FEFO

Retningslinjer for nye søknader om festetomt til næringsbygg

1.    Formål:
Formålet med retningslinjene er å sikre likebehandling og forutsigbarhet for Finnmarkseiendommens brukere og rettighetshavere, samt å sørge for at alle næringsbygg på FeFo-grunn har avtale med grunneier.

2.    Virkeområde:
Retningslinjene gjelder nye søknader om tomt til næringsbygg for utmarkshøsting på Finnmarkseiendommen. Også etablerte festekontrakter opprettet i medhold av retningslinjene omfattes.

Retningslinjene gjelder utelukkende FeFo’s behandling av søknader etter Finnmarksloven. Plan- og bygningsloven setter ytterligere rammer for tildeling av tomter, og behandlingen etter plan- og bygningsloven foretas av kommunen.
Forholdet til plan- og bygningsloven fremgår nærmere av punkt 10.

Også øvrige relevante offentlige lover og regler setter rammer for tildeling av tomter.

3.    Definisjoner:
Med næringsbygg menes hytte eller gamme.

Med utmarkshøsting menes høsting av ressursene nevnt i Finnmarksloven §§ 22 og 23.

4.    Krav til søker:
Søker må ha et eget organisasjonsnummer.

Den som søker må ha bopel i slik nærhet til høstingsområdet at høsting i det aktuelle området er naturlig.

Som utgangspunkt må søker være bosatt i bygd i nærheten av det aktuelle høstingsområdet.

5.    Krav om næringsmessig behov:
a)    Det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av om kravet til næringsvirksomhet er oppfylt i den enkelte sak.

b)    Søker må hente en vesentlig del av livsgrunnlaget fra utmarka. Som utgangspunkt stiller FeFo krav om at søkers brutto inntekt av næringen utgjør minimum kr. 50 000,- eks. mva.

c)    Høstingen må kunne anses som næring i skatterettslig forstand, ved at virksomheten er vedvarende og over tid er egnet til å gi nettoinntekt.

d)    I unntakstilfeller kan kravet til økonomisk avkastning lempes noe der høstinga utgjør en særlig stor del av livsgrunnlaget til søker.

e)    Avstanden mellom søkers bopel og høstingsområdet må tilsi at søker har et reelt behov for næringsbygg i det omsøkte området. Som utgangspunkt må det være
 
minimum 10 km uten adkomst via bilvei mellom søkers bopel og høstingsområdet.

f)    Dersom behovet for næringsbygg bortfaller, faller også festeretten til tomta bort.

g)    FeFo vurderer løpende om festeren oppfyller vilkårene for å feste tomt til næringsbygg. FeFo har rett til å kreve opplysninger som dokumenterer at fester har næringsmessig behov.

6.    Krav til bygget:

Det stilles krav om at bygget plasseres i tilknytning til de aktuelle høstingsressursene.

Ved vurderingen av byggets plassering skal det tas hensyn til berørte rettighetshavere i området.

Bygget skal plasseres i tilknytning til åpne motorferdselløyper dersom det er mulig.

Bygget må ikke være større enn nødvendig. Som hovedregel tillates bygg på inntil 25 m2.

7.    Krav til søknaden:
Søknaden skal være skriftlig, og FeFo ønsker primært at den fremmes via elektronisk søknadsskjema på fefo.no.

Alle søknader må inneholde følgende opplysninger:
-    Hva søknaden gjelder
-    Organisasjonsnummer, navn, adresse og telefonnr.
-    Søkers personalia: For- og etternavn, bostedsadresse og fødselsnummer
-    I hvilken kommune næringsbygget skal etableres
-    Gnr. og bnr. (og evt. fnr.) der den omsøkte næringsbygget søkes etablert

Før søknaden kan tas til behandling, må søker dokumentere at vilkårene for å etablere næringsbygg for utmarkshøsting er oppfylt. Den nødvendige dokumentasjonen som må forelegges FeFo er:
-    Ligningsopplysninger for de tre foregående årene, herunder næringsoppgave
-    Kart med nøyaktig plassering av byggverket
-    Bekreftelse på søkers registrerte bostedsadresse i Folkeregisteret
-    Annen relevant dokumentasjon som kan ha betydning for FeFo’s vurdering

8.    FeFos saksbehandlingsregler:
FeFo skal følge saksbehandlingsreglene i finnmarksloven §§ 10 og 18. Sametingets retningslinjer etter finnmarksloven § 4 skal legges til grunn i saker om endret bruk av utmark.

FeFo har veiledningsplikt overfor søkere, jf. fl. § 18. Dersom det mottas en mangelfull søknad, skal søker veiledes om hvordan søknaden skal utformes og hvilke opplysninger som mangler for at den kan tas til behandling.

Berørte rettighetshavere i et omsøkt område skal varsles om tiltaket, jf. fl. § 18. FeFo skal ta eventuelle uttalelser fra disse i betraktning ved vurderingen av søknaden.

9.    Fornyet behandling:
Søknader som er avslått administrativt, kan fremlegges for FeFo’s styre for fornyet
 
behandling.

Direktøren tar endelig stilling til om en sak skal fremmes til fornyet behandling for styret. For å ivareta hensynet til likebehandling og forutsigbarhet, skal visse
objektive kriterier følges i denne vurderingen. Det skal blant annet legges vekt på om det har fremkommet nye opplysninger som har vesentlig betydning for saken, og om saken er av prinsipiell betydning.

10.    Forholdet til plan- og bygningsloven:
Søker skal, som utgangspunkt, selv forholde seg til kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Dersom FeFo har gitt sin tillatelse til tomt, kan FeFo fremme søknad til kommunen på vegne av søker. En eventuell tillatelse fra FeFo forutsetter kommunens godkjenning.

11.    Festekontrakt:
Det skal opprettes egen festekontrakt for tomt til næringsbygg.

Det kan kreves festeavgift i tråd med FeFo’s prisregulativ for fastsettelse av priser ved bortfeste.

Festekontrakten skal i utgangspunktet utformes som en avtale om punktfeste. Kravet om næringsmessig behov skal fremgå av festekontrakten.

12.    Overdragelse og avvikling av festekontrakten:
Dersom kravet om næringsmessig behov ikke lengre er oppfylt, må festekontrakten samt bygget overdras til andre med næringsmessig behov.

Dersom det ikke er andre med næringsmessig behov som kan/ønsker å overta bygget, må det fjernes.

Når festeforholdet opphører uten at festekontrakten videreføres, plikter fester å fjerne hytta og løsøre og for øvrig rydde tomta. Dersom tomta ikke ryddes innen 6 mnd., kan bortfester rydde tomta på festers regning.

13.    Sanksjonering:
Dersom en bruker har oppført byggverk uten tillatelse, i strid med tillatelse fra FeFo eller ikke kan påvise et næringsmessig behov, kan FeFo kreve at bygget rettes eller fjernes. Det samme gjelder overfor brukere som tidligere har hatt festekontrakt som nå har opphørt.

14.    Utfyllende bestemmelser og endringer av eksisterende retningslinjer:
Direktøren kan fastsette utfyllende regler samt justere retningslinjene ved behov. Dersom det foretas prinsipielle endringer, skal styret behandle saken.

Retningslinjer for nye søknader om festetomt til næringsbygg. Vedtatt av styret 20. desember 2017.