelag mv. Organisasjoner som har lokallag i flere enn fem kommuner i Finnmark, kan søke om støtte til tiltak på vegne av sine lokallag.

FeFo kan gi støtte til andre enn lag/foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som får mange i aktivitet.

FeFo kan bruke deler av midlene til egne tiltak som fremmer formålet for midlene.

Søknad
Søk grønne midler via søknadsskjema innen fastsatt frist.

Søknadsfrist
15. februar og 15. august. 

Alle søknader behandles samlet. Svar kan forventes innen fire uker etter søknadsfristens utløp.

Søknaden skal inneholde et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad, eventuelle andre tilskuddsmidler og bruken av FeFo-midlene spesifiseres. Tilskudd skal brukes til å dekke prosjektets faktiske kostnader og utbetales etter tildeling.

Søknader som krever tillatelse fra grunneier og som ikke har vedlagt dokumentasjon på det, vil ikke bli behandlet. Dette gjelder også søknader om tiltak på FeFo-grunn. Grunneiers tillatelse hos FeFo kan du søke her.

Rapportering
Søker skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid.

Rapportering (med regnskap) gjøres på eget skjema. Rapporten skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest før søknadsfrist påfølgende år. Det er adgang til å søke om inntil ett års utsettelse for bruk av støtten.

Penger som ikke er brukt skal betales tilbake. Beløp som det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales. Søker som ikke har rapportert kan ikke påregne å få innvilget nye søknader.

Synliggjøring av støtte
De som mottar grønne midler skal synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.

Se også retningslinjer om søknader om tilrettelegging for friluftsliv.

Giisá samarbeid. Søknadsfrist 1. september

Formålet med ordningen er å ta et ansvar i samarbeid med andre for ulike tiltak som berører FeFo-grunn, og der FeFo ikke har hele det økonomiske og/eller det formelle ansvaret.

Den økonomiske rammen for ordningen med samarbeidstiltak fastsettes i de årlige budsjettene. I budsjettkommentarene fastsetter styret føringer for hvordan midlene prioriteres brukt det enkelte år.

FeFo prioriterer bl.a. samarbeidstiltak for:

 • opprydding av søppel i utmark
 • utsiktsrydding langs veier i Finnmark
 • opprydding i ansvarsforhold til infrastruktur i gamle hyttefelt

Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke?
Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger og lignende kan søke om tilskudd. Søker må være en ansvarlig organisasjon med regnskap og intern eller ekstern revisjon.

FeFo kan bruke deler av midlene til egne tiltak som som er i tråd med støtteordningens formål.

Vilkår 
FeFos andel av finansieringen av tiltak skal vanligvis ikke overstige 30 prosent. Verdien av egen dugnadsinnsats kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kostnadene.

Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgene:

Behandling
Svar på søknad fås normalt innen seks uker.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert.

Tilskuddet utbetales på anmodning og når tiltaket er fullfinansiert. Ved tiltak der FeFos tilskudd er mer enn 50 000 kroner utbetales tilskuddet i to deler - halvparten ved oppstår og resten når tiltaket er gjennomført.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra FeFo, skal i sin helhet betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte
De som mottar støtte fra denne ordningen skal synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.

Søknadsfrist
1. september

Hvor søker jeg?
Send søknad via søknadsskjema

Giisá sponsor. Ingen søknadsfrist.

Saksbehandling skjer på grunnlag av skriftlige søknader, gjerne etter en forutgående dialog mellom FeFo og søker.

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Sponsing
FeFo inngår samarbeid med aktører som har et konsept som omfatter hele
Finnmark.

Primært bør det inngås flerårige avtaler.

Støtteannonser og arenareklame
Administrasjonen kan inngå avtale om slike innenfor en avsatt sum i budsjettet.

Støtte til enkeltarrangør skal ikke overskride 20.000 kroner. Arrangementet skal ha spesielt barn og ungdom som målgruppe.

Premier med FeFo-logo
En vesentlig del av kostnadene ved arrangementene er premier. Det avsettes i budsjettet et årlig beløp til innkjøp av premier med FeFo-logo som gis til arrangører som har arrangementer med barn og ungdom som deltagere.

Utenom premier kjøpes det inn ulike gaveartikler for profilering av FeFo.

Generelle retningslinjer gjelder for sponsing/støtte
Formålet med sponsing/ støtte er:

 • profilere FeFo og bygge opp et positivt omdømme
 • støtte organisasjoner, lag og foreninger, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter i tråd med Finnmarkslovens formål

Kriterier som vektlegges ved tildeling:

 • aktiviteter for barn og ungdom fra hele Finnmark
 • at tiltakene synliggjør FeFo som sponsor/ støttetildeler
 • aktiviteter som er i tråd med målsettinger i Finnmarksloven og i FeFo plandokumenter
 • aktiviteter med deltagere og tiltak for både jenter og gutter

Organisasjon har ressurser til å markedsføre FeFo på en profesjonell måte.

Det gis ikke støtte til statlige, fylkeskommune og kommunale institusjoner/
organisasjoner eller til institusjoner/organisasjoner som eies av det offentlige.

Kunngjøring
Midlene og mulighetene kunngjøres kun på FeFos hjemmesider.

Hvor søker jeg?
Send søknad via søknadsskjema 

Saksbehandling
Saksbehandlingen gjøres på grunnlag av skriftlige søknader.

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder

Flerårige samarbeidsavtaler og avtaler om sponsing/ støtte på mer enn 50 000 kroner avgjøres av styret.

Øvrige søknader avgjøres av direktøren. Det er ingen klageadgang på beslutningen.

Utbetaling
Utbetaling skjer på grunnlag av skriftlig anmodning.

FeFo kan holde tilbake deler av innvilget støtte til tiltaket er gjennomført.

Revidert regnskap og rapport må framlegges på forespørsel fra FeFo.

 

Giisá lakseelver. Søknadsfrist 1. desember.

Midlene fra FeFo gis til tiltak med formål om å fremme fisket i anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen.

Hvem kan søke?
Ordningen er primært rettet mot foreninger som forpakter anadrome deler av vassdrag på vegne av FeFo, men andre kan også søke.

Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer formålet for midlene.

Hvor søker jeg?
Søk støtte via søknadsskjema.

Støtteordningen
Søknadsfrist er satt til 1. desember. Søknaden behandles innen 1. februar.

Midlene utbetales ved gitt tilsagn. Foreningen må ha levert godkjent årsmelding og årsregnskap fra foregående år for å få søknaden behandlet.

Det kan gis støtte med inntil 50 prosent av budsjettert kostnad.

Giisá infrastruktur. Søknadsfrist 1. mars.

Formålet med infrastrukturmidlene er at de skal bidra til å bygge større varig infrastruktur som gir økt bolyst og folkehelse, bidra til økt aktivitet og verdiskaping ved å gjøre stedet/området mer attraktivt som reisemål.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene. FeFo prioriterer tiltak som:

 • bidrar til økt bolyst og stolthet
 • gjør stedet/området mer attraktivt som bosted
 • fremmer fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse
 • bidrar til at stedet/området blir mer attraktiv som reisemål
 • bidrar til at besøkende oppholder seg lenger på stedet/området

FeFo prioriterer få større prosjekter per år framfor mange små.

Hvem kan søke?
Kommuner eller organisasjoner med en struktur og organisering som sannsynliggjør at organisasjonen vil bestå over lang tid. Dette fordi søkeren må kunne stå for vedlikehold over tid og eventuelt ha kapasitet til å fjerne anlegget dersom det kommer pålegg fra myndighetene om det.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha et ansvarlig styre. Vi støtter ikke kommersielle bedrifter.

Søknad
Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen fastsatt frist.

Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av tiltakets direkte kostnader (det vil si utenom egeninnsats).

Søknaden må inneholde:

 • et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
 • hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
 • oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet
 • dokumentasjon på alle offentlige tillatelser og tillatelse fra grunneier, samt erklæring/samtykke fra rettighetshavere og dokumentasjon på at vedkommende kommune er positiv til tiltaket
 • tidsplan

Hvor søker jeg?
Send søknad via søknadskjema 

Søknadsfrist
1. mars.

Saksbehandling

Søknader fra denne ordningen avgjøres i FeFos styre etter innstilling fra direktøren. Det er ingen klageadgang på denne beslutningen.

Søknadene behandles samlet og svar kan forventes normalt innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Det kan imidlertid forekomme avvik av hensyn til møtedato for styremøter.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert. 

Rapportering
Den som har mottatt støtte skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest 1. desember.

Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra FeFo, skal i sin helhet betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte

Den som mottar midler skal i all informasjon og markedsføring av tiltaket synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.

Giisá Finnmarksloven. Søknadsfrist 1. mars

Formålet med midlene er å bidra til tiltak som i særlig grad fremmer formålet i Finnmarksloven, og som ikke passer inn i de øvrige ordningene FeFo har.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak som:

 • fremmer formålet i Finnmarksloven
 • bidrar til å sikre og ivareta de interesser som FeFo skal gjøre i henhold til Finnmarksloven
 • bidrar til å stryke posisjonen til rettighetshavere på FeFo-grunn
 • bidrar til positiv samfunnsutvikling

FeFo prioriterer få større prosjekter per år framfor mange små.

Hvem kan søke?
Alle som kan dokumentere evne til å gjennomføre tiltaket/prosjektet som planlagt. Det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sammenslutning av bedrifter kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til positiv samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

Søknad
Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen den fastsatte fristen. Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av tiltakets direkte kostander (det vil si utenom egeninnsats).

Søknaden må inneholde:

 • et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
 • hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
 • oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet tidsplan

Søknadsfrist
1. mars

Hvor søker jeg?
Send søknad på eget skjema

Saksbehandling
Søknader til denne ordningen avgjøres i FeFos styre etter innstilling fra direktør. Det er ingen klageadgang på denne beslutningen.

Søknadene behandles samlet og svar kan forventes normalt innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Det kan imidlertid forekomme avvik av hensyn til møtedato for styremøter.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert.

Rapportering
Den som har mottatt støtte skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest 1. desember 

Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra FeFo, skal i sin helhet betales tilbake.

Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte
Den som mottar midler skal i all informasjon og markedsføring av tiltaket synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.

Giisá meahcásteapmi (tradisjonell naturbruk) Søknadsfrist inntil 1.juni

Midlene fra FeFo gis til tiltak med formål om å styrke tradisjonell utmarksbruk og økt kunnskap om tradisjonelle utmarksbruk. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak

 • som gir økt kunnskap om tradisjonell utmarksbruk, særlig rettet mot barn og unge
 • som bidrar til å samle inn kunnskap om tradisjonell utmarksbruk og videreformidle det

Eksempler på tiltak som kan få støtte (listen er ikke uttømmende):

 • Arrangementer som demonstrer tradisjonelle jakt-, fangst- og fiskemetoder
 • Notfiske, garnfiske i innsjø, sjølaksefiske, garnfiske under isen (Juoŋastit), mm.
 • Kurs i pels-beredning
 • Kurs i trehåndverk/duodji
 • Kurs i sying av skaller og andre samiske klesplagg
 • Kurs i skjæring av sennagress
 • Kurs i gjenkjenning, høsting og bruk av planter og nyttevekster på Finnmarkseiendommen
 • Kurs i snarefangst

Hvem kan søke?

Ordningen er primært rettet mot lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å bidra til økt kompetanse innen tradisjonell utmarksbruk gjennom kurs, seminarer eller andre former for arrangement.

Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer tradisjonell naturbruk.

Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende frem til 1. juni hvert kalenderår.

Hvor søker jeg?
Send søknad via søknadskjemaet

Reglement for Finnmarkseiendommen
Reglement
Reglement for Finnmarkseiendommen