FEFO

Retningslinjer småviltjakt

Fastsatt av styret i møte 22. mars 2021, styresak 33/2021.

Retningslinjer for regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommen 

1.1 Prinsipper for reguleringer 

a) FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på kunnskap om bestand, samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos inndelte jaktfelt, og lokal erfaringsbasert kunnskap. Det kan reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk. Det kan også reguleres av hensyn til andre brukere. 

b) Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer lokalbefolkningens bruk av ressurser i forbindelse med jakt og snarefangst gjennom hele sesongen. Reguleringer skal søke å sikre at personer bosatte i Finnmark har tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

1.2. Lokale dialogmøter

FeFo vil gjennomføre regelmessige dialogmøter med lokale brukere og kommuner om forvaltning av småvilt innenfor de lokale rettighetshaverne sine tradisjonelle bruks- og høstingsområder. Møtet gjennomføres i årets første halvdel. Møtene kan gjennomføres digitalt. Dialogmøtene har som formål å sikre lokal involvering i småviltforvaltningen, og lokalbefolkningens utøvelse av jakt. Dialogmøtene skal også sikre ivaretakelse av reindriften i småviltforvaltningen.

2. Vilkår 

a) Aktivering av jaktkort er pliktig for alle brukergrupper. Aktivering er tilgjengelig samtidig for alle brukergrupper. Aktivering er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp. Sesongkort aktiveres uavhengig av kjøp. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig. 

b) Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i. 

c) Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i. 

3. Regulering av tilgang 

FeFo vil regulere tilgangen til jaktfelt etter jakttrykk på følgende måte: 

a) Det skal årlig vurderes hvor mye jakt akkumulert (samlet), og på hvilke arter, som tillates i det enkelte jaktfelt. Dette skal baseres på bestandssituasjon, kunnskap (herunder statistikk, erfaringstall mv.) om lokal bruk (herunder tradisjonell bruk og / eller lokal næringsutøvelse) i hvert jaktfelt, kunnskap om jaktfeltenes jaktbarhet, lokalbefolkningens erfaringsbaserte kunnskap og av hensyn til andre brukere, herunder reindrifta og samiske utmarksbrukere. 

b) Stenging av jaktfelt i henhold til bokstav a innebærer at nye jegere bosatt utenfor Finnmark ikke kan jakte i det aktuelle feltet. Bosatte i Finnmark og tilreisende jegere med aktivert jaktkort for det aktuelle feltet kan fortsatt jakte. 

c) Inntil jaktfeltet er stengt har alle brukergrupper tilgang til jaktfeltet. 

d) Regulering av antall tilgjengelige plasser samtidig i hvert jaktfelt gjelder i utgangspunktet bosatte utenfor Finnmark. I særlige tilfeller kan på samme måte tilgang til jaktfelt for bosatte i Finnmark reguleres og det kan differensieres mellom bosatte i kommunen (lokale brukere) og bosatte i Finnmark. 

e) Før bestandskartlegging, legges det samtidig ut for salg sesongkort for personer bosatte i Finnmark og et antall dagskort tilsvarende et begrenset jakttrykk. Antallet dagskort baseres på andel egnet rypehabitat og erfaringstall med hensyn til lokal bruk av ressurser gjennom sesongen. Etter bestandskartlegging og basert på resultatet av denne vurderes det å legge ut flere dagskort. 

f) I områder med intensiv områdebruk fra reindrifta, kan FeFo redusere antall tillatte solgte dagskort per arealenhet, innføre forbud, og i samråd med reindrifta kanalisere jakten til andre områder. 

4. Jaktkort enkeltarter av vilt 

FeFo kan selge jaktkort for enkeltarter av vilt for hele eller deler av Finnmarkseiendommen. 

5. Bruk av kvoter 

Det kan innføres dagskvote og sesongkvote på hele eller deler av Finnmarkseiendommen. Dagskvote og sesongkvote kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Dette besluttes i samråd med lokale brukere. 

6. Fredning 

Enkeltarter av småvilt kan ved behov fredes midlertidig i enkelte jaktfelt. Fredning vil gjelde likt for alle brukergrupper og kan skje i form av full fredning, utsatt jaktstart for enkelte arter og/eller forkortet jaktsesong. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune. 

7. Jaktfeltgrenser 

FeFo kan regulere jaktfeltgrensene. Justeringer gjøres normalt i samråd med brukere. 

8. Næringsvirksomhet 

Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet. Krav til søker er at det kan vises til et organisasjonsnummer og godkjent skatteattest. Søknad sendes FeFo innen 15. juli. Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres. I områder med særlige utfordringer søker FeFo tilrettelagt ordninger for lokalt næringsliv som også ivaretar hensynet til andre brukere. 

9. Storfugl 

Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger. 

10. Jakt langs vei 

Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger. 

11. Snarefangst 

Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. Det kan innføres sesongkvote for snarefangst. Aktivering og fangstrapportering er påkrevd ved snarefangst. 

12. Vårjakt Kautokeino 

Vårjakt på ender videreføres i henhold til forskrift gitt av Miljødirektoratet. 

13. Overtredelser 

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse. Manglende fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong. 

14. Fullmakt 

Direktøren gis fullmakt til regulering av småviltjakt i hht. retningslinjene.