FEFO

Retningslinjer for forvaltning av innlandsfisk

Vedtatt i styremøte 19. januar 2016. Revidert 05. februar 2019. 

0.0 Om retningslinjer for innlandsfiske
Retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen skal ivareta hensynet til de ulike grupper av rettighetshavere iht. Finnmarksloven. Lokale
tilpasninger av reguleringene av innlandsfisket vil kunne være nødvendig for å ivareta dette hensynet. 

1.0 Sportsfiskeregler, fiskekort og fangstrapportering
Innlandsfiske skal fremdeles være gratis for bosatte i Finnmark. Flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark, vernepliktige og studenter i Finnmark anses som bosatte i fylket. 

Det innføres en frivillig registrering i form av gratis fiskekort og fangstrapportering for personer bosatte i Finnmark. Ordningen skal innføres med bruk av ulike former for stimuleringstiltak, for eksempel loddtrekning av premier.

For tilreisende fiskere er det pliktig aktivering og fangstrapportering av fiskekort. Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år fisker gratis, men skal ha fiskekort. Tilreisende fiskere som deltar på fiskekonkurranser som avholdes i regi av lokale lag og foreninger, slipper å løse fiskekort til FeFo under deltakelse på slike arrangementer.

Bostedsadresse i Norge er et krav for utøvelse av innlandsfiske i perioden 15. mars til 15. juni. Dispensasjon fra dette kan gis på nærmere angitte områder.
Dispensasjon gis fortrinnsvis til lokalt reiseliv. Se regler for dispensasjon og søknadsskjema på www.fefo.no

Personer bosatt utenfor Finnmark har kun anledning til å fiske med fiskestang eller håndsnøre.

Direktøren gis fullmakt til å fastsette kortprisene.

Direktøren gis fullmakt til å fastsette egnede fangstrapporteringsområder i samråd med aktuelle kommuner, lokale brukere og tidligere innspill på temaet.

Direktøren kan innføre pliktig registrering og fangstrapportering på nærmere angitte områder i samråd med aktuelle kommuner og lokale brukergrupper for å innhente mer informasjon om ressursutnyttelsen.

2.0 Garnfiske/fiske med faststående redskap
Bosatte i Finnmark gis generell adgang til å fiske med garn i hele fylket. Bestemmelsen er gitt med hjemmel i finnmarkslovens § 25 andre ledd.

Tilreisende fiskere kan etter søknad få adgang til fiske med garn jfr. finnmarkslovens § 25 adgang for andre. Tillatelse gis dersom fiskeressursene i omsøkt vann, etter en ressursvurdering, tåler et slikt fiske.

Garnutvisning:
FeFo som rettighetshaver vil som hovedregel ikke kreve en særskilt tillatelse eller stille vilkår til fiske med bundne redskaper ved kommunal dispensering fra ”Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark”, da retten til fiske etter FL § 22 a) samt etter styresak 113-2006 1. ledd, er gitt alle fylkets beboere. Unntaket til krav om tillatelse og/eller vilkår kan være på lokaliteter som etter en ressurskartlegging avdekker et behov om adgangsbegrensninger jf. Fl § 27, 5. og 6. ledd.

Lokale reiselivsaktørers tillatelse til tilrettelagt garnfiske:

  • Lokale reiselivsaktører i Finnmark kan etter søknad gis tillatelse til å tilrettelegge garnfiske for sine tilreisende kunder for et visst tidsrom og i nærmere definerte vann.
  • Tillatelse kan gis i vann med fiskeressurser som med fordel trenger større beskatning eller kultivering.
  • FeFo kan stille nærmere vilkår for tillatelsen, herunder eventuelt krav om guiding mv.
  • Kommune og berørte parter høres før en eventuell tillatelse gis. Kommunens vurdering skal vektlegges.

Kommunal tildeling av særskilt rett til garnfiske etter FL § 24:
Tildelinger av særskilt rett til garnfiske etter FL § 24, gjelder også fiske med not, ruse og teine der dette er tillatt jfr. Forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn m.m., Finnmark.

3.0 Regulering av innlandsfiskeressursen​
FeFo kan regulere nærmere bestemte vannlokaliteter ved behov, der det foreligger god kunnskap om fiskeressursen og bruken av denne. Regulering av innlandsfiske skal skje i tråd med finnmarksloven § 27 og i samråd med aktuelle kommuner og lokale brukergrupper og skal gjøres av hensynet til ressursen og lokalbefolkningens bruk av den.

Reguleringer kan gjøres ved:

  • Kortbegrensninger
  • Utstyrsbegrensninger
  • Kvote - maks tillatt mengde fisk per fisker
  • Minstemål eller maksmål fiskelengde
  • Fredning av arter, kjønn, områder eller vann i tid og rom
  • Begrense adgangen til å fiske fra båt eller andre flytende gjenstander

4.0 Forpaktningsordning ved kultivering
Ved bortforpaktninger er det garnfiskeretten og evt. not-, ruse- og teinefiske som bortforpaktes.

Forpaktninger kan gis til lokale organisasjoner og sammenslutninger, jfr. finnmarksloven § 26.

Forpaktninger kan gis til vann som har behov for kultivering eller til vann med behov for særskilt oppsyn grunnet utbredt ulovlig fiske.

Kommune og berørte parter høres før en eventuell forpaktningssøknad innvilges. Kommunens vurdering skal vektlegges.

Direktøren kan sette av inntil 5 % av årlig salgsinntekt av innlandsfiskekort til en tilskuddsordning hvor de forpakte foreninger kan søke midler fra. Midlene skal brukes til fiskefremmende tiltak.

Direktøren kan ved særskilte tilfeller gi tillatelse for lag og foreninger som forpakter vann og vassdrag til å selge egne fiskekort. Det kan stilles vilkår i tillatelsen.

5.0 Forpaktningsordning ved yrkesfiske
Ved bortforpaktninger er det garnfiskeretten og evt. not-, ruse- og teinefiske som bortforpaktes.

Forpaktning kan gis til vann tilhørende søkers hjemkommune.

Forpakter kan få enerett til fiske med bundne redskaper i omsøkte vann for inntil 5 år av gangen.

Fiske med sportsfiskeredskap vil være fritt for alle.

Reindriftsutøvernes rett til fiske etter reindriftsloven berøres ikke.

Vann som har tradisjonell betydning for lokalbefolkning og vann med sårbare fiskebestander kan ikke bortforpaktes.

Kommune og berørte parter høres før en eventuell forpaktningssøknad innvilges.

6.0 Oppsyn
Oppsyn av innlandsfiske skjer gjennom aktivt samarbeid med Statens Naturoppsyn og Reinpolitiet.

7.0 Tiltak mot spredning av nye arter og sykdommer
FeFo vil fortsette informasjonsarbeidet vedrørende faren for spredning av smittsomme sykdommer fra et vassdrag til et annet. Dette gjøres i tråd med konklusjoner fra Veterinærinstituttet og gjennom samarbeid med relevante offentlige myndigheter, forvaltningsorgan og brukerorganisasjoner, og ved eget informasjonsarbeid på egnede områder.​

 

 

Styret gir direktøren fullmakt til å begjære påtale i fremtidige saker om krenkelse av FeFos jaktrett og fiskerett etter strl. § 407, jf. strl. § 79 1.ledd 2.pkt. siste alternativ (…av nærmere angitt slag). Eksempelvis fiske uten å ha løst fiskekort, jakt uten å ha løst jaktkort, elgjakt uten å ha kontrakt og sjølaksefiske uten å ha fått utvist lakseplass.

Retningslinjene revideres innen utgangen av 2021.